پروګرام ځایونه Launch د

د اوړي ښوونخی د Launch پروګرام ځایونه

د اوړي پرګرامونو د کوربه توب لپاره ښوونځي انتخاب شوي دي. Launch پروګرام کی د ګډون کولو لپاره ښوونځی ​​د زده کوونکي د ځایی ښوونځي لخوا مشخص کیږي. د کوربه ښوونځيو نومونه روښانه (بولډ) شوي دي او نور هغه ښوونځي چې ورڅخه به زده کوونکی د Launch پروګرام لپاره کوربه ښوونځیو کې ګډون کوي، ​​لاندې لیست شوي دي.

*د ترانسپورت خدمات به وړاندي کیږي.

ټرانسپورټ

د ټرانسپورت خدمتونه به وړاندې کیږي. د اوړی ښوونځي پروګرام لپاره د بس تمځایونه ممکن د عادي ښوونځي کال بس تمځایونو په پرتله توپیر ولري. د انفرادي زده کوونکو لپاره به د ځانګړي بس تمځایونو اسانتیاوي نه برابریږي.

د اوړي ښوونځي د بس تمځایونو په اړه معلومات به د اوړي ښوونځي له پیل کیدو څخه وړاندي پوسټ او په اړه به یی خبرداری ورکړل شي. مهرباني وکړئ د لا زیاتو معلوماتو لپاره د اوړي ښوونځی د ترانسپورټ ویب پاڼه وګورئ.