مراحل پذیرش برای مهدکودک

مراحل پذيرش در مهدکودک

انتخاب ها در ماه آوريل آغاز مي شود و تا تکميل کلاس ها ادامه مي يابد.

  • خانواده‌ها اعلاميه رسمي پذيرش را از طريق ايميل از سوي مددکار خدمات خانواده دريافت مي‌کنند.
  • پس از پذيرش ، خانواده ها بايد فرم ثبت نام را قبل از شروع کلاس ها تکميل کنند.
  • کودکان بر اساس معيارهاي ثبت نام پذيرفته مي شوند تا اطمينان حاصل شود که کودکاني که بالاترين نياز را دارند در اولويت قرار گيرند.
  • کودکاني که در محدوده مدرسه اي که اين برنامه را ارائه مي دهد زندگي مي کنند اولويت دارند.
  • هر کلاس حداکثر تا 19 جاي خالي دارد و ليست‌ انتظار براي پر کردن جاي خالي در صورت انصراف دانش آموز ديگر، نگهداري مي‌شوند.