Chấp nhận vào Mầm non - Vietnamese

Quy trình chấp nhận vào mầm non

Quá trình lựa chọn bắt đầu vào tháng Tư, và tiếp tục cho đến khi các lớp học nhận đủ học sinh.

  • Các gia đình nhận được thông báo chấp nhận chính thức qua email từ Nhân viên Dịch vụ Gia đình.
  • Sau khi được chấp nhận, các gia đình hoàn tất quá trình ghi danh trước khi các lớp học bắt đầu.
  • Trẻ em được chấp nhận theo tiêu chí ghi danh để đảm bảo trẻ em có nhu cầu cao nhất được ưu tiên.
  • Trẻ em sống trong ranh giới trường học được phục vụ được ưu tiên hàng đầu.
  • Mỗi lớp học có tối đa 19 chỗ học và danh sách chờ được duy trì để lấp đầy các vị trí khi xảy ra sự thiếu học sinh.