Dịch vụ của chương trình

Dịch vụ mầm non

Chương trình Mầm non cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ toàn diện cho trẻ em và gia đình. Nhân viên Văn phòng Mầm non hỗ trợ đăng ký học sinh, đảm bảo học sinh có các tài liệu cần thiết để ghi danh, đảm bảo học sinh được tiếp cận với các dịch vụ y tế, theo dõi việc tham dự, giới thiệu cộng đồng và cung cấp giáo dục và đào tạo gia đình.