کتابشناسی تحقیق

PWCS شراکت دیرینه‌ای با «مرکز تحقیقات هانوفر» دارد. در توسعه این «برنامه راهبردی»، PWCS از «مرکز تحقیقات هانوفر» درخواست کرد تا مرور ادبیات تحقیق را انجام دهد و منابع و خلاصه‌های پژوهشی را برای حمایت از تعهدات و استراتژی‌های «برنامه راهبردی» PWCS ارائه کند. این کتابشناسی تحقیق شامل آن منابع به همراه سایر منابع پژوهشی مورد استفاده در تدوین این برنامه است.

یادگیری و موفقیت برای همه

فرهنگ و جو مثبت

مشارکت خانواده و جامعه

انسجام سازمانی