سلامت عاطفی-اجتماعی

خدمات سلامت عاطفي-اجتماعي

برنامه مهدکودک داراي سه متخصص سلامت روان است که نقش آنها ارائه اطلاعات سلامت عاطفي-اجتماعي و دسترسي به خدمات سلامت روان به کارکنان و خانواده ها مي باشد. متخصص سلامت روان رشد عاطفي-اجتماعي کودکان را در کلاس نظارت مي کند و از مداخلات ارتقاء آگاهي براي کمک به کودکان در مديريت رفتار و احساسات خود استفاده مي کند. پيشنهاداتي براي کمک به کودکان در شناسايي احساسات، ايجاد روابط مثبت و توسعه مهارت هاي مقابله اي سالم به والدين و معلمان ارائه مي شود.

متخصصان سلامت روان کلاس‌هاي فرزندپروري ارائه مي دهند تا به والدين تکنيک‌هاي ارتقاء آگاهي را که در کلاس آموزش داده مي‌شود، بياموزند. آنها همچنين در صورت درخواست خانواده ها در طول بازديد از منزل، جلسات مجازي يا کنفرانس هاي تلفني، پشتيباني فردي نيز ارائه مي دهند.