راهنمای میزان درآمد

شرايط ميزان درآمد

خانواده‌هايي که TANF، SNAP، SSI دريافت مي‌کنند يا بي‌خانمان هستند، واجد شرايط کلاس‌هاي Head Start و برنامه پيشقدمان مهدکودک ويرجينيا (VPI) هستند. کودکاني که تحت سرپرستي هستند نيز واجد شرايط ثبت نام هستند. هر دو برنامه Head Start و VPI ده درصد از کل ثبت نام را به کودکان داراي IEP اختصاص مي دهد.

ميزان درآمد براي کلاس هاي قبل از پيش دبستاني يا مهدکودک 200% از راهنماي خط فقر فدرال است.

تعداد اعضاء خانواده 200% PGL
1 $30,120
2 $40,880
3 $51,640
4 $62,400
5 $73,160
6 $83,920
7 $94,680
8 $105,440
براي هر فرد اضافي مقدار زير را اضافه کنيد $10,760