Thông tin đăng ký

Quy trình đăng ký mầm non 

Bước 1: Hoàn thành Đơn đăng ký mầm non trực tuyến.  (Tiếng Tây Ban Nha)

 • Đơn đăng ký mầm non được mở từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6.
 • Phụ huynh mầm non hiện tại, vui lòng gọi cho Văn phòng Mầm non để đăng ký cho một đứa trẻ khác.
 • Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Văn phòng Mầm non để đặt lịch nộp đơn trực tiếp hoặc qua điện thoại theo số 703-791-8708 hoặc [email protected].

Bước 2: Tải lên các tài liệu sau trong quá trình Đăng ký trực tuyến

 • Bằng chứng thu nhập cho gia đình
 • Bằng chứng cư trú
 • Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em
 • Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh của cha mẹ
 • Hồ sơ tiêm chủng và kiểm tra sức khỏe của trẻ

Bước 3: Hoàn thành cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Nhân viên Dịch vụ Gia đình Mầm non

 • Các tài liệu đã tải lên được xem xét và tính đủ điều kiện được thảo luận với mỗi gia đình trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hoặc trực tiếp.
 • Đơn đăng ký không được coi là hoàn chỉnh nếu không có bản sao tài liệu thu nhập, Giấy khai sinh và ít nhất một bằng chứng về địa chỉ.

Vui lòng liên hệ với Văn phòng Mầm non nếu có thắc mắc hoặc để được hỗ trợ hoàn thành Đơn đăng ký trực tuyến:

Chứng minh thu nhập

Các tài liệu thu nhập được chấp nhận  bao gồm:

 • Bản sao bản khai thuế thu nhập năm ngoái,
 • Bản khai thuế  W-2,
 • Bảng lương gần đây,
 • Tuyên bố hỗ trợ nuôi con,
 • Thông tin Hỗ trợ Công cộng: Tuyên bố TANF, SNAP hoặc SSI,
 • Thư của người sử dụng lao động nêu rõ tổng thu nhập, hoặc
 •  Tuyên bố nghỉ hưu

Bằng chứng cư trú

Tổng cộng có ba (3) bằng chứng về địa chỉ được yêu cầu trước khi đăng ký. Một tài liệu chính và hai tài liệu cư trú hỗ trợ. Tài liệu phải là là hiện hành (trong vòng hai tháng) và bao gồm tên và địa chỉ đầy đủ của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Bằng chứng  cư trú chính:

 • Hợp đồng thuê nhà,
 • Hợp đồng cho thuê,
 • Bảng sao kê thế chấp, hoặc
 • Khế ước

Hai bằng chứng cư trú bổ sung:

 • Bằng lái xe của cha mẹ,
 • Đăng ký xe,
 • Hóa đơn tiện ích,
 • Hóa đơn thuế tài sản, hoặc
 • Hóa đơn hoặc tuyên bố chính thức khác liệt kê nơi cư trú và tên của cha mẹ

Giấy khai sinh

Giấy khai sinh hợp lệ để ghi danh cho trẻ em và bản sao (các) giấy tờ tùy thân có ảnh của cha mẹ hoặc người giám hộ là bắt buộc.

Tiêm chủng và khám sức khỏe

Hồ sơ tiêm chủng hiện tại và khám sức khỏe hoàn thành trong vòng mười hai tháng qua là bắt buộc trước khi ghi danh. Khám sức khỏe cần bao gồm sàng lọc/xét nghiệm lao, xét nghiệm chì và xét nghiệm huyết sắc tố.