راهنمای میزان درآمد

شرايط ميزان درآمد

خانواده‌هايي که TANF، SNAP، SSI دريافت مي‌کنند يا بي‌خانمان هستند، واجد شرايط کلاس‌هاي Head Start و برنامه پيشقدمان مهدکودک ويرجينيا (VPI) هستند. کودکاني که تحت سرپرستي هستند نيز واجد شرايط ثبت نام هستند. هر دو برنامه Head Start و VPI ده درصد از کل ثبت نام را به کودکان داراي IEP اختصاص مي دهد.

ميزان درآمد براي کلاس هاي قبل از پيش دبستاني يا مهدکودک 200% از راهنماي خط فقر فدرال است.

تعداد اعضاء خانواده 200% PGL
1 $29,160
2 $39,440
3 $49,720
4 $60,000
5 $70,280
6 $80,560
7 $90,840
8 $101,120
براي هر فرد اضافي مقدار زير را اضافه کنيد $10,280