Cam kết 1
Học tập và thành tựu cho mọi người

Mục tiêu 1.1:

PWCS sẽ cung cấp cơ hội công bằng cho tất cả học sinh để đạt được ở cấp độ cao.

 

Tiêu điểm giá trị

Biểu tượng công bằng - Một cái cân công lý
Biểu tượng hòa hợp - Một nhóm bốn người
Biểu tượng Sáng tạo - Một cái bóng đền

Lý thuyết hành động

Nếu tất cả các trường đều có kỳ vọng cao và thu hút học sinh thông qua thiết kế phổ quát để học tập và học tập dựa trên vấn đề / dự án nghiêm ngặt, thì mọi học sinh sẽ có kiến thức, kỹ năng, tư duy phê phán và các công cụ kỹ thuật số cần thiết để tiếp cận đầy đủ các cơ hội nâng cao dẫn đến mức độ thành tích học tập cao hơn.

Là một Bộ phận Trường học, PWCS tin rằng chúng tôi phải cung cấp cho tất cả học sinh quyền truy cập vào những trải nghiệm và cơ hội công bằng để đảm bảo thành công cho tất cả học sinh. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu một học khu cung cấp cho tất cả học sinh quyền truy cập công bằng vào các chương trình, dịch vụ khóa học và giáo viên chất lượng cao, và áp dụng các chính sách kỷ luật một cách công bằng, thì khoảng cách thành tích thu hẹp, sự tham dự và tham gia tăng lên, và tất cả học sinh trải nghiệm kết quả thành công hơn.

Hiện tại, tất cả các trường trong PWCS đều được Bộ Giáo dục Virginia công nhận. Năm 2019, 79% học sinh đã vượt qua các bài kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập Virginia (SOL) về đọc và 83% đã vượt qua các bài kiểm tra SOL về toán học. Tỷ lệ vượt qua về đọc năm 2019 cho học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người học tiếng Anh và học sinh khuyết tật chứng minh rằng khoảng cách thành tích đáng kể vẫn còn tồn tại.

Tỷ lệ toán học cho thấy sự chênh lệch tương tự như học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người học tiếng Anh và học sinh khuyết tật vượt qua với tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của Bộ phận. Điều này cho thấy kết quả không công bằng cho học sinh của chúng ta. Tỷ lệ vượt qua ở múc nâng cao trong các bài kiểm tra SOL là ít hơn 25% trong hầu hết các lĩnh vực chủ đề.

Kể từ tháng 3 năm 2020, học sinh, gia đình, nhân viên và toàn bộ cộng đồng của chúng tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi đại dịch COVID-19. Các yếu tố do đại dịch gây ra đã làm tăng khoảng cách về cả thành tích và cơ hội của học sinh từ tiểu học đến trung học. Những chênh lệch này phải và sẽ được giải quyết.

Mục tiêu và chiến lược

 

100% các trường PWCS sẽ được Bộ Giáo dục Virginia công nhận
60% học sinh tốt nghiệp PWCS sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn sẵn sàng cho đại học SAT về đọc và toán
Tất cả các nhóm học sinh từ lớp 3 đến lớp 11 sẽ tăng tỷ lệ vượt qua trong các bài kiểm tra SOL đọc, toán và khoa học thêm 10 điểm phần trăm.
80% học sinh tiểu học sẽ đạt mức đọc ở cấp lớp ba
100% các trường trung học sẽ có Ủy ban Tiếng nói Học sinh được thành lập
Giảm 10% tỷ lệ bỏ học đối với nhóm học sinh mục tiêu - học sinh khuyết tật và người học tiếng Anh

 

Cốt lõi giảng dạy

Cốt lõi giảng dạy Instructional core

Tập trung vào tính toàn vẹn của cốt lõi giảng dạy.

Cốt lõi giảng dạy bao gồm giáo viên (kiến thức và kỹ năng), học sinh (sự tham gia) và nội dung / chương trình giảng dạy khóa học (chặt chẽ và liên quan) bao gồm nhiệm vụ mà học sinh đang làm tất cả được đặt trung tâm làm ba nền tảng. Nghiên cứu chứng minh rằng nhiệm vụ dự đoán hiệu suất của học sinh trong lĩnh vực chủ đề mà học sinh đang học. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ mà học sinh tham gia phải phù hợp với tiêu chuẩn học tập nội dung (bao gồm cả mức độ nhu cầu nhận thức của tiêu chuẩn đó).

Là một phần trong cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc trong học tập cho tất cả các nhóm học sinh, PWCS sẽ tập trung vào việc thực hiện và độ trung thực của Cốt lõi giảng dạy để cải tiến liên tục. PWCS cam kết liên tục nâng cao kiến thức và kỹ năng giáo dục cần thiết để hỗ trợ đầy đủ người học bằng cách cung cấp nhiều phương tiện tham gia, đại diện, hành động và biểu hiện học tập. Bằng cách tập trung vào việc tăng cường và cải thiện Cốt lõi giảng dạy, học sinh trong PWCS sẽ được tiếp xúc với nội dung đầy thách thức và nghiêm ngặt. Cốt lõi giảng dạy phải là trung tâm giám sát và phản hồi để cải tiến liên tục trong giảng dạy và học tập.

PWCS sẽ đảm bảo tính toàn vẹn cho quá trình giảng dạy và học tập cho 100% học sinh bằng cách tập trung vào Cốt lõi giảng dạy trong tất cả các lớp học. Tất cả các quản trị viên tại trường sẽ được đào tạo về cách tiến hành các vòng giảng dạy, một quá trình thông qua đó các nhóm các nhà giáo dục quan sát hướng dẫn và hợp tác phân tích những quan sát đó với trọng tâm là cải thiện hướng dẫn. Các vòng giảng dạy đào tạo rõ ràng tập trung vào các thành phần cốt lõi giảng dạy và sẽ được định mức để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình giữa các trường. Những nỗ lực thống nhất này sẽ cho phép giám sát tính toàn vẹn của việc dạy và học xảy ra ở tất cả các trường học.

Chương trình giảng dạy chất lượng cao, có liên quan đến văn hóa
Đảm bảo quyền truy cập công bằng vào chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, chất lượng cao, có liên quan đến văn hóa cho tất cả học sinh.

Tất cả học sinh xứng đáng được tiếp cận với chương trình giảng dạy chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực môn học. PWCS cam kết nâng cao tiêu chuẩn cho học sinh ở tất cả các trường, toàn Bộ phận. Tất cả các nhà giáo dục PWCS đều nhận được các khung chương trình giảng dạy chất lượng cao, các nguồn lực và cơ hội lập kế hoạch tập trung vào các thực tiễn và hợp tác tốt nhất. Cam kết này cung cấp cho mọi học sinh quyền truy cập vào một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và các tài liệu giảng dạy chất lượng cao phù hợp chặt chẽ với các tiêu chuẩn của tiểu bang, thách thức tất cả học sinh để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Với hơn 700 khóa học và hơn 7.000 đơn vị nghiên cứu dành cho các nhà giáo dục PWCS, học sinh sẽ có quyền truy cập vào các trải nghiệm học tập được thiết kế xung quanh một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, được phát triển tại địa phương dựa trên Tiêu chuẩn Học tập Virginia và được tăng cường với các tài liệu giảng dạy chất lượng cao, nhiệm vụ học tập phù hợp, với nhiều cơ hội và đa dạng để tham gia, đại diện, hành động, và biểu hiện của việc học. Các nhà giáo dục có thể truy cập những trải nghiệm này và cung cấp chúng cho học sinh thông qua nền tảng phần mềm quản lý học tập trực tuyến, Canvas.

Hệ thống hỗ trợ đa tầng (MTSS)

PWCS sẽ thực hiện các thực hành giảng dạy và lộ trình học tập chặt chẽ, khớp nối, phù hợp, đáp ứng văn hóa trên tất cả các cấp học và lĩnh vực nội dung, tập trung vào việc cải thiện tiến trình học tập của người học tiếng Anh và học sinh khuyết tật. PWCS sẽ triển khai các hệ thống hỗ trợ đa tầng (MTSS), bao gồm giám sát tiến độ nhất quán, liên tục cho các học sinh được xác định cần can thiệp bổ sung tại tất cả các trường học. MTSS là một khuôn khổ giúp các trường xác định và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho những học sinh đang gặp khó khăn về mặt học thuật và / hoặc hành vi. Trên toàn quốc, 90% giới thiệu đến các nhóm can thiệp là do những lo ngại liên quan đến việc đọc và hành vi. Đến năm 2024-25, PWCS sẽ phát triển các kỳ vọng chung cho việc thực hiện MTSS và cung cấp đào tạo cho tất cả nhân viên để đảm bảo khuôn khổ được thực hiện nhất quán.

Đến năm 2023-24, tất cả giáo viên, trợ lý hiệu trưởng và hiệu trưởng, sẽ tham gia vào việc học chuyên nghiệp nhằm mục đích xác định và hỗ trợ học sinh gặp khó khăn với hành vi và / hoặc đọc để bao gồm học sinh mắc chứng khó đọc. Cố vấn chứng khó đọc hợp tác với tất cả nhân viên trong việc thúc đẩy nhận thức, thực hành tốt nhất cho độc giả gặp khó khăn và học tập chuyên nghiệp cho học sinh K-12. Một thành phần quan trọng của MTSS là giám sát tiến độ thường xuyên. Tất cả học sinh sẽ tham gia sàng lọc toàn cầu và sàng lọc chứng khó đọc sớm. Học sinh được xác định là gặp khó khăn sẽ được theo dõi tiến bộ trong việc đọc, toán học và / hoặc hành vi, tùy thuộc vào nhu cầu được xác định của học sinh, hàng tuần.

Các lĩnh vực chương trình giảng dạy nổi bật
Giáo dục mầm non và giáo dục mầm non:

Phục vụ các học sinh dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi trong Head Start (Xuất phát) và Sáng kiến Mầm non Virginia (VPI) cung cấp các nguồn lực chuyên sâu để tạo ra một hệ thống hỗ trợ giáo dục và gia đình để đảm bảo khởi đầu thành công cho sự nghiệp giáo dục của họ. Hiện tại, khoảng 1.000 học sinh tham gia vào các chương trình PWCS Head Start và VPI. Để mở rộng những nỗ lực này, PWCS sẽ bổ sung thêm ba lớp mầm non mỗi năm để phục vụ thêm 200 học sinh và gia đình của họ. Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ mầm non chất lượng cao sẽ cải thiện sự sẵn sàng của trường và tỷ lệ biết chữ sớm, đặc biệt là trong số những học sinh dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng tôi và tôn trọng cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy công bằng giáo dục. Các chương trình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ em phục vụ khoảng 700 học sinh, tập trung vào các tiêu chuẩn giao tiếp và phát triển. Trong năm học 2021-22, PWCS đã có thêm 9 chuowngt rình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ em Vào năm 2023-24, tất cả trẻ em chưa đến tuổi đi học có́ Khuyết tật sẽ được theo dõi về tiến độ cho các kỹ năng sẵn sàng bao gốm, cảm xúc, biết chữ và toán.

Tiêng ANh và Ngôn ngữ:

PWCS đã thông qua tài liệu giảng dạy về Tiếng Anh /Ngôn ngữ cho năm học 2021-22. Là một phần của cam kết PWCS về công bằng cho mọi học sinh ở mọi trường học, mỗi địa điểm sẽ được cung cấp các nguồn lực chất lượng cao, nhất quán để hướng dẫn đọc viết. Ngoài ra, một lựa chọn mạnh mẽ của văn bản đọc nâng cao sẽ được cung cấp để hỗ trợ giảng dạy trong các khóa học văn học học thuật tiên tiến (như IB, Cambridge và AP). Sự tích hợp nhất quán này của các tài liệu giảng dạy mới sẽ được tích hợp vào các đơn vị chương trình giảng dạy của Bộ phận nghiên cứu. Việc triển khai các tài liệu giảng dạy chất lượng cao này sẽ được hỗ trợ bởi các cơ hội học tập chuyên nghiệp cho nhân viên.

Việc học của học sinh sẽ thúc đẩy tư duy siêu nhận thức và học sinh sẽ chứng minh việc học các kỹ năng đọc, viết và toán học của họ. Học sinh sẽ có thể giải mã, hiểu và suy nghĩ nghiêm túc về một loạt các văn bản và phương tiện truyền thông đa dạng, có liên quan và xác thực. Học sinh sẽ có thể đọc, viết và tiến hành nghiên cứu để hỗ trợ và nâng cao tư duy phê phán, giao tiếp, sáng tạo, hợp tác và quyền công dân của họ.

Toán học:

Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) và Hội đồng Giáo dục Virginia nhận ra nhu cầu của học sinh để trở thành người suy nghĩ và người làm toán học và xác định "Mục tiêu quá trình toán học cho học sinh" để nói rõ kỳ vọng cho học sinh xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp toán học. PWCS đã và đang làm việc để tăng cường giảng dạy và học tập toán học vượt ra ngoài các phương pháp truyền thống và thủ tục. Học tập và huấn luyện chuyên nghiệp tập trung vào các giáo viên luôn cung cấp cho học sinh những kinh nghiệm và cơ hội cho phép họ phát triển và áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp toán học của họ. Những kỹ năng quan trọng này cho phép học sinh xây dựng bản sắc và cơ quan toán học tích cực, điều này thường chuyển thành học sinh tự tin hơn để theo đuổi các cơ hội trau dồi và theo các con đường toán học và STEM tiên tiến.

Nghiên cứu toán học K-12 truyền thống đã tập trung vào sự tính toán thành thạo và một số hình thức hiểu biết khái niệm. Những thay đổi nhanh chóng trong công nghệ trong thời đại thông tin đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề lớn hơn, phân tích dữ liệu và kỹ năng giao tiếp rõ ràng bên cạnh những lĩnh vực tập trung truyền thống đó. PWCS cung cấp kinh nghiệm học toán học xây dựng sự hiểu biết cơ bản về các khái niệm cơ bản như cảm giác số, mô hình và tính toán trong khi đảm bảo học sinh có các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và chính xác theo những cách linh hoạt phát triển phức tạp theo thời gian. Học sinh áp dụng việc học của mình vào các tình huống thực tế và truyền đạt các quy trình và giải pháp mà họ phát triển bằng toán học cho người khác.

Hồ sơ năng lực của một học sinh PWCS tốt nghiệp nói lên một chất lượng của tư duy phê phán, định nghĩa đây là khả năng áp dụng "kiến thức vào các tình huống cuộc sống hàng ngày để đưa ra quyết định độc lập." Học sinh của chúng tôi sẽ vượt ra ngoài việc chỉ đơn giản là tính toán để suy nghĩ thông qua các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng các khái niệm toán học khác nhau như một cách để hiểu thế giới ngày nay. Few challenges provide us with problems that are solved within a single strand of mathematics. Gần như mọi lĩnh vực nghiên cứu đều yêu cầu học sinh phân tích dữ liệu và đánh giá thông tin để phát triển các giải pháp cho những thách thức và cơ hội mới nổi có thể được cải thiện thông qua toán học. Khi học sinh có thể truyền đạt sự hiểu biết của họ về các vấn đề và các kỹ năng toán học được sử dụng để giải quyết chúng, họ phát triển sự tự tin và ảnh hưởng. Trong việc giải quyết các vấn đề đích thực, học sinh có thể xây dựng bản sắc và cơ quan toán học của họ, tự coi mình là những nhà toán học có khả năng định hình tương lai của họ theo những cách tích cực và trao quyền.

Trong tất cả các trường PWCS, học sinh học cách suy nghĩ nghiêm túc, phân tích và định lượng. Học sinh sẽ được thử thách để giải quyết các tình huống mới lạ, có liên quan, thực tế bằng cách sử dụng toán học để thúc đẩy kiến thức toán học. Họ sẽ học được rằng toán học là lặp đi lặp lại, và nhiều chiến lược giải quyết vấn đề phải được khảo sát. Giải quyết vấn đề và diễn ngôn phân tích của các chủ đề toán học sẽ tạo thành nền tảng trong mọi lớp học toán học trong PWCS. Đến năm 2024-2025, 85% học sinh sẽ vượt qua các bài kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập Toán học. Tỷ lệ vượt qua sẽ tăng mười điểm phần trăm trong cùng thời gian đó. Mục tiêu này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng sách giáo khoa và tài liệu cốt lõi được thông qua trên toàn Bộ phận để bao gồm vận dụng, phát triển và sử dụng quy trình giải quyết vấn đề phổ quát PWCS được xác định, sử dụng nhất quán các mô hình toán học và các chiến lược đa dạng với ứng dụng cho các vấn đề trong thế giới thực. Con đường hướng tới sự tăng tốc sẽ tiếp tục bằng cách mở rộng cơ hội tiếp cận các môn học đại số và hình học ở tất cả các trường trung học cơ sở.

Khoa học:

Đại dịch COVID-19 đã trì hoãn cả việc thực hiện đầy đủ Các tiêu chuẩn khoa học về học tập năm 2018 và đánh giá SOL đến năm học 2022-23. Không giống như các tiêu chuẩn nhà nước trước đó, các tiêu chuẩn mới tập trung vào sự phát triển của sự hiểu biết khái niệm và lý luận phân tích. Các tiêu chuẩn được cấu trúc để hỗ trợ a) bổ sung các thực hành kỹ thuật; (b) tích hợp thực hành khoa học và kỹ thuật (SEP) trong các tiêu chuẩn cốt lõi của ngành; và (c) nhấn mạnh vào bản chất của khoa học so với các nhà khoa học hoặc sự kiện và thuật ngữ cụ thể. Cho đến nay, việc giảng dạy và học tập trong khoa học đã phù hợp với Virginia SOL 2010, không bao gồm các thực hành kỹ thuật. Nghiên cứu khoa học là một thể loại báo cáo độc lập, với trọng tâm của hướng dẫn được đặt chủ yếu vào việc ghi nhớ và nhớ lại các sự kiện cụ thể bằng cách phát triển sự hiểu biết lâu dài về bản chất của khoa học và các khái niệm cắt ngang.

Bằng cách tập trung vào việc sử dụng đích thực phương pháp khoa học và sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật trong giải quyết vấn đề, học sinh sẽ vươn lên để đáp ứng những thách thức của một xã hội luôn thay đổi theo cách đạo đức, phù hợp với các giá trị của cộng đồng chúng ta. Đến năm 2025, PWCS sẽ tăng ít nhất 5% a) số lượng học sinh tham gia Hội nghị chuyên đề khoa học của Học viện Khoa học Tre tuổi Virginia, b) các hội chợ khoa học và kỹ thuật khu vực, tiểu bang và quốc tế, và c) Olympic Sinh học và Hóa học. PWCS sẽ tạo ra một hệ thống địa phương để chính thức đánh giá xem liệu các học sinh quan tâm có đáp ứng các tiêu chí cho Con dấu xuất sắc của Thống đốc mới về Khoa học và Môi trường hay không. PWCS sẽ có các ứng viên đủ điều kiện đại diện cho tất cả mười ba trường trung học phổ thông trong Bộ phận nộp đơn và kiếm được Con dấu xuất sắc của Thống đốc mới về Khoa học và Môi trường.

Cho đến nay, các tài liệu giảng dạy (sách giáo khoa, tài nguyên bổ sung cho nghiên cứu khoa học thực hành và giấy phép cho các phần mềm giáo dục) đã được các trường mua riêng lẻ thay vì trên cơ sở tập trung. Trong bốn năm tới, PWCS sẽ hỗ trợ học sinh mua tập trung và thực hiện nhất quán các sách giáo khoa và tài liệu cốt lõi chung, thao túng thực hành và các ứng dụng phần mềm trong tất cả các trường học. Ngoài ra, sự trung thực của việc thực hiện sẽ được hỗ trợ thông qua phát triển chuyên môn nội dung cụ thể cho tất cả các giáo viên khoa học và quản trị viên giám sát của họ bằng cách sử dụng một huấn luyện viên STEM cho cấp K-12 của Bộ phận. Ngoài ra, một Trung tâm STEM sẽ được phát triển như một nguồn lực toàn Bộ phận để thúc đẩy các cơ hội thực hành cho học sinh và phát triển chuyên môn cho nhân viên giảng dạy.

Lịch sử và khoa học xã hội:

Để trở thành công dân hiệu quả, tất cả học sinh phải có quyền truy cập bình đẳng vào hướng dẫn chất lượng cao và các nguồn lực để hỗ trợ việc học tập của họ. Tư duy lịch sử là trung tâm của hướng dẫn và đánh giá cấp cao và phải phổ biến trong mỗi bài học mỗi ngày để học sinh đạt được thành công học tập cấp cao. Các chương trình giáo dục phải chuẩn bị cho học sinh để thành công trong tương lai trong việc đạt được các mục tiêu nghề nghiệp, cuộc sống gia đình và công dân. Để học sinh của chúng tôi có tương lai hạnh phúc, thành công và thịnh vượng, họ phải có các kỹ năng và kiến thức để đạt được mục tiêu của họ trong một thế giới toàn cầu. Bộ phận sẽ tiếp tục cải thiện tất cả các mô-đun Canvas Lịch sử và Khoa học Xã hội (HSS), K-12, với sự nhấn mạnh vào tính toàn vẹn của Cốt lõi Giảng dạy. Điều này sẽ bao gồm sự liên kết chặt chẽ của các nhiệm vụ của học sinh với nội dung và mức độ nhận thức của từng tiêu chuẩn, kiến thức và kỹ năng tiên quyết ưu tiên, cùng với sự hiểu biết lâu dài / tiêu chuẩn quyền lực, sẽ đảm bảo quyền truy cập công bằng vào chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, chất lượng cao, có liên quan đến văn hóa cho tất cả học sinh. Hướng dẫn trong lớp học sẽ bao gồm các bài học chất lượng cao tập trung vào việc thu hút học sinh vào tư duy lịch sử và phân tích các nhiệm vụ xác thực và có liên quan đến văn hóa.

Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động đại diện học sinh, áp dụng những gì họ học được trong chương trình giảng dạy công dân trong lớp học và trong toàn trường. Đại diện của học sinh và tiếng nói phải được khuếch đại để tạo kết nối với cộng đồng trường học. Tạo ra những con đường cho tiếng nói khuếch đại của học sinh sẽ kết nối học sinh với trải nghiệm của trường và phần thưởng của việc hoàn thành trường học. PWCS cam kết thiết lập lộ trình cho tất cả học sinh, và đặc biệt là các nhóm học sinh chưa được đại diện, để có những cơ hội có ý nghĩa để định hình trải nghiệm học tập của họ. Đến năm 2025, 100% các trường trung học sẽ thành lập ủy ban tiếng nói của học sinh để đảm bảo tiếng nói của học sinh cung cấp thông tin cho việc ra quyết định trong trường học.

PWCS cũng sẽ thu hút học sinh vào vai trò lãnh đạo để thúc đẩy sự hiểu biết công dân và làm việc với các nhóm lãnh đạo học sinh để thúc đẩy tự vận động và sự tham gia của cộng đồng. PWCS đã thành lập Thượng viện Học sinh vào năm 2019 để tạo cơ hội cho học sinh tại mỗi trường trung học phổ thông tích cực tìm kiếm phản hồi từ học sinh để hỗ trợ các nỗ lực cải tiến liên tục của Bộ phận. Các nhà lãnh đạo học sinh này làm việc chặt chẽ với nhau để cung cấp đầu vào cho các đại diện học sinh trong Hội đồng trường và giúp dẫn dắt những thay đổi tích cực cho cộng đồng trường học của họ, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng Quận Prince William, tiểu bang, quốc gia và thế giới của chúng tôi. Vào tháng 6 năm 2025, Thượng viện Học sinh PWCS và Đại diện Học sinh sẽ hợp tác với các hội đồng học sinh của trường để tạo ra Một Tuyên ngôn Quyền Học sinh để thúc đẩy tự vận động và ý thức cộng đồng trên toàn Bộ phận.

Thư viện, truyền thông và nghiên cứu:

Chương trình thư viện trường học cung cấp cho học sinh cơ hội khám phá, xác nhận và khả năng cả ở nhà và ở trường. Thư viện trường cung cấp hỗ trợ học tập thiết yếu trong suốt sự nghiệp giáo dục của học sinh. Làm cho học sinh quen với với các công cụ mạnh mẽ cần thiết để tìm kiếm và phân tích phê bình nghiên cứu có thẩm quyền là rất quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ và sự phát triển của một công dân có giáo dục. PWCS sẽ tăng cường cam kết đối với việc trao quyền học thuật cho học sinh bằng cách đảm bảo thực hành lập danh mục sạch và mạnh mẽ để cung cấp kết quả tìm kiếm tốt hơn cho việc sử dụng danh mục học sinh, xác định chính xác các tài nguyên để hỗ trợ học tập. Đến năm 2024-25, tất cả các bộ sưu tập thư viện PWCS sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn do Thư viện Quốc hội thiết lập.

Thủ thư góp phần phát triển các thuộc tính của Hồ sơ PWCS của một học sinh tốt nghiệp. Để thúc đẩy tư duy phê phán, công dân kỹ thuật số, đổi mới, kiên cường và hợp tác, học sinh sẽ học và thực hành các kỹ năng của các tác giả và họa sĩ minh họa. Học sinh PWCS sẽ không chỉ là người sử dụng kiến thức mà còn là nhà sản xuất kiến thức. Các chuyến thăm của tác giả và họa sĩ minh họa cung cấp một liên kết thực tế từ nghề của họ với các từ viết và minh họa đến việc viết và minh họa chính học sinh làm ở trường, hỗ trợ học sinh trong nhiều trải nghiệm viết và nghệ thuật trên các lĩnh vực nội dung. Đến năm 2025, mỗi trường PWCS sẽ tổ chức một chuyến thăm của tác giả hoặc họa sĩ minh họa.

Mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn:

PWCS cung cấp nhiều cơ hội cho học sinh tham gia vào các cơ hội biểu diễn và sản xuất với mỹ thuật và biểu diễn, nhưng phần lớn sự tham gia là "tự chọn tham gia" chứ không phải là một thành phần cơ bản trong việc học hàng tuần của học sinh. Đến năm 2024-25, các chương trình nghệ thuật PWCS sẽ tăng khả năng tiếp cận của học sinh với các cơ hội biểu diễn và sản xuất như thử giọng, hòa nhạc và triển lãm để tất cả học sinh mỹ thuật và biểu diễn sẽ tham gia ít nhất ba trải nghiệm học tập mở rộng mỗi năm. PWCS cũng sẽ cung cấp các công cụ để giúp giáo viên đo lường tốt hơn sự tiến bộ của học sinh khi họ thực hiện và sáng tạo. Nhiều cơ hội biểu diễn và sản xuất hơn và phản hồi tốt hơn sẽ dẫn đến sự gia tăng 5% số lượng học sinh đăng ký vào các chương trình mỹ thuật và biểu diễn và thành công lớn hơn của học sinh trong môi trường sau trung học.

Ngôn ngữ thế giới:

Nghiên cứu ngôn ngữ thế giới tại PWCS cung cấp cơ hội cho học sinh khám phá sự liên tục của việc học tuần tự các kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng ít nhất một ngôn ngữ bổ sung khác ngoài tiếng Anh. Việc học tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha bắt đầu cho nhiều học sinh trong các lớp tiểu học, sau đó tiến triển thông qua các trình tự chính thức ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, nơi học sinh có thể chọn từ tám ngôn ngữ bổ sung (Tiếng Đức, Ý, Latin, Nga, Ả Rập, Hàn Quốc, Quan Thoại Trung Quốc và Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL)).

Hiện tại Bộ phận cung cấp một chương trình ngâm hai ngôn ngữ tại một trường tiểu học; chúng tôi sẽ bổ sung thêm sáu chương trình lồng ghep ngôn ngữ kép vào năm 2024-2025. Cơ hội mở rộng sẽ có sẵn cho học sinh tham gia vào các chương trình ngôn ngữ kép và một chiều tiểu học trên toàn Bộ phận cung cấp các ngôn ngữ được dạy phổ biến hơn như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức. Ngoài ra, các chương trình ngâm ngôn ngữ hai chiều và một chiều này sẽ cung cấp các ngôn ngữ ít phổ biến hơn như tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Quan Thoại, tiếng Urdu, tiếng Farsi và ASL; những ngôn ngữ này được thể hiện cao trong nhân khẩu học học sinh của chúng tôi và cũng có tầm quan trọng về kinh tế và chính trị. Học sinh trong tất cả các nhóm sẽ thành công trong việc tiến bộ thông qua ít nhất hai năm học bằng hai ngôn ngữ hoặc ba năm học trong một ngôn ngữ. Đến năm 2024-25, mục tiêu là sự đa dạng của học sinh theo học tất cả các lớp ngôn ngữ thế giới ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông để phản ánh nhân khẩu học của Bộ phận trong tất cả các nhóm học sinh.

Để xác nhận các kỹ năng hai ngôn ngữ hoặc đa ngôn ngữ của học sinh từ hơn một trăm nền tảng ngôn ngữ được đại diện trong PWCS, chương trình ngôn ngữ thế giới sẽ thể chế hóa tùy chọn Credit-By-Exam cho năm 2021-22 như một thí điểm cung cấp cho người học tiếng Anh trung học cơ sở và trung học phổ thông lợi ích của việc tham gia một kỳ thi bên ngoài VDOE được phê duyệt và nhận được tối đa ba tín chỉ trung học đối với các yêu cầu văn bằng ngôn ngữ thế giới dẫn đến bằng tốt nghiệp nghiên cứu tiên tiến và có khả năng Con dấu của Biliteracy.

Giáo dục sức khỏe, thể chất và lái xe:

Các chương trình giáo dục thể chất và sức khỏe PWCS thúc đẩy và nâng cao kiến thức về sức khỏe thể chất để hỗ trợ khả năng, sự tự tin và mong muốn hoạt động thể chất của học sinh cho cuộc sống và học nội dung sức khỏe trong khi thực hành các kỹ năng giữ cho họ khỏe mạnh. Trẻ em và thanh thiếu niên cần ít nhất 60 phút mỗi ngày hoạt động thể chất và lợi ích của hoạt động thể chất đối với sức khỏe não bộ xảy ra ngay sau khi hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh mẽ. Các kỹ năng thể chất và sức khỏe cũng hỗ trợ nền tảng và lựa chọn cần thiết cho cả đời tập thể dục, giải trí và các hoạt động liên quan đến thể thao có liên quan đến văn hóa; đưa ra quyết định sáng suốt để có cuộc sống lành mạnh và hiệu quả; và lựa chọn các nguồn lực và dịch vụ cần thiết để duy trì và thúc đẩy sức khỏe và an toàn cho bản thân và những người khác. Là một phần của chương trình giáo dục thể chất và sức khỏe PWCS, học sinh sẽ trở nên biết thoát mù về thể chất và sức khỏe, được đào tạo về hồi sức tim phổi (CPR) và sơ cứu, có được kiến thức về thực hành lái xe an toàn và tự lựa chọn các hoạt động thể dục suốt đời vào thời điểm họ tốt nghiệp.

Các chương trình giáo dục thể chất và sức khỏe PWCS thúc đẩy và nâng cao kiến thức về sức khỏe thể chất để hỗ trợ khả năng, sự tự tin và mong muốn hoạt động thể chất của học sinh cho cuộc sống và học nội dung sức khỏe trong khi thực hành các kỹ năng giữ cho họ khỏe mạnh. Trẻ em và thanh thiếu niên cần ít nhất 60 phút mỗi ngày hoạt động thể chất và lợi ích của hoạt động thể chất đối với sức khỏe não bộ xảy ra ngay sau khi hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh mẽ. Các kỹ năng thể chất và sức khỏe cũng hỗ trợ nền tảng và lựa chọn cần thiết cho cả đời tập thể dục, giải trí và các hoạt động liên quan đến thể thao có liên quan đến văn hóa; đưa ra quyết định sáng suốt để có cuộc sống lành mạnh và hiệu quả; và lựa chọn các nguồn lực và dịch vụ cần thiết để duy trì và thúc đẩy sức khỏe và an toàn cho bản thân và những người khác. Là một phần của chương trình giáo dục thể chất và sức khỏe PWCS, học sinh sẽ trở nên biết thoát mù về thể chất và sức khỏe, được đào tạo về hồi sức tim phổi (CPR) và sơ cứu, có được kiến thức về thực hành lái xe an toàn và tự lựa chọn các hoạt động thể dục suốt đời vào thời điểm họ tốt nghiệp.

Thể dục thể chất và sức khỏe là những đặc điểm cần thiết để phát triển trong giới trẻ để thúc đẩy thói quen cá nhân tốt và sức khỏe cộng đồng. Học sinh tiểu học bắt đầu đo lường đánh giá thể lực và lập kế hoạch mục tiêu SMART. Học sinh từ lớp 4 đến lớp 10 liên tục theo dõi và đánh giá các mục tiêu của chính họ trong các thành phần của thể dục để đáp ứng các khu vực thể dục lành mạnh của Virginia Wellness. Đến năm 2025, 95% học sinh tiểu học sẽ thể hiện thành thạo các kỹ năng vận động cơ bản vào cuối lớp năm.

Học sinh trung học cơ sở phát triển và áp dụng các kế hoạch thể dục và dinh dưỡng của họ, và học sinh trung học tinh chỉnh kế hoạch thể dục và dinh dưỡng của họ để áp dụng suốt đời. Học sinh sẽ tiếp tục chứng minh ứng dụng kỹ năng chuyên ngành và tinh chỉnh hơn nữa năng lực và lựa chọn của họ cho một đời thể dục, giải trí, và các hoạt động liên quan đến thể thao trong suốt giáo dục thể chất trung học. Để hỗ trợ các mục tiêu này, đến năm 2025, mỗi học sinh PWCS từ lớp 4 đến lớp 10 sẽ tạo ra các mục tiêu thể dục và dinh dưỡng cá nhân, và 98% học sinh sẽ phân tích các bài đánh giá trước và sau với mục tiêu thể dục SMART của riêng họ.

Các tài xế học sinh sẽ nhận được giáo dục lái xe bao gồm đào tạo sau tay lái có một lịch sử lâu dài về tỷ lệ tai nạn thấp hơn so với những người đăng ký vào các chương trình đào tạo lái xe khác. Chương trình giáo dục lái xe sau tay lái sẽ tăng sự tham gia của mười phần trăm để tăng sự an toàn của người lái xe trong cộng đồng của chúng tôi. Học sinh tham gia khóa học giáo dục lái xe sẽ vượt quá mức vượt qua trước đại dịch là 90%.

Hoạt động và điền kinh học sinh

PWCS cung cấp một loạt các hoạt động cho tất cả học sinh. Từ các cuộc thi học thuật và thể thao liên trường đến nhiều câu lạc bộ và hoạt động, học sinh tận hưởng các cơ hội hỗ trợ sức khỏe xã hội, cảm xúc, tinh thần và thể chất của họ. Hơn nữa, nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa việc tham gia các hoạt động ngoại khóa bao gồm thể thao và tác động tích cực đến thành tích của học sinh và kỹ năng quan hệ con người. PWCS cung cấp cho học sinh môi trường an toàn với cơ sở vật chất và lĩnh vực chất lượng, hỗ trợ khả năng cải thiện thông qua thực hành và cạnh tranh. Huấn luyện viên thể thao tại mỗi trường giúp các chương trình điền kinh đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao thông qua các dịch vụ phòng ngừa và điều trị chấn thương tăng cường cho các vận động viên học sinh của chúng tôi. Kỳ vọng tuân thủ và kiểm tra an toàn cơ sở vật chất và thiết bị Tiêu đề IX của chúng tôi được tiến hành ba lần mỗi năm. Tại mỗi trường đều có các huấn luyện viên chất lượng cao và nhà tài trợ câu lạc bộ, những người giữ tinh thần thể thao, sự đa dạng và niềm tự hào cộng đồng được coi trọng.

Là một phần mở rộng của hướng dẫn chất lượng, các chương trình hoạt động của học sinh khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động mà họ chọn và xây dựng kết nối trong cộng đồng trường học của họ ngoài kinh nghiệm lớp học tập. Những kết nối này dẫn đến việc học sinh có nhiều người lớn quan tâm hơn cố vấn và hỗ trợ họ thành công trong học tập và ngoại khóa cũng như hạnh phúc cảm xúc xã hội. Để giúp đánh giá nhu cầu và mong muốn của học sinh, Chương trình Hoạt động Học sinh tiến hành một cuộc khảo sát lợi ích hàng năm của học sinh, sắp xếp các dịch vụ phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh. Đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự tham gia của học sinh vào các dịch vụ học tập cạnh tranh trong các trường trung học phổ thông của chúng ta. PWCS sẽ tăng cường sự tham gia và đáp ứng nhu cầu của học sinh bằng cách tăng gấp đôi số lượng học sinh tham gia các cuộc thi học thuật vào năm 2025.

PWCS khuyến khích học sinh theo đuổi sở thích của họ trong các chương trình thể thao, học thuật và dựa trên sở thích cạnh tranh được cung cấp tại các trường học của chúng tôi. Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa thúc đẩy thành tích học tập, và điền kinh cạnh tranh đóng góp những bài học suốt đời trong phần thưởng của công việc thể chất khó khăn, kỷ luật tinh thần, kiên trì, phát triển lãnh đạo và tầm quan trọng của làm việc theo nhóm cho học sinh của chúng tôi. Chương trình thể thao trung học cơ sở của chúng ta dẫn đầu ở khu vực của chúng ta, cung cấp chương trình thể thao chất lượng cao trong đó hầu hết các bộ phận khác không có. PWCS sẽ tăng 10% số lượng học sinh tham gia vào các câu lạc bộ và trong tất cả các mùa điền kinh ở trường trung học, các đội thể thao trung học cơ sở.

Tăng cơ hội cho người học tiếng Anh, học sinh khuyết tật và các nhóm ít được được đại diện

PWCS tiếp tục được xếp hạng là một trong những cộng đồng phát triển cao nhất và nhanh nhất về quy mô dân số và sự đa dạng ở Virginia và quốc gia. Hiện tại, US News và World Report xếp hạng Quận Prince William là quận đa dạng thứ 10 trong cả nước. Là một Bộ phận Trường học mà dân số từ khắp thế giới, tập trung vào các gia đình và học sinh đa ngôn ngữ là điều tối quan trọng đối với sự thành công của tất cả học sinh. Chúng tôi cam kết cải thiện hướng dẫn, đảm bảo nó đáp ứng văn hóa và cụ thể cho nhu cầu của người học tiếng Anh (ELs), vì người học tiếng Anh đại diện cho 1 trong 4 học sinh trong PWCS.

PWCS cam kết hỗ trợ tất cả học sinh khuyết tật và gia đình của họ. Khoảng 12.000 học sinh từ 2-22 tuổi nhận được hướng dẫn chuyên môn thông qua Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) hoặc Mục 504 của Đạo luật Phục hồi chức năng. Bộ Giáo dục Đặc biệt làm việc hợp tác với gia đình, nhân viên và các bên liên quan đến cộng đồng để cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh. VDOE yêu cầu các Bộ phận phải thực hiện chương trình Tìm trẻ em để xác định, xác định vị trí và đánh giá học sinh dưới 18 tuổi bị nghi ngờ khuyết tật và cần giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Trẻ em có thể chuyển từ can thiệp sớm sang các chương trình tại trường bắt đầu từ 2 tuổi và ở lại cho đến mẫu giáo.

PWCS sẽ thu hút các ELs trong các trải nghiệm phong phú về ngôn ngữ để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ tiếng Anh của họ sẽ dẫn đến sự tăng trưởng trình độ tiếng Anh của họ được đo bằng đánh giá ACCESS for ELLs. Trong năm 2018-2019, 53% người học tiếng Anh đã đạt được mục tiêu tăng trưởng đã xác định. Điều này vượt quá điểm chuẩn hàng năm của liên bang là 48% cho các trường học. Đến năm 2023-2024, tỷ lệ này sẽ tăng lên để ít nhất 58% người học tiếng Anh sẽ đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng được chỉ định phù hợp với điểm chuẩn liên bang dài hạn được xác định cho các trường. Nhân viên bộ phận và trường học sẽ cung cấp hướng dẫn tập trung vào sự khác biệt, đồng giảng dạy và tiếp cận công bằng với hướng dẫn nghiêm ngặt, đáp ứng các thế mạnh và nhu cầu của ELs. Do đó, đến năm 2024-25, tỷ lệ tốt nghiệp EL (hiện tại ở mức 79%) sẽ tăng 5%, cũng như việc xác định ELs cho các chương trình chuyên ngành, chương trình năng khiếu và các khóa học nâng cao. Ngoài ra, học sinh sẽ trải nghiệm hướng dẫn đáp ứng văn hóa trong mọi trường học trên toàn Bộ phận. Các trường học và lớp học sẽ bao gồm và công bằng bất kể phân công giáo viên hoặc quy mô dân số EL. Điều này sẽ dẫn đến sự tham gia ngày càng tăng của học sinh trong cộng đồng trường học cả trong ngày giảng dạy và thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và các sự kiện của trường.

Tích hợp phát triển ngôn ngữ trong tất cả các lĩnh vực nội dung để cung cấp cho sự tham gia bình đẳng và truy cập vào chương trình giảng dạy cấp lớp.

PWCS cam kết thực hiện các đơn vị đọc viết chuyên ngành với trọng tâm là các nhiệm vụ dựa trên hiệu suất và trình độ ngôn ngữ học thuật. Nói chung, tiếng Anh học thuật là ngôn ngữ của trường học; ngôn ngữ này giúp học sinh tiếp thu và sử dụng kiến thức khu vực nội dung được giảng dạy trong các trường học (Anstrom, DiCerbo, Butler, Katz, Millet, & Rivera, 2010). Do đó, đảm bảo rằng phát triển ngôn ngữ là một phần nhất quán của quá trình lập kế hoạch và phân phối giảng dạy cho tất cả các khóa học và nội dung là rất quan trọng. Ngoài ra, với số lượng học sinh đa dạng và người học tiếng Anh là nhóm học sinh lớn thứ hai trong PWCS (bên cạnh học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn), tất cả các trường học và giáo viên sẽ sử dụng (các) mục tiêu ngôn ngữ cho mỗi bài học nội dung để đảm bảo sự tham gia bình đẳng của học sinh và tiếp cận với tất cả các chương trình giảng dạy cấp lớp.

Đến cuối năm học 2021-2022, tất cả giáo viên và lãnh đạo nhà trường sẽ xem xét lại các thực tiễn tốt nhất để lập kế hoạch và thực hiện các mục tiêu ngôn ngữ cho từng mục tiêu nội dung; đồng giảng dạy và đồng lập kế hoạch giữa giáo viên nội dung và giáo viên ESOL sẽ được thể hiện rõ ràng trong hướng dẫn trên tất cả các lớp học. Phát triển ngôn ngữ sẽ được phản ánh trong việc thực hiện Thiết kế phổ quát cho học tập và tất cả các cập nhật cho các đơn vị chương trình giảng dạy. Với sự tập trung có hệ thống vào phát triển ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành, và nhấn mạnh vào việc đảm bảo sự tham gia bình đẳng và tiếp cận với tất cả các chương trình giảng dạy, tất cả các nhóm học sinh, nhưng đặc biệt là ELs, học sinh khuyết tật và học sinh được xác định kép, sẽ cải thiện thành tích học tập của họ trong nghệ thuật tiếng Anh, toán học, khoa học và lịch sử và khoa học xã hội.

PWCS sẽ đảm bảo rằng lịch trình của học sinh được tạo ra để tối đa hóa thời gian học tập cho học sinh, sử dụng chương trình giảng dạy chất lượng cao hỗ trợ nhu cầu của EL và học sinh khuyết tật. PWCS sẽ sử dụng các hệ thống kỹ thuật số và trách nhiệm giải trình để theo dõi vị trí xếp lớp của học sinh, cũng như tiến bộ học tập và ngôn ngữ cho ELs. Vào cuối năm học 2021-22, mỗi nhóm IEP sẽ xem xét nếu một học sinh yêu cầu dịch vụ phục hồi.

Thu hút tất cả các nhà lãnh đạo bộ phận và các nhà giáo dục với người học tiếng Anh trong việc học tập chuyên nghiệp trong việc thực hiện các thực tiễn tốt nhất giảng dạy để thúc đẩy trình độ tiếng Anh.

PWCS sẽ đảm bảo giáo viên của ELs tham dự đào tạo thiết yếu sẽ hỗ trợ sự hiểu biết của họ về cách phát triển ngôn ngữ xảy ra. Họ sẽ học được mối quan hệ tương quan giữa ngôn ngữ và nội dung. Tăng cường phát triển ngôn ngữ của ELs tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự tham gia của họ vào đầy đủ các dịch vụ khóa học; điều này sẽ dẫn đến tăng sự tham gia và giảm tỷ lệ bỏ học.

PWCS sẽ cung cấp sự phát triển chuyên môn liên tục nhất quán tập trung vào việc sử dụng các thực hành lớp học phản ánh kỳ vọng cao cho tất cả người học. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ và chiến lược phân biệt dựa trên nghiên cứu để hỗ trợ đầy đủ các người học đa dạng thông qua phát triển ngôn ngữ, kiến thức kỷ luật và năng lực và kỹ năng nội dung. Học tập chuyên môn sẽ tập trung vào hướng dẫn khác biệt dựa trên dữ liệu tiến độ EL và giàn giáo, chiến lược và can thiệp dựa trên nhu cầu cho các nhóm và cá nhân ELs. Điều này sẽ bao gồm người nhập cư, người tị nạn, ELs khuyết tật, cũng như ELs dài hạn và học sinh có nguy cơ trở thành ELs dài hạn trong các lĩnh vực nội dung cốt lõi.

Cung cấp tư vấn học tập và tiếp cận cộng đồng tập trung vào việc làm tăng sự tham gia và hiệu suất của học sinh không được đại diện trong các chương trình năng khiếu, nâng cao và chuyên ngành.

Dữ liệu PWCS hiện tại cho thấy học sinh tiếp cận không cân xứng với các chương trình năng khiếu, các môn học nâng cao đầy thách thức và các chương trình đặc biệt, đáng chú ý nhất là đối với ELs, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Sự thiếu cơ hội này tạo ra những khoảng trống trong thành công của học sinh. PWCS sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng các nhóm học sinh chưa được đại diện trong lịch sử được khuyến khích và tư vấn về các chương trình và / hoặc khóa học nâng cao. Tăng cường giao tiếp và cung cấp cơ hội tư vấn học tập sẽ đảm bảo tất cả học sinh và gia đình có quyền truy cập vào các chương trình năng khiếu, nâng cao và chuyên ngành. Các nhóm học sinh chư được đại diện và gia đình của họ sẽ nhận được các cơ hội tư vấn đặc biệt với sự nhấn mạnh vào các nền tảng tiếp cận đa dạng và sử dụng thông dịch viên.

Vào cuối năm học 2024-2025, tư vấn học tập nhắm vào học sinh và gia đình không được đại diện sẽ là một phần trong kế hoạch cải tiến liên tục của mỗi trường và tiếp cận phụ huynh. Hiện tại, Bộ phận tổ chức 10 phiên hội thảo tháng về sự tham gia của phụ huynh mà nó bao gồm hỗ trợ từ các phiên dịch viên, cung cấp thông tin liên quan đến cơ hội, cách tiếp cận những cơ hội đó và chiến lược hỗ trợ người học ở nhà. Với sự gia tăng nhân sự để hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh, Bộ phận sẽ tăng gấp đôi số lượng phiên tham gia của phụ huynh bằng cách cung cấp hai phiên mỗi tháng. Các phiên này sẽ diễn ra trong môi trường ảo và trực tiếp khi thích hợp, dựa trên chủ đề và nhu cầu của người tham gia.

PWCS sẽ tăng cường cả sự tham gia và hiệu suất của học sinh trong giáo dục năng khiếu bằng cách loại bỏ các rào cản đối với việc nhận dạng và tiếp cận. Các buổi tham gia của phụ huynh sẽ được cung cấp và sẽ tập trung đặc biệt vào việc nhận dạng năng khiếu và tiếp cận các dịch vụ giáo dục năng khiếu cho tất cả phụ huynh, với việc tiếp cận một cách có mục tiêu đến phụ huynh của học sinh không được đại diện.

Xác định chính xác học sinh chưa được đại diện cho giáo dục năng khiếu đòi hỏi hành động có mục đích. PWCS sử dụng nhiều chiến lược, bao gồm sàng lọc phổ quát tại nhiều điểm (lớp 2, 3, 6 và 9), phát triển chuyên môn cho các nhà giáo dục, tiếp cận cộng đồng và tiếp xúc sớm với các cơ hội phong phú để loại bỏ các rào cản và tăng công bằng. Trong các cấp lớp đầu tiên (mẫu giáo đến lớp 2), tất cả học sinh đều tham gia các bài học làm giàu và PWCS sử dụng Chương trình Phát triển Tài năng Sớm để công nhận học sinh có tiềm năng năng khiếu và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu để phát triển hơn nữa tiềm năng đó. Đến năm 2024-25, sự tham gia của các nhóm không được đại diện trong các chương trình giáo dục năng khiếu sẽ tăng 10% để phản ánh sự đa dạng của dân số học sinh của mỗi trường.

Ngoài ra, đến năm 2025, mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ có ít nhất một giáo viên năng khiếu toàn thời gian, có trình độ cao, được đào tạo để hỗ trợ nhu cầu học tập, xã hội / tình cảm và trí tuệ của người học có năng khiếu bằng cách cung cấp các dịch vụ năng khiếu trực tiếp. Những người học năng khiếu được xác định sẽ nhận được chương trình giảng dạy và hướng dẫn khác biệt phù hợp. Những người học có năng khiếu được xác định sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch hợp tác diễn ra giữa giáo viên năng khiếu và giáo viên lớp học để tăng chiều sâu và độ phức tạp của chương trình giảng dạy cấp lớp.

Thông qua việc tham gia vào chương trình giáo dục năng khiếu, học sinh được xác định sẽ phát triển thành những nhà tư tưởng và người học độc lập, các cộng tác viên được thông báo và hỗ trợ trong các môi trường nhóm và các nhà lãnh đạo đặc biệt. Họ sẽ áp dụng các kỹ năng tiên tiến trong tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, hợp tác, giao tiếp và tư duy khái niệm sẽ chuẩn bị cho họ cho các môn học AP / IB / Cambridge, các lớp tuyển sinh kép, giáo dục sau trung học và sự nghiệp tương lai của họ. Đến năm 2024-2025, sự tham gia của những người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và người học tiếng Anh trong các chương trình nâng cao sẽ tăng 10% để phản ánh sự đa dạng của dân số học sinh của mỗi trường.

Đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật

Học sinh khuyết tật yêu cầu có sự hướng dẫn được thiết kế đặc biệt để giải quyết các nhu cầu riêng của họ và đảm bảo quyền truy cập vào chương trình giảng dạy chung. Để hỗ trợ việc cung cấp hướng dẫn được thiết kế đặc biệt, Phòng Giáo dục Đặc biệt hỗ trợ các trường trong việc xác định sự phù hợp hướng dẫn phù hợp cho từng học sinh và cung cấp các tài liệu dựa trên nghiên cứu về đọc, toán, kỹ năng xã hội, kỹ năng sống và chuyển tiếp. Nhân viên bộ phận cung cấp huấn luyện và mô hình hóa cho giáo viên lớp học trong các lĩnh vực này để đảm bảo sự thành công liên tục của học sinh.

Giám sát tiến độ là một thực hành dựa trên cơ sở khoa học được sử dụng để đánh giá tiến độ và đánh giá hiệu quả của hướng dẫn. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một hệ thống điểm chuẩn và giám sát dựa trên đánh giá học sinh trực tiếp và thường xuyên. PWCS sẽ tiếp tục thúc đẩy sự lãnh đạo trong việc phân tích và giải thích dữ liệu để thông báo cho các thực tiễn giảng dạy, cũng như hỗ trợ tính trung thực và hiệu quả của các thực tiễn đó. Học sinh có khuyết tật tham gia vào chương trình giảng dạy chung có lĩnh vực cần hỗ trợ về đọc, toán và / hoặc hành vi nhận được hướng dẫn được thiết kế đặc biệt dựa trên nghiên cứu. PWCS sẽ tăng cường các hệ thống giám sát tiến độ để đảm bảo tính trung thực và hiệu quả của việc giảng dạy.

Học sinh có khuyết tật nhận thức đáng kể thường tham gia vào một chương trình giảng dạy thay thế và yêu cầu hỗ trợ và phương pháp cụ thể để thành công. Thông qua hướng dẫn do máy tính cung cấp và giáo viên hướng dẫn, học sinh học các kỹ năng cá nhân phù hợp với sự phát triển và phù hợp với cấp lớp. Đến năm 2023-24, 100% học sinh khuyết tật đáng kể sẽ nhận được hướng dẫn dựa trên bằng chứng đa phương thức với các đánh giá dựa trên chương trình giảng dạy nhúng.

Việc cung cấp hướng dẫn được thiết kế đặc biệt bao gồm các dịch vụ và hỗ trợ bổ sung cho phép học sinh khuyết tật được giáo dục với các bạn học không khuyết tật ở mức độ tối đa phù hợp. Các dịch vụ liên quan và công nghệ hỗ trợ cung cấp thông tin liên lạc và / hoặc truy cập vào hướng dẫn làm tăng, duy trì hoặc cải thiện khả năng chức năng của học sinh khuyết tật. Trong năm học 2022-23, PWCS đang bổ sung một nhà thính học giáo dục toàn thời gian cho Phòng Giáo dục Đặc biệt, người sẽ hỗ trợ những học sinh bị điếc hoặc khó nghe.

Học tập chuyên môn sẽ tập trung vào việc thực hiện các quy định về giáo dục đặc biệt và hướng dẫn được thiết kế đặc biệt hiệu quả. Phòng Giáo dục Đặc biệt cung cấp hơn 100 cơ hội học tập chuyên môn năm, cả hầu như và trực tiếp. Ngoài ra, hội nghị Thực hành Giảng dạy Khác biệt (DIP) được cung cấp hàng năm, cung cấp cho giáo viên và quản trị viên những thực tiễn tốt nhất và ý tưởng sáng tạo để thu hút học sinh một cách hiệu quả. Kể từ năm 2017, hơn 50.000 người tham gia, bao gồm giáo viên giáo dục phổ thông, giáo viên giáo dục đặc biệt và quản trị viên, đã được đào tạo theo dõi đọc và tiến độ. Khoảng 4.000 cá nhân đã tham gia vào các chiến lược đọc đa giác quan chuyên ngành và hơn 7.500 nhân viên trong lĩnh vực toán học. Đến năm 2024-2025, mỗi trường PWCS sẽ thực hiện các phương pháp tiếp cận đa giác quan cho đọc và toán cho tất cả học sinh được chẩn đoán xác định là có thử thách đọc hoặc toán.

Giáo dục hòa nhập đã chứng minh hiệu quả trong việc thúc đẩy kết quả tích cực của học sinh thông qua các chiến lược tập trung vào việc thu hút đầy đủ tất cả học sinh bất kể khuyết tật hoặc những thách thức học tập khác. Giáo dục hòa nhập, theo yêu cầu trong các quy định của liên bang và tiểu bang, bao gồm các thực tiễn tập trung vào việc tạo ra quyền truy cập có ý nghĩa vào hướng dẫn cho tất cả học sinh trong môi trường học tập, xã hội và thể chất. Ở cấp tiểu bang, Virginia đã không cho thấy sự tiến bộ mong đợi trong việc đáp ứng các mục tiêu môi trường ít hạn chế nhất (LRE) được thiết lập (tuổi đi học và vị trí trường mầm non trong lớp học thông thường) cho học sinh khuyết tật. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm thời gian dành cho giáo dục phổ thông cho học sinh khuyết tật ở Virginia có thể so sánh với xu hướng của liên bang. Học sinh khuyết tật có thể đạt được sự phát triển và tiến bộ học tập đáng kể trong các môi trường hòa nhập (Grisham-Brown, et al., 2009). Mục tiêu của tiểu bang là 70%, với PWCS hoạt động ở mức 64,72%. Đến năm 2025, PWCS sẽ đạt hoặc vượt các mục tiêu LRE của tiểu bang cho học sinh khuyết tật trong độ tuổi mẫu giáo và đi học.

Giảm thiểu việc học chưa hoàn thành

 

Thiết kế và thực hiện các chiến lược để tăng tốc học tập để giảm thiểu việc học chưa hoàn thành chương trình và cung cấp các dịch vụ phục hồi thích hợp.

Sử dụng các khoản tiền nhận được thông qua Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ Hoa Kỳ năm 2021, PWCS đã đưa ra Kế hoạch học tập chưa hoàn thành vào đầu năm học 2021-22. Đây là một kế hoạch phục hồi hai năm để tăng tốc, phục hồi và tái tham gia thông qua việc cung cấp các hỗ trợ toàn diện về học tập, cảm xúc xã hội và sức khỏe tâm thần trong trường học. Để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược, PWCS sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược chính được xác định trong Kế hoạch học tập chưa hoàn thành để tăng tốc học tập. Khác với việc khắc phục, tăng tốc học tập là tập trung vào việc hướng dẫn các tiêu chuẩn học tập và năng lượng chưa hoàn thành ưu tiên cần thiết cho việc hiểu nội dung cấp lớp / khóa học mới. Dạy kèm liều lượng cao và thời gian học kéo dài là hai cách PWCS đang hỗ trợ tăng tốc này. Các hệ thống đánh giá hình thành phổ biến đang được triển khai để thông báo hướng dẫn và theo dõi tiến trình học tập của học sinh. Học sinh khuyết tật, đặc biệt, có thể trải nghiệm sự hồi quy đáng kể của các kỹ năng hoặc khoảng cách trong học tập do nghỉ ngơi trong giảng dạy. Bất kỳ sự thoái lui nào về kỹ năng hoặc khoảng cách được xác định trong hiệu suất có thể được giải quyết bằng cách cung cấp cho học sinh các dịch vụ phục hồi COVID để nhắm mục tiêu các khu vực được xác định bởi các nhóm IEP, phù hợp với hướng dẫn từ cả Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và VDOE. Đến năm 2023, 100% các nhóm IEP sẽ xem xét bất kỳ dịch vụ phục hồi COVID phù hợp nào cho tất cả học sinh khuyết tật.

 

Mục tiêu 1.2:

PWCS sẽ chuẩn bị cho tất cả học sinh sẵn sàng sau trung học và cho việc tham gia lực lượng lao động.

 

Tiêu điểm giá trị

Biểu tượng công bằng - Một cái cân công lý
Biểu tượng của sự kiên cường - một người cắm cờ trên đỉnh núi
Biểu tượng của sự hạnh phúc - một cái khiên

Lý thuyết hành động

Nếu tất cả các nhà giáo dục và lãnh đạo chuyên nghiệp được đào tạo, hỗ trợ và chịu trách nhiệm hợp tác và hỗ trợ tất cả học sinh trong việc tạo ra và thực hiện một kế hoạch học tập và nghề nghiệp, thì điều này sẽ dẫn đến mức độ cao hơn của các nguồn lực học sinh phù hợp, quyền sở hữu và cam kết của học sinh, cũng như tăng khả năng của học sinh để đáp ứng các mục tiêu sau trung học.

Vai trò của các trường học là chuẩn bị cho học sinh giáo dục và việc làm sau trung học bằng cách phát triển năng lực nhận thức của họ (ví dụ: thành thạo học thuật, kỹ năng tư duy phê phán và sáng tạo), năng lực giữa các cá nhân (ví dụ: kỹ năng giao tiếp, hợp tác và lãnh đạo) và năng lực đa nhân cách (ví dụ: kỹ năng giao tiếp, hợp tác và lãnh đạo) và năng lực nội bộ (ví dụ: tư duy phát triển, động lực và sự bền bỉ). Nghiên cứu cho thấy sự chuẩn bị mang lại lợi ích cho học sinh bằng cách tăng: tỷ lệ đăng ký đại học, hoàn thành đại học, việc làm trong các công việc chất lượng cao và tham gia vào cuộc sống công dân. Sự chuẩn bị làm giảm nhu cầu về các khóa học khắc phục hậu quả ở trường đại học và giảm khoảng cách trong kết quả giáo dục sau trung học dựa trên thu nhập và chủng tộc / dân tộc của học sinh.

Để hỗ trợ chuẩn bị sau trung học, PWCS cung cấp quyền truy cập vào nhiều con đường cho học sinh để kiếm được tín chỉ đại học và chứng nhận ngành công nghiệp khi còn học trung học. Nghiên cứu cho thấy rằng khi học sinh được tiếp cận với các cơ hội cho các môn học nâng cao, họ làm việc chăm chỉ hơn và tham gia nhiều hơn vào trường học, dẫn đến ít vắng mặt và đình chỉ hơn và tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn (The Education Trust, 2019).

Mục tiêu và chiến lược

 

100% học sinh tốt nghiệp sẽ có kế hoạch sau trung học để vào đại học, trường kỹ thuật, quân đội, lực lượng lao động hoặc tiếp cận các dịch vụ chuyển tiếp cộng đồng
100% học sinh tốt nghiệp sẽ đăng ký vào trường kỹ thuật, đăng ký các chương trình đại học 2 hoặc 4 năm, vào quân đội, tham gia lực lượng lao động hoặc tiếp cận các dịch vụ chuyển tiếp cộng đồng trong vòng 16 tháng sau khi tốt nghiệp.
95% học sinh trung học phổ thông sẽ tốt nghiệp đúng hạn trong vòng bốn năm
Học sinh được xác định là có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số và người học tiếng Anh sẽ tăng tỷ lệ hoàn thành các khóa học tuyển sinh nâng cao hoặc kép thêm 10 điểm phần trăm
60% học sinh tốt nghiệp sẽ tham gia và kiếm được ít nhất một điểm đủ điều kiện trong kỳ thi AP, IB hoặc Cambridge hoặc đã kiếm được tín dụng tuyển sinh kép, chứng nhận ngành hoặc Seal of Biliteracy
Học sinh tốt nghiệp được xác định là có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh học tiếng Anh sẽ tăng số lượng đăng ký sau trung học thêm 10 điểm phần trăm
Học sinh tốt nghiệp PWCS sẽ kiếm được tổng cộng ít nhất 260 triệu đô la học bổng

 

Lập kế hoạch và thành công sau trung học

Tốt nghiệp đúng hạn: Năm 2021, 92,8% học sinh PWCS tốt nghiệp đúng hạn trong vòng bốn năm kể từ khi bắt đầu học trung học. Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của học sinh Latin, người học tiếng Anh, học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và học sinh khuyết tật đều dưới 90%. PWCS sẽ thực hiện một hệ thống hỗ trợ, thông tin và nguồn lực nhất quán với sự trung thực để đảm bảo tốt nghiệp đúng hạn cho tất cả học sinh, với mạng lưới tư vấn và giáo dục ưu tiên cho học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh khuyết tật, người học tiếng Anh và học sinh dân tộc thiểu số.

Đảm bảo cấu trúc khóa học tại tất cả các trường trung học phổ thông được thiết kế để cung cấp con đường cho việc đạt được các mục tiêu sau trung học.

PWCS sẽ tăng cường sự sẵn sàng sau trung học thông qua các hỗ trợ chính thức để tốt nghiệp đúng hạn trên tất cả các nhóm học sinh và tăng sự tham gia của học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh khuyết tật, người học tiếng Anh và học sinh dân tộc thiểu số trong các khóa học tuyển sinh kép cho tín chỉ đại học khi còn học trung học.

Là một phần trong cam kết của Bộ phận đối với sự thành công của học sinh sau những năm học, học sinh phát triển danh mục đầu tư nghề nghiệp ở trường tiểu học, mở rộng chúng thành các kế hoạch nghề nghiệp ở trường trung học cơ sở và phát triển đầy đủ các kế hoạch ở trường trung học phổ thông. Cố vấn nhà trường làm việc với học sinh để cập nhật kế hoạch học tập và nghề nghiệp của họ trên cơ sở hàng năm; điều này bao gồm việc lựa chọn các khóa học để hỗ trợ họ trên con đường hướng tới tốt nghiệp đúng hạn. Quá trình thiết lập mục tiêu nghề nghiệp giúp học sinh theo dõi sự tiến bộ của chính họ để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp. Đến năm 2024-2025, tất cả các trường trung học sẽ có một cố vấn sau trung học chuyên để hỗ trợ tất cả học sinh và cố vấn cho học sinh hoàn thành kế hoạch sau trung học. PWCS khuyến khích học sinh đang nộp đơn vào các trường đại học xem xét tìm kiếm học bổng để tạo điều kiện cho việc đăng ký sau trung học của họ. Các cố vấn sau trung học sẽ hỗ trợ học sinh trong các hành vi và chiến lược tìm kiếm học bổng, để học sinh tốt nghiệp trong bốn năm tới sẽ kiếm được tổng cộng ít nhất 260 triệu đô la học bổng.

Phân tích và tinh chỉnh hệ thống trách nhiệm giải trình để theo dõi và đo lường việc tuyển sinh của học sinh và hoàn thành đại học, trường nghề và gia nhập lực lượng lao động và / hoặc quân đội, đánh giá và đáp ứng việc tuyển sinh của các nhóm dân số đặc biệt như, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh khuyết tật, người học tiếng Anh và học sinh dân tộc thiểu số.

PWCS phân tích các mô hình tuyển sinh sau trung học từ dữ liệu được cung cấp thông qua National Student Clearinghouse. Khóa tốt nghiệp năm 2019 có 72% học sinh theo học đại học 2 năm hoặc 4 năm trong vòng 16 tháng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

PWCS cam kết phân tích bổ sung về thành tích sau trung học và dữ liệu kiên trì, cũng như phát triển các hệ thống thu thập dữ liệu cho học sinh tốt nghiệp trong quân đội và lực lượng lao động mà không phải là một phần của National Student Clearinghouse. Bằng cách thu thập dữ liệu sau đại học trong tất cả các lĩnh vực bao gồm quân đội và lực lượng lao động.

Cơ hội học tập nâng cao

PWCS cam kết tạo cơ hội cho học sinh kiếm được tín chỉ đại học khi còn học trung học thông qua nhiều chương trình học nâng cao bao gồm:

 • Chương trình Vị trí nâng cao (AP) của College Board;
 • Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) (IBDP) và Hướng nghiệp (IBCP);
 • Kỳ thi Quốc tế Cambridge; và Ghi danh kép (DE) với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA).

PWCS có kế hoạch mở rộng các chương trình này để mở rộng các cơ hội này cho nhiều học sinh hơn trên toàn Bộ phận. Đến năm 2025, PWCS có kế hoạch mở rộng Chương trình năm đầu của IB Primary học từ 5 trường lên 9 trường. Thêm hai chương trình IB Middle Years sẽ nâng tổng số chương trình IB lên sáu. Một chương trình IB trung học phổ thông bổ sung sẽ làm cho chương trình nghiêm ngặt này có sẵn cho 20% học sinh của chúng tôi từ lớp 9 đến lớp 12. Ngoài việc mở rộng IB, Bộ phận sẽ hợp tác với các đối tác đại học cộng đồng của chúng tôi để khám phá khả năng của một chương trình chuyên ngành mang lại cơ hội ghi danh kép mở rộng trực tiếp và ảo.

Truy cập vào các cơ hội học tập nâng cao sẽ bao gồm đăng ký học sinh trong các chương trình mang lại thông tin sau trung học phổ thông có giá trị. PWCS cam kết tăng cường đăng ký vào các khóa học nâng cao và những khóa học dẫn đến chứng nhận chuyên nghiệp bằng cách sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để xác định những học sinh thể hiện tiềm năng và sự quan tâm đến các dịch vụ này. PWCS cũng cam kết loại bỏ các rào cản để tiếp cận và khuyến khích học sinh chấp nhận rủi ro. Chúng tôi sẽ cung cấp các chương trình để cải thiện sự sẵn sàng của học sinh và hỗ trợ thành công của họ khi họ thực hiện những thách thức mới.

Khi sự tham gia là rất quan trọng, việc cải thiện hiệu suất là rất quan trọng đối với sự thành công của học sinh trong trải nghiệm sau trung học. Năm 2021, 32% học sinh tốt nghiệp có được chứng chỉ đại học sớm thông qua các kỳ thi AP, IB hoặc Cambridge. Đến năm 2025, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt điểm đủ điều kiện sẽ tăng lên 37%. Năm 2021, 22% học sinh tốt nghiệp có được chứng chỉ đại học sớm thông qua DE. Đến năm 2025, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có được các chứng chỉ đại học sớm này sẽ tăng lên 27%. Thông qua quan hệ đối tác với NOVA và Đại học Shenandoah, các khóa học ghi danh kép hiện có sẵn tại 12 trường trung học. PWCS hiện cung cấp 36 khóa học ghi danh kép: 15 trong số các khóa học DE này có thể giúp học sinh kiếm được tín chỉ đại học sớm để đẩy nhanh con đường kiếm được bằng Liên kết hoặc Cử nhân, với hầu hết được chấp nhận tín chỉ tại các trường cao đẳng và đại học. CTE cung cấp 21 khóa học có thể giúp học sinh kiếm được thông tin kỹ thuật và chứng chỉ cho sự nghiệp trong các ngành nghề lành nghề, công nghệ, nghề nghiệp y tế và hơn thế nữa. Trong năm học 2020-21, hơn 800 học sinh CTE đã ghi danh vào hơn 20 khóa học tuyển sinh kép CTE có sẵn.

Đến năm 2024-25, PWCS sẽ cung cấp 17 dịch vụ DE học thuật và 25 khóa học CTE và tuyển sinh hơn 1.519 học sinh. Ít nhất 1.000 học sinh CTE sẽ tốt nghiệp trung học vào năm 2025 với tối thiểu sáu tín chỉ tuyển sinh kép CTE.

Học sinh đã đạt được các kỹ năng thành thạo song ngữ theo những cách phi truyền thống hoặc trước khi đăng ký vào PWCS sẽ có thể kiếm được một đến ba tín chỉ trung học thay vì nghiên cứu lớp học ngôn ngữ thế giới truyền thống cần thiết cho bằng tốt nghiệp Virginia. Họ sẽ chứng minh trình độ kỹ năng của mình thông qua bằng chứng về điểm số trong các kỳ thi bên ngoài VDOE bằng một trong hơn 30 ngôn ngữ không được cung cấp trong các trường học để học chính thức tại các trường do số lượng đăng ký thấp. Điều này sẽ cho phép học sinh có chỗ cho các môn học khác và có thể là cơ hội để kiếm được Seal of Biliteracy như là bằng chứng của một bộ kỹ năng có thể tiếp thị trong lực lượng việc làm toàn cầu. Đến năm 2024-25, sự đa dạng của học sinh theo học tất cả các lớp ngôn ngữ thế giới ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ phản ánh nhân khẩu học của Bộ phận. Học sinh trong tất cả các nhóm sẽ đáp ứng các yêu cầu cho một văn bằng nâng cao bao gồm hoàn thành ba năm học trong một ngôn ngữ hoặc ít nhất hai năm học bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Do đó, đến năm 2025, Ngôn ngữ Thế giới sẽ tăng sự tham gia của học sinh vào các khóa học ngôn ngữ thế giới AP, IB hoặc Cambridge và sẽ tăng số lượng học sinh kiếm được Seal of Biliteracy lên 5%.

Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE)

Các chương trình CTE chuẩn bị cho học sinh việc làm trong các lĩnh vực phát triển nhanh như lập trình máy tính, kỹ thuật, khoa học sức khỏe và các ngành nghề lành nghề. Nhân viên CTE hợp tác với các cố vấn cao đẳng và nghề nghiệp trung học và cố vấn trung học để thực hiện Kế hoạch học tập và nghề nghiệp của mỗi học sinh, bắt đầu từ lớp bảy. Học sinh kiếm được tín chỉ đại học và chứng chỉ ngành từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA) và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành thông qua học nghề, thực tập và cố vấn. Các chương trình CTE cũng cung cấp kinh nghiệm trong học tập dựa trên công việc cho học sinh, bao gồm thực tập và học nghề ở trường trung học tạo cơ hội cho học sinh phát triển kỹ năng và tự tin, thúc đẩy thành công trong giáo dục sau trung học và dẫn đến triển vọng việc làm trong tương lai. CTE cam kết cung cấp cho học sinh quyền truy cập công bằng vào nhiều con đường cho các lựa chọn sau trung học, bao gồm tham gia lực lượng lao động, một trường cao đẳng / đại học hai và bốn năm và quân sự. Trong bốn năm tới, CTE sẽ tăng cường các chương trình này để tạo ra sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự sẵn sàng tại nơi làm việc. CTE sẽ truyền đạt hiệu quả thông tin khóa học cho các bên có quyền lợi liên quan khác nhau để tăng số lượng học sinh không được đại diện tham gia. Đến năm 2024-2025, tất cả các trường trung học phổ thông PWCS sẽ cung cấp các khóa học ghi danh kép tăng lên, chuẩn bị cho học sinh đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ ngành và cung cấp cho học sinh cơ hội tham gia vào các hoạt động học tập dựa trên công việc.

Quan hệ đối tác dựa trên công việc: Phát triển và thúc đẩy quan hệ đối tác phát triển lực lượng lao động cộng đồng để cung cấp Kinh nghiệm học tập và nghề nghiệp dựa trên công việc, thực tập trung học và các cơ hội sau trung học.

Học sinh trong các chương trình Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE) của chúng tôi có quyền truy cập vào thực tập mùa hè được trả lương và tại Youth Registered Apprenticeship (YRA) như một phần của những nỗ lực này. Trong năm năm tới, CTE sẽ tuyển dụng thêm nhà tuyển dụng để cung cấp thực tập và cơ hội YRA. Những dịch vụ này sẽ phù hợp với sở thích nghề nghiệp của học sinh. CTE sẽ hợp tác với Bộ Lao động Virginia để tạo ra một cơ hội học nghề để học sinh có thể kiếm được các kỹ năng công việc có thể tiếp thị. Như vậy, học sinh sẽ khám phá lĩnh vực mình đã chọn trong khi vẫn học trung học, tích lũy kinh nghiệm và kiếm thu nhập tiềm năng để hỗ trợ học phí đại học / sau trung học. Trong bốn năm tới, 3.500 cơ hội việc làm mùa hè sẽ được cung cấp cho các học sinh sẽ lên trung học cơ sở và trung học phổ thông .

PWCS sẽ tăng cường và tăng cường quan hệ đối tác với các doanh nghiệp địa phương của Quận Prince William, công đoàn địa phương và cộng đồng từ thiện để đạt được nhiều cơ hội học nghề và thực tập hơn cho học sinh của chúng tôi. Những cơ hội này sẽ đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi có kiến thức và kỹ năng cần thiết trong các công nghệ và thiết bị mới nhất để có được việc làm thành công và có một sự nghiệp hoàn thành với sự chắc chắn của một mức lương đủ sống. Với mục tiêu bổ sung thêm 500 chỗ học nghề hoặc thực tập mới vào năm 2025, chúng tôi sẽ thách thức các đối tác của mình xem xét làm thế nào họ có thể góp phần có con đường học nghề có ý nghĩa tại mỗi trường trung học.

Lập kế hoạch chuyển tiếp sau trung học: Chuẩn bị cho học sinh khuyết tật để đạt được kết quả sau trung học thành công.

Để chuẩn bị cho học sinh khuyết tật cho cuộc sống sau trung học, PWCS cung cấp hướng dẫn chuyên biệt hóa trong suốt sự nghiệp học tập của họ trong các lĩnh vực này: tiền việc làm, sống hàng ngày, sống độc lập và giải trí. Tất cả học sinh áp dụng các kỹ năng đã học này trong các tình huống thực tế trong suốt sự nghiệp học tập của họ từ mầm non đến trung học.

Thông qua hướng dẫn dựa vào cộng đồng (CBI), học sinh chuyển việc học của họ sang các môi trường mà họ sẽ cần để hoạt động như những công dân hiệu quả. Hướng dẫn này tập trung vào cuộc sống hàng ngày và độc lập và đào tạo nghề. Với mục tiêu sắp xếp các cơ hội CBI trong toàn Bộ phận, tất cả các trường trung học sẽ thực hiện chương trình giảng dạy chuyển tiếp với các trải nghiệm dựa trên cộng đồng có liên quan, cá nhân vào năm 2024.

Đến 14 tuổi, hoặc trẻ hơn nếu được xác định là phù hợp, học sinh khuyết tật được yêu cầu phải có kế hoạch chuyển tiếp được ghi lại trong IEP của họ. Các chuyên gia chuyển tiếp hỗ trợ đánh giá sở thích, năng khiếu và nhu cầu của học sinh và phát triển một kế hoạch chuyển tiếp dựa trên tầm nhìn của họ cho tương lai của họ, bao gồm giáo dục và việc làm sau trung học. Ngoài ra, các chuyên gia chuyển tiếp phối hợp liên kết với các cơ quan cộng đồng hỗ trợ chuyển tiếp của học sinh sang cuộc sống sau trung học.

EMPLOY là một chương trình CTE trung học, bao gồm cả học tập trên lớp và dựa vào cộng đồng. EMPLOY cung cấp cho học sinh các kỹ năng sẽ tạo điều kiện cho họ vào các ngành nghề phù hợp phù hợp với nhu cầu giáo dục, năng khiếu và sở thích giáo dục cá nhân của họ. Thông qua hướng dẫn trên lớp, học sinh tìm hiểu về nhiều sự nghiệp và nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm và duy trì việc làm và bắt đầu phát triển các kỹ năng tự vận động của họ. Thông qua hướng dẫn dựa vào cộng đồng, học sinh phát triển các kỹ năng công việc có thể tiếp thị thông qua việc hoàn thành thực tập và việc làm được trả lương. Đến năm 2025, tất cả các trường trung học sẽ tuân theo một khuôn khổ toàn Bộ phận gắn kết để thực hiện chương trình EMPLOY cho học sinh theo đuổi tất cả các lựa chọn văn bằng.

Năm 2020, PWCS hợp tác với Novant Healthcare để cung cấp Dự án SEARCH cho học sinh trong độ tuổi từ 18-22, với mục tiêu chuẩn bị cho học sinh khuyết tật đáng kể có việc làm tích hợp cạnh tranh. Chương trình này cung cấp cho học sinh cơ hội để có được kinh nghiệm nghề nghiệp trong một loạt các ngành nghề và có tỷ lệ thành công vị trí việc làm tổng thể là 80%. Ngoài việc tiếp tục chương trình Tìm kiếm Dự án hiện tại, đến năm 2025, PWCS sẽ hợp tác với các doanh nghiệp để nhân rộng mô hình này tại ba địa điểm khác nhau ở Quận Prince William.

 

Mục tiêu 1.3:

PWCS sẽ chuẩn bị tất cả nhân viên để hỗ trợ và thách thức tất cả học sinh.

 

Tiêu điểm giá trị

Biểu tượng công bằng - Một cái cân công lý
Biểu tượng của liêm chính - một dải băng
Biểu tượng Sáng tạo - Một cái bóng đền

Lý thuyết hành động

Nếu PWCS đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy trình cải tiến liên tục và thực hành tốt nhất dựa trên nghiên cứu để tham gia, thách thức và trao quyền cho tất cả học sinh thông qua hướng dẫn đáp ứng văn hóa nghiêm ngặt, các công cụ kỹ thuật số và học tập cảm xúc xã hội, thì học sinh sẽ báo cáo sự hài lòng ngày càng tăng với chất lượng trải nghiệm giáo dục của họ.

Nghiên cứu xác định học tập chuyên nghiệp bao gồm lý thuyết, mô hình hóa, thực hành và huấn luyện là hiệu quả nhất để tăng kiến thức và kỹ năng của giáo viên và quản trị viên. (Joyce và Showers 2011). Quá trình này phù hợp với các thực tiễn tốt nhất cho việc học của người lớn (Knowles, 1980) bao gồm thời gian lập kế hoạch, phản ánh, phản hồi và thực hành. Học tập chuyên môn được thiết kế và thực hiện với những cơ hội này có thể góp phần mang lại kết quả tích cực cho giáo viên về việc tăng kiến thức nội dung và kỹ năng sư phạm, chất lượng giảng dạy trên lớp, sự hài lòng trong công việc và duy trì công việc. Theo các nghiên cứu từ Quỹ Wallace (2021), lãnh đạo trường học chỉ đứng sau giáo viên trong số các yếu tố của trường về thành tích và sự tham dự của học sinh.

Mục tiêu và chiến lược

 

100% giáo viên sẽ được đào tạo và sử dụng thiết kế phổ quát để học tập, thực hành đáp ứng văn hóa và thực hành thông báo chấn thương
100% các nhà lãnh đạo và nhà giáo dục sẽ có kiến thức và đáp ứng các thế mạnh và nhu cầu của người học đa dạng và cộng đồng của họ thông qua các chiến lược và hỗ trợ khác biệt.
100% các nhà lãnh đạo và giáo viên sẽ tham gia vào việc phát triển chuyên môn về thiết kế phổ quát cho quá trình học tập và cải tiến liên tục thông qua các kế hoạch cải tiến trường học phù hợp.

 

Mở rộng cơ hội học tập chuyên môn và phát triển lãnh đạo cho hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng và giáo viên.

Hiện tại các hiệu trưởng mới, phó hiệu trưởng, và thực tập sinh hành chính tham gia vào các học viện để có cảm ứng. Học tập chuyên nghiệp trong các học viện tập trung vào ba lĩnh vực:

 • Kỹ năng con người;
 • Kỹ năng tổ chức; và
 • Kỹ năng giảng dạy.

Các buổi học của học viện sẽ được mở rộng bằng cách sử dụng các huấn luyện viên cải tiến liên tục để hỗ trợ các nhà lãnh đạo thông qua việc sử dụng dữ liệu, xu hướng và mô hình để cung cấp huấn luyện viên được nhắm mục tiêu. Trong năm 2023-24, một năm thứ ba sẽ được thêm vào học viện hiệu trưởng. Học tập chuyên môn sẽ được phát triển trong ba lĩnh vực trọng tâm để hỗ trợ các quản trị viên có kinh nghiệm.

Các cơ hội học tập chuyên môn tập trung vào phát triển lãnh đạo cho cả hiệu trưởng và giáo viên sẽ được mở rộng. PWCS cam kết phát triển các chu kỳ học tập chuyên môn mạnh mẽ phù hợp với nhu cầu được xác định trong các kế hoạch cải tiến liên tục của trường cho giáo viên và lãnh đạo. Nội dung của việc học chuyên môn này sẽ hỗ trợ các thực hành dựa trên trường học và các ưu tiên được xác định.

Các lựa chọn học tập chuyên môn sẽ được nêu rõ như:

 • Hỗ trợ phổ cập là cần thiết cho tất cả các trường học, đảm bảo rằng tất cả các nhân viên có cùng một đường cơ sở nâng cao;
 • Hỗ trợ tập trung và ưu tiên bao gồm học tập chuyên môn, cố vấn và huấn luyện cần thiết cho các trường được xác định trong chỉ số ưu tiên trong Kế hoạch học tập chưa hoàn thành; và
 • Hỗ trợ tùy chọn và học tập chuyên môn cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cá nhân và cơ hội lãnh đạo.

Universal Design for Learning (UDL) thiết lập một khuôn khổ nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu của tất cả người học. Các nguyên tắc của UDL cho rằng các rào cản đối với việc học là trong việc thiết kế môi trường, không phải ở học sinh. UDL cung cấp cho người học:

 • Nhiều phương tiện đại diện;
 • Nhiều phương tiện hành động và biểu hiện; và
 • Nhiều phương tiện tham gia.
PWCS sẽ cung cấp sự phát triển chuyên môn toàn Bộ phận về lập kế hoạch cải tiến liên tục, quy trình và hệ thống lớp học.

Tất cả các trường được yêu cầu hoàn thành và nộp kế hoạch cải tiến liên tục hàng năm. Việc thực hiện các kế hoạch được hỗ trợ bởi các huấn luyện viên cải tiến liên tục trên toàn Bộ phận. Học tập chuyên môn được cung cấp bởi các văn phòng và phòng ban để hỗ trợ công việc này. Khi chúng tôi bắt tay vào Kế hoạch chiến lược mới này, PWCS sẽ tăng cường và đầu tư vào chương trình phát triển lãnh đạo của chúng tôi để đảm bảo tất cả các nhà lãnh đạo được đào tạo theo các nguyên tắc của UDL, lập kế hoạch cải tiến liên tục, quy trình và hệ thống lớp học. Các khóa học sẽ được phát triển và cập nhật để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ phổ quát, tập trung và ưu tiên ngoài các học viện lãnh đạo hiện có. Các cơ hội sẽ bao gồm các con đường lãnh đạo giáo viên để xây dựng năng lực trong các nhà lãnh đạo giáo viên của chúng tôi và hỗ trợ duy trì và lãnh đạo đường ống. Các kỹ năng và thuộc tính sẽ được xác định để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của nhóm các bên liên quan này, để những người tham gia có thể đạt được thông tin và tăng bồi thường liên quan đến công việc của họ. UDL và các quy trình cải tiến liên tục sẽ được thực hiện bởi 100% các nhà lãnh đạo và giáo viên thông qua các kế hoạch cải thiện trường học và hệ thống lớp học phù hợp sử dụng dữ liệu, phân tích nguyên nhân gốc rễ và phản hồi của học sinh để sửa đổi hướng dẫn và trao quyền cho cơ quan học sinh và quyền sở hữu học tập và thành tích.