Chấp nhận học Mầm non

Quy trình chấp nhận vào mầm non

Quá trình lựa chọn bắt đầu vào tháng Tư, và tiếp tục cho đến khi các lớp học nhận đủ học sinh.

  • Các gia đình nhận được thông báo chấp nhận chính thức qua email từ Nhân viên Dịch vụ Gia đình.
  • Sau khi được chấp nhận, các gia đình hoàn tất quá trình ghi danh trước khi các lớp học bắt đầu.
  • Trẻ em được chấp nhận theo tiêu chí ghi danh để đảm bảo trẻ em có nhu cầu cao nhất được ưu tiên.
  • Trẻ em sống trong ranh giới trường học được phục vụ được ưu tiên hàng đầu.
  • Mỗi lớp học có tối đa 19 chỗ học và danh sách chờ được duy trì để lấp đầy các vị trí khi xảy ra sự thiếu học sinh.