مدارس برنامه تابستانی

محل ايستگاه اتوبوس هاي برنامه تابستاني

مدارس منتخب براي ميزباني برنامه هاي تابستاني اختصاص داده شده اند. مدرسه اي که به عنوان مدرسه تابستاني اختصاص داده مي شود توسط مدرسه پايه دانش آموز تعيين خواهد شد. در زیر نام مدارس ميزبان پررنگ شده است و مدارس پايه نیز  به عنوان زير مجموعه مدارس ميزبان در زير فهرست شده‌اند. 

حمل و نقل

وسيله اياب و ذهاب ارائه مي شود. ايستگاه هاي اتوبوس مدرسه تابستانی با ايستگاه هاي معمولي در طول سال تحصيلي متفاوت خواهد بود. هيچ ايستگاه اتوبوس ويژه اي براي دانش آموزان تشکيل نخواهد شد.

اطلاعات مربوط به مکان ايستگاه اتوبوس هاي تابستاني قبل از شروع برنامه ها ارسال و اطلاع رساني خواهد شد. لطفاً براي اطلاعات بيشتر به وب سايت حمل و نقل مدرسه تابستاني مراجعه کنيد.