Bản dịch thuật nhằm để hỗ trợ trong sự thông hiểu bảng báo cáo điểm tạm thời và bảng báo cáo điểm theo kỳ

TRƯỜNG TIỂU HỌC:

Thẻ Báo Cáo Điểm Lớp Mẫ́u Giáo
Thẻ Báo Cáo Điểm Lớp Một
Thẻ Báo Cáo Điểm Lớp Hai
Thẻ Báo Cáo Điểm Lớp Ba
Thẻ Báo Cáo Điểm Lớp Bốn
Thẻ Báo Cáo Điểm Lớp Năm