Chuỗi sự kiện Tương tác với gia đình PWCS

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đang mở rộng Chuỗi sự kiện Tương tác với gia đình để cung cấp nhiều chủ đề hơn nhằm hỗ trợ các gia đình của chúng tôi. Thông qua các nỗ lực hợp tác với Văn phòng Giám đốc về Công bằng, Phòng Dịch vụ Đa ngôn ngữ và Cơ hội Học sinh và các Phòng khác của PWCS, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho các gia đình nhiều nguồn lực sẽ hỗ trợ sự thành công của học sinh.

Trọng tâm: Học tập & Thành tích cho Tất cả: Hỗ trợ của Gia đình về Toán & Đọc

Đối tượng mục tiêu: Tất cả các gia đình PWCS

7 giờ tối Thứ Ba, ngày 7 tháng 3, 2023 - Phiên ảo trực tiếp

Hãy cùng chúng tôi vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 3, 2023 tham gia một phiên hội thảo trọng tâm vào các chiến lược dành cho các gia đình để giúp đỡ tốt nhất (các) học sinh của họ ở nhà về đọc và toán. Những người tham gia sẽ nhận được mười cách tuyệt vời để làm bài tập về nhà tốt hơn, làm cho việc học mạnh mẽ hơn và làm cho các tương tác học tập với (các) học sinh của bạn trở thành một trải nghiệm hạnh phúc hơn.

Trình bày bởi Pam Allyn & Annabell Burrell, Lãnh đạo Giáo dục và đại diện Dewey. 

Đăng ký tham gia phiên Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 - Phiên qua Zoom

Để yêu cầu dịch vụ thông dịch,  vui lòng hoàn thành biểu mẫu này vào hoặc trước Thứ Năm, ngày 2 tháng 3.

Trọng tâm: Học tập & Thành tích cho Tất cả: Tài nguyên Đọc viết và Viết cho Học sinh Tiểu học

Đối tượng mục tiêu: Gia đình của học sinh tiểu học

7 giờ tối Thứ Ba, ngày 14 tháng 3, 2023 - Phiên ảo trực tiếp

Hãy cùng chúng tôi vào Thứ Ba, ngày 14 tháng 3, 2023 tham gia một phiên hội thảo trọng tâm vào tích hợp nghe, nói, đọc và viết bằng văn bản phi hư cấu ở trường tiểu học. Các nguồn lực điên tử sẽ được cung cấp cho các gia đình để hỗ trợ tạo câu trả lời bằng văn bản bằng văn bản.

Trình bày bởi Gretchen Drzewucki, Giám sát Chương trình Giảng dạy Nghệ thuật Ngôn ngữ, Sở Giáo dục Prince William.

Đăng ký tham gia phiên Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 - Phiên qua Zoom

Để yêu cầu dịch vụ thông dịch,  vui lòng hoàn thành biểu mẫu này vào hoặc trước Thứ Năm, ngày 9 tháng Ba.

Trọng tâm: Môi trường học đường và văn hóa tích cực: Vắng mặt mãn tính & Phòng chống bỏ học: Nguồn lực sẵn có cho gia đình

Đối tượng mục tiêu: Tất cả các gia đình PWCS

7 giờ tối Thứ Ba, ngày 21 tháng 3, 2023 - Phiên ảo trực tiếp

Hãy cùng chúng tôi vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 3, 2023 tham gia một phiên hội thảo trọng tâm vào các cơ hội để quay lại đi học và ghi danh lại vào một chương trình giáo dục / trường học để đáp ứng nhu cầu bên trong và bên ngoài. Các sự kiện đăng ký và ghi danh lại PWCS sẽ được thảo luận để hỗ trợ các gia đình xác định nhu cầu học tập cho (các) học sinh của họ và có thể là chính họ.

Trình bày bởi Dr. Jillian O'Callaghan, Quản trị viên về Can thiệp Bỏ học & Can thiệp Trốn học, và Dr. Tamaica Martin, Giám sát Các Chương trình Phòng ngừa Học sinh & Hỗ trợ Gia đình, Sở Giáo dục Prince William.

Đăng ký tham gia phiên Thứ Ba, ngày 21 tháng 3 - Phiên qua Zoom

Để yêu cầu dịch vụ thông dịch,  vui lòng hoàn thành biểu mẫu này vào hoặc trước Thứ Năm, ngày 16 tháng Ba.

Trọng tâm: Học tập & Thành tích cho Tất cả: Tài nguyên Đọc viết và Viết cho Học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông

Đối tượng mục tiêu: Gia đình của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

7 giờ tối Thứ Ba, ngày 28 tháng 3, 2023 - Phiên ảo trực tiếp

Hãy cùng chúng tôi vào Thứ Ba, ngày 28 tháng 3, 2023, tham gia một phiên hội thảo tập trung vào việc tích hợp nghe, nói, đọc và viết bằng cách sử dụng văn bản phi hư cấu ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các nguồn lực điện tử sẽ được cung cấp cho các gia đình để hỗ trợ tạo câu trả lời bằng văn bản bằng văn bản.

Trình bày bởi Gretchen Drzewucki và Ryan Holt, Khoa Nghệ thuật Ngôn ngữ  PWCS

Đăng ký tham gia phiên Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 - Phiên qua Zoom

Để yêu cầu dịch vụ thông dịch,  vui lòng hoàn thành biểu mẫu này vào hoặc trước Thứ Năm, ngày 23 tháng Ba.