Các chương trình mầm non

Paintwritingdomino
 

Sở Giáo dục Prince William cung cấp các chương trình mầm non thông qua các khoản tài trợ của tiểu bang và liên bang. Trẻ em theo học Chương trình Mầm non PWCS được ghi danh vào trường và tham gia vào chương trình thực phẩm USDA, một loạt các hoạt động giáo dục và nhận các dịch vụ gia đình. Các hoạt động mầm non giúp trẻ phát triển về tinh thần, xã hội, tình cảm và thể chất.

Làm thế nào để con tôi đủ điều kiện vào trường mầm non PWCS?

 1. Con bạn phải bốn tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 9; và
 2. Gia đình bạn phải đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập (xem giới hạn thu nhập bên dưới); và
 3. Bạn phải sống trong khu vực đi học do chương trình phục vụ (xem danh sách các khu vực trường học được phục vụ bên dưới).

Để biết thêm thông tin về việc đăng ký trường mầm non, hãy xem lại Thông tin đăng ký hoặc  liên hệ với Văn phòng Mầm non theo số 703-791-8708 hoặc [email protected].

Hướng dẫn về Thu nhập

Đủ điều kiện về thu nhập để học 

Các gia đình nhận nhận hỗ trợ TANF, SNAP, SSI hoặc những người vô gia cư đủ điều kiện tham gia cả hai lớp Head Start (Xuất phát sớm) và Virginia Preschool Initiative (VPI) – Sang kiến Mầm non Virginia. Trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng cũng đủ điều kiện để ghi danh. Cả Head Start và VPI đều dành 10% tổng số ghi danh cho trẻ em có IEP.

Giới hạn Thu nhập cho các Lớp Mầm non là 200% của Hướng dẫn Chuẩn Nghèo Liên bang (PGL).

Quy mô gia đình 200% PGL
1 $30,120
2 $40,880
3 $51,640
4 $62,400
5 $73,160
6 $83,920
7 $94,680
8 $105,440
Mỗi người thêm ra được bổ sung thêm $10,760

Các khu vực tiểu học được phục vụ

Sở Giáo dục Prince William đang cung cấp các chương trình mầm non cho các gia đình có thu nhập thấp có trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi sống trong các ranh giới trường tiểu học sau (cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 3 năm 2023:

 • Antietam
 • Bel Air
 • Belmont
 • Bennett
 • Bristow Run
 • Buckland Mills
 • Cedar Point
 • Chris Yung
 • Coles
 • Covington-Harper
 • Dale City
 • Dumfries
 • Ellis
 • Enterprise
 • Featherstone
 • Fitzgerald
 • Henderson
 • John Jenkins
 • Kerrydale
 • King
 • Kilby
 • Lake Ridge
 • Leesylvania
 • Loch Lomond
 • Marumsco Hills
 • McAuliffe
 • Minnieville
 • Montclair
 • Mullen
 • Neabsco
 • Nokesville
 • Occoquan
 • Old Bridge
 • Pattie
 • Penn
 • Piney Branch
 • Potomac View
 • River Oaks
 • Rockledge
 • Rosa Parks
 • "Rosemount Lewis"
 • Signal Hill
 • Sinclair
 • Springwoods
 • Sudley
 • Swans Creek
 • T. Clay Wood
 • Triangle
 • Tyler
 • Vaughan
 • Victory
 • West Gate
 • Westridge
 • Williams
 • Wilson
 • Yorkshire

Các gia đình sống trong các ranh giới tiểu học khác ở Quận Prince William chỉ có thể được chấp nhận nếu có chỗ trống trong một lớp học gần đó (trong bán kính 5 dặm ). Phụ huynh phải cung cấp dịch vụ đưa đón đến / từ trường cho học sinh ngoài khu vực.