وضعیت هوای نامساعد

 

رويه هاي مربوط به هواي نامساعد براي والدين / سرپرستان کودکان مقطع مهدکودک

هنگامي که تاخير يا تعطيلي زودهنگام مدارس اعلام مي شود، اين وضعيت به طور خودکار برنامه هاي مهدکودک را تغيير مي دهد. والدين / سرپرستان بايد رويه‌هاي مدارس پرينس ويليام کانتي را در رابطه با تعطيلي و تاخير در باز شدن مدارس دنبال کنند.