Cam kết 4
Sự gắn kết tổ chức

Mục tiêu 4.1:

PWCS sẽ tạo ra các cấu trúc hệ thống cho các chu kỳ cải tiến liên tục mạnh mẽ.

 

Tiêu điểm giá trị

Biểu tượng Liêm chính
Biểu tượng Công bằng

Lý thuyết hành động

Nếu chúng tôi sử dụng dữ liệu để tăng cường và đo lường chất lượng hoạt động, và nếu chúng tôi đào tạo tất cả các nhà lãnh đạo văn phòng và trường học trong các thành phần của quá trình cải tiến liên tục và cung cấp hỗ trợ cho các trường trong việc thực hiện các kế hoạch cải tiến liên tục của họ với độ trung thực, thì PWCS sẽ có kế hoạch hành động mạnh mẽ để hỗ trợ kết quả của học sinh.

Cải tiến liên tục đòi hỏi phải xác định vấn đề cần giải quyết (hoặc khu vực cần cải thiện), thực hiện các chiến lược dựa trên bằng chứng để đáp ứng, thu thập dữ liệu để theo dõi tác động của thay đổi và điều chỉnh các chiến lược khi cần thiết. Để làm điều này một cách hiệu quả, một bộ phận phải xem các vấn đề là sản phẩm của hệ thống hiện tại, không phải là kết quả của các hành động được thực hiện bởi các cá nhân, tham gia vào các nỗ lực cải tiến với sự thường xuyên và nhất quán, và liên kết công việc hàng ngày được thực hiện bởi các cá nhân trong và giữa các cấp của tổ chức. Các quy trình cải tiến liên tục đã mang lại nhiều lợi ích cho các bộ phận trường học, tăng sự tham gia của nhân viên, ý thức trách nhiệm giải trình chung của nhân viên, môi trường và văn hóa trường học tích cực, thành tích học tập, tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ đăng ký và tuyển sinh sau trung học. Các hệ thống cải tiến liên tục trong các bộ phận trường học cũng có thể hỗ trợ các nỗ lực giảm khoảng cách thành tích học tập và tổn thất nhân viên. Trong PWCS, các trường phát triển và thực hiện các kế hoạch cải tiến liên tục hàng năm. Những nỗ lực của trường trong những năm gần đây đã tập trung vào việc giám sát liên tục các kế hoạch cải tiến liên tục và PWCS đã thành lập một nhóm chuyên để hỗ trợ những nỗ lực đó. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có cách tiếp cận có hệ thống để lập kế hoạch cải tiến chiến lược và liên tục cho các văn phòng và phòng ban. Kế hoạch chiến lược bốn năm này đặt ra các hệ thống, cấu trúc và giao thức để thực hiện các chu kỳ cải tiến liên tục.

Mục tiêu và chiến lược

 

100% kế hoạch chiến lược của các văn phòng và trường học sẽ phù hợp với các mục tiêu và chiến lược của Bộ phận.
Sắp xếp các nỗ lực lập kế hoạch cải tiến chiến lược và liên tục cho các văn phòng và trường học.

Để tạo điều kiện cho sự gắn kết của tổ chức, điều cần thiết là các nỗ lực lập kế hoạch cải tiến liên tục giữa các văn phòng và trường học phải được liên kết. PWCS sẽ cung cấp sự phát triển chuyên môn cho nhân viên văn phòng và bộ phận trong các thành phần của quá trình cải tiến liên tục để tất cả các văn phòng sẽ có kế hoạch chiến lược hỗ trợ tầm nhìn của Bộ phận cũng như các kế hoạch cải tiến liên tục trong các trường học. Tất cả các lãnh đạo văn phòng và bộ phận PWCS sẽ được đào tạo trong quá trình cải tiến liên tục vào cuối năm 2021-22. Trong suốt bốn năm tới, tất cả các văn phòng và trường học sẽ phát triển các kế hoạch cải tiến liên tục hàng năm phù hợp với các sáng kiến chiến lược và mục tiêu tầm nhìn của Bộ phận.

Cung cấp cho đội ngũ lãnh đạo nhà trường sự hỗ trợ huấn luyện cải tiến liên tục và quan hệ đối tác.

Để xây dựng năng lực nhân viên để thúc đẩy tiến bộ học tập, mỗi trường trong PWCS được chỉ định một huấn luyện viên để hỗ trợ phát triển và giám sát kế hoạch cải tiến liên tục của họ. Hỗ trợ bổ sung có thể được cung cấp cho các trường dựa trên mức độ cần thiết của họ được xác định bởi mô hình hỗ trợ theo chương trình hỗ trợ chưa hoàn thành hai năm của Bộ phận và các nhu cầu được xác định khác.

Truyền đạt minh bạch kết quả học tập của Bộ phận thông qua cấu trúc báo cáo công khai hàng quý theo dõi tiến trình đáp ứng các cam kết và mục tiêu kế hoạch chiến lược.

Trong việc xây dựng Kế hoạch chiến lược này, một trong những lĩnh vực được các bên liên quan xác định là nhu cầu là tăng tính minh bạch. PWCS sẽ thiết lập một quy trình báo cáo hàng quý để tăng tính minh bạch trong việc truyền đạt hiệu suất học tập và hoạt động. PWCS cũng đang phát triển bảng điều khiển hoạt động và hiệu suất như một thành phần của hệ thống báo cáo có cấu trúc. Đến năm học 2022-23, PWCS sẽ có các chỉ số hoạt động và hiệu suất nhất quán được công bố trên trang web PWCS.

 

100% quy trình làm việc chính của Bộ phận sẽ bao gồm các biện pháp đảm bảo chất lượng

 

PWCS sẽ áp dụng quy trình Six Sigma DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải thiện, Kiểm soát) để quản lý chất lượng trên toàn Bộ phận.

Hiện tại PWCS có một số các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho một số quy trình kinh doanh và hoạt động trên toàn Bộ phận. Six Sigma là một tiêu chuẩn đã được chứng minh, được áp dụng trên toàn cầu, để cải thiện quy trình kinh doanh và kiểm soát chất lượng (White, 2021). Để hỗ trợ sự gắn kết tổ chức, PWCS sẽ áp dụng quy trình Six Sigma như một chiến lược để quản lý chất lượng trên toàn bộ Bộ phận. PWCS sẽ xác định các quy trình chính trên toàn bộ bộ phận cũng như các chủ sở hữu của quy trình chính, những người sẽ được đào tạo trong quy trình Six Sigma. PWCS sau đó sẽ xem xét và cải thiện các quy trình quan trọng trên toàn Bộ phận. Đến năm 2025, PWCS sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chất lượng cho các quy trình chính và giám sát chúng so với các mục tiêu hiệu suất được xác định.

 

Mục tiêu 4.2:

PWCS sẽ loại bỏ các rào cản đối về giao tiếp để tạo điều kiện hợp tác giữa các văn phòng, trường học và gia đình trên tinh thần dịch vụ khách hàng.

 

Tiêu điểm giá trị

Biểu tượng Công bầng
Biểu tượng Liêm chính
Biểu tượng hòa nhập

Lý thuyết hành động

Nếu chúng tôi giao tiếp với các gia đình sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ thông qua chế độ ưa thích của họ, quản lý toàn diện trải nghiệm dịch vụ khách hàng của họ một cách toàn diện và thực hiện các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng toàn Bộ phận, chúng tôi sẽ cung cấp trải nghiệm dịch vụ khách hàng chất lượng cao nhất quán cho học sinh, gia đình và nhân viên.

"Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ đơn giản là cung cấp quyền truy cập thông tin thông qua sổ điểm trực tuyến hầu như không ảnh hưởng đến kết quả của học sinh, phần lớn là do rất ít phụ huynh từng sử dụng các công cụ này. Ngược lại, các loại hồ sơ ghi lại những tác động tích cực của việc gửi thông tin về điểm số, bài tập bị thiếu hoặc vắng mặt trực tiếp cho phụ huynh thông qua các thông báo tự động. Một số nghiên cứu này cho thấy rằng việc chủ động đẩy thông tin và hướng dẫn cho phụ huynh đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện kết quả giữa các học sinh từ các gia đình có thu nhập thấp và học sinh da màu và các hiệu ứng trở nên rõ rệt hơn khi thông tin và hướng dẫn phù hợp với nhu cầu của từng học sinh." (Matthew A. Kraft & Alexander Bolves, Viện Cải cách Trường học Annenberg tại Đại học Brown).

Khả năng cho phụ huynh và người giám hộ tham gia với giáo viên, quản trị viên và Bộ phận Trường học trong giao tiếp hai chiều là rất quan trọng đối với khả năng có trải nghiệm khách hàng chất lượng cao. Trong thời đại bão hòa truyền thông, cũng rất quan trọng để cung cấp cho các gia đình khả năng sử dụng nền tảng giao tiếp ưa thích của họ. Vì PWCS phục vụ học sinh từ các quốc gia trên toàn cầu và gần 1 trong 4 học sinh là người học tiếng Anh, khả năng giao tiếp trong thời gian thực bằng cách sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh cũng rất quan trọng để loại bỏ các rào cản. Một trải nghiệm khách hàng nhất quán, với những kỳ vọng được xác định rõ ràng cho cả nhà cung cấp và khách hàng sẽ cải thiện đáng kể sự tương tác của các gia đình trên toàn Bộ phận Trường học. Hiện tại, PWCS cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho các gia đình bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các phiên dịch viên chuyên nghiệp để giúp các gia đình hiểu thông tin quan trọng về giáo dục của con họ. PWCS cũng dịch tất cả các thông tin liên lạc thiết yếu sang tám ngôn ngữ. PWCS cung cấp cho phụ huynh công cụ ParentVUE cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào hệ thống thông tin học sinh. Tuy nhiên, PWCS hiện không cung cấp cho giáo viên các công cụ để giao tiếp trong thời gian thực thông qua văn bản với gia đình, một nền tảng giao tiếp ưa thích, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.Mục tiêu và chiến lược

 

Mục tiêu và chiến lược

100% ngôn ngữ gia đình tại nhà sẽ được hỗ trợ và có sẵn tại các điểm tiếp xúc chính của khách hàng trong Bộ phận

 

Thực hiện một giáo viên khởi xướng giao tiếp hai chiều, trường học và nền tảng nhắn tin toàn Bộ phận với bản dịch tự động bằng ngôn ngữ nhà tích hợp thông tin chính của học sinh và dữ liệu hiệu suất để cho phép truyền thông được nhắm mục tiêu nhiều hơn.

Năm 2022, PWCS sẽ triển khai một công nghệ tiên tiến tích hợp dữ liệu quan trọng về học sinh để tăng cường giao tiếp giữa giáo viên, quản trị viên quận và gia đình học sinh. Công cụ này sẽ tổng hợp và chuyển đổi dữ liệu cá nhân của học sinh, chẳng hạn như đánh giá học tập, điểm số và điểm số thành các báo cáo dễ sử dụng cho giáo viên. Nền tảng này cũng sẽ cung cấp các công cụ giao tiếp trực tiếp để kết nối với các gia đình học sinh thông qua cuộc gọi hai chiều, email hoặc nhắn tin với khả năng dịch trong thời gian thực giữa giáo viên và ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình. Giáo viên sẽ thí điểm sử dụng nền tảng này trước khi áp dụng vào mùa thu năm 2022. PWCS sẽ đo lường việc áp dụng, sử dụng và tham gia của gia đình với công cụ bắt đầu từ năm học 2022-23. PWCS sẽ đo lường việc áp dụng và sử dụng nền tảng này trong suốt năm học 2022-23. PWCS sẽ đo lường sự tham gia của gia đình với công cụ này từ đường số liệu cơ sở trong năm học 2022-23, để thấy những cải tiến có thể đo lường được trong năm học 2023-24 và 2024-25.

 

90% gia đình PWCS và các đối tác cộng đồng sẽ báo cáo sự hài lòng với mức độ dịch vụ khách hàng được cung cấp bởi trường học và văn phòng PWCS của họ.
90% nhân viên sẽ báo cáo sự hài lòng với mức độ dịch vụ khách hàng được cung cấp bởi các văn phòng PWCS

 

Triển khai nền tảng quản lý quan hệ khách hàng toàn Bộ phận.

Nền tảng Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là công cụ để quản lý mối quan hệ với khách hàng. Việc sử dụng CRM sẽ cho phép PWCS tăng cường giao tiếp với khách hàng, tiếp cận các gia đình theo những cách phổ quát và nhắm mục tiêu và đánh giá hiệu quả của các thông tin liên lạc đó. Việc sử dụng hiệu quả CRM đã cho thấy làm tăng sự hài lòng của khách hàng lên tới 10-15% cho các tổ chức sử dụng hiệu quả các nền tảng đó.

PWCS sẽ mua CRM vào năm 2022-23 và triển khai công cụ trên toàn Bộ phận vào mùa thu năm 2023. Nền tảng này sẽ cho phép thiết lập một đường cơ sở chính cho các chỉ số hiệu suất chính của dịch vụ khách hàng và mục tiêu tăng có thể đo lường được trong năm học 2024-25.

Thực hiện khảo sát mô hình dịch vụ khách hàng toàn Bộ phận nâng cao và đào tạo toàn Bộ phận.

PWCS cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng ở mức độ cao. Kết quả khảo sát phụ huynh cho thấy mức độ hài lòng tổng thể cao với Bộ phận Trường học, nhưng cần nghiên cứu thêm về trải nghiệm của khách hàng. PWCS đang phát triển một hệ thống khảo sát nâng cao để thu thập phản hồi hàng năm về trải nghiệm dịch vụ khách hàng cho gia đình và nhân viên.

Đến năm 2022-2023, tất cả nhân viên sẽ được đào tạo theo tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng PWCS. Bắt đầu từ năm 2022-23, Khảo sát Môi trường và Văn hóa toàn Bộ phận hàng năm cho các gia đình sẽ bao gồm một thành phần dịch vụ khách hàng rõ ràng. Ngoài ra, đến năm 2022-2023, các cuộc khảo sát dịch vụ khách hàng toàn diện sẽ được thực hiện hàng năm cho tất cả nhân viên. Kết quả từ các cuộc khảo sát này sẽ được sử dụng trong các kế hoạch cải tiến liên tục cho các văn phòng và trường học.

 

Mục tiêu 4.3:

PWCS sẽ đảm bảo rằng các ưu tiên chiến lược của chúng tôi đang thúc đẩy các khoản đầu tư của chúng tôi.

 

Tiêu điểm giá trị

Biểu tượng Liêm chính
Biểu tượng Công bầng
Biểu tượng Sáng tạo

Lý thuyết hành động

Nếu chúng tôi sắp xếp các nguồn lực ngân sách của mình với các ưu tiên chiến lược của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh đều được cung cấp quyền truy cập công bằng vào cơ sở vật chất, công nghệ và chương trình giảng dạy, cho phép cải thiện kết quả và kinh nghiệm của học sinh.

Các cam kết được xác định trong Kế hoạch chiến lược này đòi hỏi đầu tư nguồn lực thông qua ngân sách hàng năm, Kế hoạch cải thiện vốn và các khoản đầu tư khác. Nghiên cứu chỉ ra rằng các nguồn lực nên được xác định rộng rãi, bao gồm các nguồn lực tài chính, vật chất, con người và tổ chức. Phân bổ nguồn lực hiệu quả và công bằng đòi hỏi sự hợp tác và gắn kết của tổ chức. PWCS đã cam kết phân bổ công bằng các nguồn lực. Để hỗ trợ cam kết đó, PWCS đã thành lập Văn phòng Giám đốc Công bằng vào năm 2021, sẽ thúc đẩy, bảo vệ và duy trì công bằng giáo dục để hỗ trợ Kế hoạch và Tầm nhìn Chiến lược này. Dự báo tài chính cho phép phát triển chiến lược ngân sách và phân bổ nguồn lực.

Mục tiêu và chiến lược

 

Tất cả các trường học và văn phòng PWCS sẽ được tài trợ công bằng và đầy đủ

 

Thành lập một Tổ Chuyên trách về ngân sách sẽ thu hút cộng đồng, các nhà lãnh đạo giảng dạy, các nhóm nhân viên và các bên liên quan đến học sinh để cung cấp các khuyến nghị vào quy trình ngân sách.

Điều quan trọng đối với cộng đồng PWCS là đóng một vai trò nền tảng trong việc định hình quy trình ngân sách để đảm bảo nó phản ánh các ưu tiên của nhiều nhu cầu của các bên liên quan khác nhau. PWCS sẽ thành lập một Tổ Chuyên trách về ngân sách vào năm dương lịch 2022. Tổ Chuyên trách này sẽ được giao chức năng để cung cấp các khuyến nghị có thể định hình quá trình ngân sách trong phát triển ngân sách năm tài chính 2024. Việc liên kết ngân sách của bộ phận và trường học với các ưu tiên chiến lược sẽ được thực hiện với ngân sách năm tài chính 2023.

Thực hiện các thay đổi đối với ngân sách sẽ sắp xếp đầu tư ngân sách cho các ưu tiên chiến lược cho các văn phòng trung ương và trường học.

Vốn chủ sở hữu tài nguyên có nghĩa là luôn ưu tiên và phân bổ con người, thời gian và tiền bạc để phù hợp với mức độ cần và cơ hội. PWCS sẽ phát triển và thực hiện các công thức tài trợ dựa trên vốn chủ sở hữu sửa đổi cho các trường học và văn phòng. Những công thức này sẽ dựa trên nhu cầu được xác định ở cấp trường và văn phòng. Bắt đầu từ năm tài chính 2023, ngân sách của PWCS sẽ bao gồm tài trợ cho các khoản đầu tư chính được xác định trong các cam kết kế hoạch chiến lược.

 

Tất cả các khoản đầu tư tài liệu công nghệ, cơ sở vật chất, an ninh và chương trình giảng dạy của PWCS sẽ được thực hiện công bằng và sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn nhất quán

 

Thực hiện kế hoạch đầu tư vốn cổ phần kỹ thuật số để trang bị và duy trì hỗ trợ công nghệ chất lượng cao nhất quán và các công cụ học tập kỹ thuật số, cung cấp công nghệ một-một cho học sinh và giáo viên toàn Bộ phận.

PWCS cam kết công bằng kỹ thuật số cho học sinh và nhân viên, trang bị cho họ các công cụ học tập chất lượng cao nhất quán trong mỗi lớp học và để giảng dạy và học tập tại nhà khi cần thiết. Vào mùa xuân năm 2020, PWCS đã đóng cửa các trường học do đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Để nhanh chóng hỗ trợ việc dạy và học ảo, PWCS đã đầu tư đáng kể vào công nghệ cho học sinh và giáo viên bằng cách mua gần 70.000 máy tính xách tay. PWCS tiếp tục có những khoảng cách đáng kể với sự hỗ trợ công nghệ nhất quán trong các lớp học, chẳng hạn như có hơn 2.000 phòng học với máy chiếu / bảng trắng tương tác đã hơn bảy năm tuổi. Để duy trì các khoản đầu tư này và thu hẹp khoảng cách công bằng, PWCS sẽ tập trung quản lý và mua các tài sản này, làm mới các thiết bị của học sinh và giáo viên ít nhất bốn năm một lần và đảm bảo rằng các bảng màn hình phẳng tương tác có tuổi đời từ năm năm trở xuống. PWCS sẽ tiếp tục hỗ trợ thu hẹp khoảng cách bài tập về nhà bằng cách cung cấp internet ở nhà cho những người có nhu cầu.

 

PWCS sẽ hoàn thành tám cải tạo trường học trong gia đoạn năm tài chính 2023 và năm tài chính 2026

 

Cơ sở đầu tư cơ bản CIP dựa trên chỉ số tình trạng cơ sở vật chất bao gồm cơ sở hạ tầng an ninh và công nghệ.

PWCS đang phát triển một chỉ số về Điều kiện cơ sở vật chất cho phép đánh giá hàng năm về cơ sở vật chất trường học trên nhiều yếu tố. Chỉ số Điều kiện cơ sở vật chất sẽ là một đánh giá trên thang điểm số về chất lượng hiện tại của các hệ thống kiến trúc, cơ khí, hệ thống ống nước, an toàn và an ninh của mỗi trường. Chỉ số này cũng sẽ kết hợp cơ sở hạ tầng công nghệ và hệ thống an toàn cuộc sống. Chỉ số này sẽ cho phép phân bổ công bằng các nguồn lực dựa trên nhu cầu cơ sở vật chất được xác định và ưu tiên. Đến năm học 2024-25, tất cả các trường sẽ được đánh giá bằng Điều kiện cơ sở vật chất và 75% tất cả các khoản đầu tư cải tạo PWCS sẽ dựa trên chỉ số Điều kiện cơ sở vật chất.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư tài liệu chương trình giảng dạy trùng với quy trình áp dụng sách giáo khoa / tài liệu giảng dạy.

Để đảm bảo quyền truy cập công bằng vào các tài liệu chương trình giảng dạy cập nhật bao gồm sách giáo khoa (kỹ thuật số hoặc in ấn) và các tài liệu giảng dạy khác, PWCS sẽ phát triển chiến lược đầu tư toàn Bộ phận phác thảo lộ trình bốn năm cho các khoản đầu tư hàng năm cần thiết để trang bị cho mọi học sinh và giáo viên các tài liệu đó. Các kế hoạch đầu tư này sẽ phác thảo sự chi tiêu hàng năm trong năm tài chính 2023 đến năm 2026. Điều này sẽ được sử dụng để định hình quá trình lập ngân sách và sẽ được liên kết với chính sách và quy định của Bộ phận.

 

PWCS sẽ điều chỉnh các mục tiêu kế hoạch ngân sách và cải thiện vốn dựa trên kế hoạch tài chính dài hạn vững chắc/h5>

 

Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và mô hình dự báo.

PWCS cam kết sắp xếp các ưu tiên của Kế hoạch chiến lược với ngân sách và kế hoạch đầu ư xây dựng cơ bản. Năm 2022, PWCS sẽ xây dựng một kế hoạch tài chính dài hạn cân bằng các yêu cầu của ngân sách để thông báo các quyết định đảm bảo sức khỏe tài chính của PWCS. Việc phát triển kế hoạch tài chính này sẽ phục vụ để thông báo cho sự phát triển của ngân sách và lập kế hoạch chiến lược dài hạn. Việc sử dụng kế hoạch và mô hình dự báo sẽ không thể thiếu trong kế hoạch chiến lược trường học và văn phòng vào năm tài chính 2025.

 

Phúc lợi và tiền lương của PWCS sẽ cạnh tranh trong khu vực

 

Xây dựng và thực hiện một kế hoạch để đảm bảo mức độ nhân sự đầy đủ và kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo dựa trên kết quả của một nghiên cứu nhân sự toàn diện.

PWCS cam kết làm cho việc trả lương và phúc lợi cho nhân viên cạnh tranh trong khu vực. Đến năm 2023-2024, PWCS sẽ tiến hành một nghiên cứu toàn diện về các Chương trình Trả lương và Lợi ích PWCS với các khuyến nghị ưu tiên để cải thiện. Nghiên cứu này sẽ xem xét phân loại công việc liên quan đến điểm trả lương để đảm bảo công bằng nội bộ và vốn chủ sở hữu bên ngoài so với các bộ phận trường ngang hàng trong khu vực NOVA. Bắt đầu với chu kỳ ngân sách năm tài chính 23, PWCS sẽ tham khảo các phân tích bậc lương và các khuyến nghị nghiên cứu để thông báo cho các khoản đầu tư chiến lược để hoàn thành mục tiêu này.

 

Mục tiêu 4.4:

PWCS sẽ làm việc hướng tới sự hội tụ, hoạt động như một hệ thống trường học thống nhất với trách nhiệm giải trình chung cho các mục tiêu của trường và Bộ phận.

 

Tiêu điểm giá trị

Biểu tượng Liêm chính
Biểu tượng Công bầng

Lý thuyết hành động

Nếu chúng tôi được tổ chức để thành công, với các quy trình và nền tảng tích hợp, và có vai trò và trách nhiệm hoạt động rõ ràng, thì chúng tôi sẽ cho phép tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp hướng dẫn cho học sinh.

Bộ phận trường học là những hệ thống phức tạp. PWCS cam kết tăng cường các hệ thống để cho phép sự gắn kết của tổ chức. Nhiều thành phần của Bộ phận Trường học phụ thuộc lẫn nhau và phải được liên kết để hỗ trợ học sinh. Sự hợp tác liên tục trong quá trình ra quyết định, cùng với các hệ thống, quy trình và công cụ phù hợp, là điều cần thiết trong việc hướng tới sự gắn kết. Trong việc phát triển các mục tiêu xung quanh sự gắn kết của tổ chức, PWCS đã sử dụng khuôn khổ gắn kết được phát triển bởi Dự án Lãnh đạo Giáo dục Công cộng tại Đại học Harvard.

Mục tiêu và chiến lược

 

Thiết kế tổ chức PWCS sẽ được tối ưu hóa 100% và sắp xếp để tạo điều kiện cung cấp hiệu quả hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động

 

Tiến hành đánh giá tổ chức để đảm bảo sự liên kết tổ chức để cung cấp các quy trình và kết quả chính..

Năm 2017, PWCS đã tiến hành một nghiên cứu nhân sự khách quan của các Văn phòng Hành chính Trung tâm để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các chức năng hành chính trung ương so với một bộ phận trường chuẩn khu vực. Kể từ thời điểm đó PWCS đã không đánh giá lại hoặc đánh giá lại nhân sự hoặc chức năng toàn Bộ phận. Khi dân số Bộ phận Trường học đã phát triển và trở nên phức tạp hơn, và nhu cầu về các dịch vụ bên ngoài cốt lõi học thuật đã tăng lên, một đánh giá tổ chức phù hợp với Kế hoạch chiến lược này là cần thiết để đảm bảo kết quả hoạt động và cung cấp dịch vụ. Trong năm tài chính 2023, PWCS sẽ tiến hành đánh giá tương tự như phạm vi được thực hiện vào năm 2017. Nghiên cứu này sẽ thông báo cho quy trình ngân sách năm tài chính 2024, với mục đích thực hiện các khuyến nghị trong năm tài chính 2024 và 2025.

PWCS đã không đánh giá lại hoặc so sánh với chuẩn lại về nhân sự hoặc chức năng toàn Bộ phận. Khi dân số bộ phận trường học đã phát triển và trở nên phức tạp hơn, và nhu cầu về các dịch vụ bên ngoài cốt lõi học thuật đã tăng lên, một đánh giá tổ chức phù hợp với kế hoạch chiến lược này là cần thiết để đảm bảo kết quả hoạt động và cung cấp dịch vụ. Trong năm tài chính 2023, PWCS sẽ tiến hành đánh giá tương tự như phạm vi được thực hiện vào năm 2017. Nghiên cứu này sẽ thông báo cho quy trình ngân sách năm tài chính 2024, với mục đích thực hiện các khuyến nghị trong năm tài chính 2024 và 2025.

 

Quản trị viên trường PWCS sẽ dành không quá 10% số giờ làm việc hàng tuần cho quản trị công việc
Thực hiện mô hình kinh doanh dịch vụ chia sẻ tập trung cho các chức năng hoạt động cốt lõi như công nghệ thông tin, tài chính, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất.

PWCS cam kết hỗ trợ giảng dạy và học tập như các chức năng cốt lõi của Bộ phận Trường học. Do đó, các nhà quản lý trường học phải hoạt động như các nhà lãnh đạo giảng dạy. Tập trung hóa các chức năng công việc và hoạt động làm giảm lượng thời gian các nhà lãnh đạo trường học dành cho các chức năng khác ngoài giảng dạy. PWCS đang tập trung hóa việc mua và phân phối công nghệ trên toàn Bộ phận Trường học để đảm bảo công bằng kỹ thuật số cũng như loại bỏ sự cần thiết của các quản trị viên trường học để quản lý tài sản công nghệ. Bắt đầu với ngân sách năm tài chính 2023, PWCS sẽ xác định các lĩnh vực hợp nhất để cải thiện hiệu quả tổ chức và loại bỏ gánh nặng cho các nhà quản lý trường học. Công việc này sẽ tiếp tục trong những năm tài chính tiếp theo. PWCS sẽ nhắm mục tiêu các nhà lãnh đạo trường học dành không quá bốn giờ mỗi tuần cho các chức năng như vậy vào năm 2025.

 

Tất cả các nhà quản lý trường PWCS và các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ có vai trò và trách nhiệm hoạt động rõ ràng
Xác định và ghi lại các tiêu chuẩn và yêu cầu hoạt động dựa trên trang web.

PWCS hoạt động với triết lý quản lý theo địa điểm, cho phép ra quyết định ở cấp trường để hỗ trợ nhu cầu giảng dạy trong mỗi tòa nhà. Để sử dụng hiệu quả quản lý theo địa điểm, điều quan trọng là các tiêu chuẩn phải được thiết lập để xác định những gì được quản lý tập trung và những gì được quản lý tại chỗ. PWCS cam kết phát triển các tiêu chuẩn mới cho quản lý theo đại điểm. Đến năm 2022-23, tất cả các quản trị viên và lãnh đạo sẽ được đào tạo về các tiêu chuẩn PWCS cho quản lý theo địa điểm.

 

100% hệ thống giảng dạy và hợp tác PWCS sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ thông tin về bảo mật và khả năng tương tác
Sử dụng cùng một hệ thống học tập, giao tiếp, năng suất và đánh giá cốt lõi trên toàn Bộ phận.

Để đạt được quyền truy cập và học tập công bằng trong lớp học, đảm bảo an toàn thông tin của học sinh và nhân viên, và cải thiện dịch vụ khách hàng và sự gắn kết của tổ chức, việc sử dụng toàn bộ Bộ phận của các nền tảng công nghệ tương tự là rất quan trọng. Trong năm 2020-21, PWCS đã đưa ra việc sử dụng Canvas như một hệ thống quản lý học tập toàn Bộ phận. Đến năm 2022-23, kỳ vọng là tất cả các giáo viên sử dụng Canvas một cách nhất quán. Việc sử dụng nhất quán Canvas cho phép học sinh truy cập tài liệu học tập trên cơ sở theo yêu cầu. Ngoài ra, Microsoft sẽ đóng vai trò là nền tảng cho tất cả các lớp học và văn phòng cho sự hợp tác và giao tiếp nội bộ vào đầu năm học 2022-23. Trong năm 2022-2023, PWCS sẽ phát triển quy trình phê duyệt ứng dụng và quản trị dữ liệu, phác thảo rõ ràng hệ sinh thái kỹ thuật số và các yêu cầu phê duyệt.