Hướng dẫn về Thu nhập - Vietnamese

Đủ điều kiện về thu nhập

Các gia đình nhận nhận hỗ trợ TANF, SNAP, SSI hoặc những người vô gia cư đủ điều kiện tham gia cả hai lớp Head Start (Xuất phát sớm) và Virginia Preschool Initiative (VPI) – Sang kiến Mầm non Virginia. Trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng cũng đủ điều kiện để ghi danh. Cả Head Start và VPI đều dành 10% tổng số ghi danh cho trẻ em có IEP.

Đủ điều kiện thu nhập từ trường mầm non

Giới hạn Thu nhập cho các Lớp Mầm non là 200% của Hướng dẫn Chuẩn Nghèo Liên bang (PGL).

Bảng hướng dẫn
Quy mô gia đình 200% PGL
1 $30,120
2 $40,880
3 $51,640
4 $62,400
5 $73,160
6 $83,920
7 $94,680
8 $105,440
Mỗi người thêm ra được bổ sung thêm $10,760