Dịch vụ sức khỏe tâm thần và xã hội

Dịch vụ sức khỏe cảm xúc-xã hội

Chương trình Mầm non có ba Chuyên gia Sức khỏe Tâm thần với vai trò hỗ trợ nhân viên và gia đình có thông tin về sức khỏe cảm xúc xã hội và khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Chuyên gia Sức khỏe Tâm thần quan sát sự phát triển cảm xúc xã hội của trẻ em trong lớp học và sử dụng các can thiệp Kỷ luật Có ý thức để giúp trẻ quản lý các hành vi và cảm xúc của mình. Cha mẹ và giáo viên được cung cấp các gợi ý về việc giúp trẻ xác định cảm xúc, xây dựng các mối quan hệ tích cực và phát triển các kỹ năng đối phó lành mạnh.

Các Chuyên gia Sức khỏe Tâm thần tổ chức các lớp học nuôi dạy con cái để giúp phụ huynh học các kỹ thuật Kỷ luật Có ý thức được dạy trong lớp học. Họ cũng cung cấp hỗ trợ trực tiếp nếu các gia đình yêu cầu thông qua thăm nhà, các cuộc họp ảo hoặc hội nghị qua điện thoại.

Conscious Discipline logo