د اوړي ښوونځی پروګرام ځایونه

د اوړي ښوونځی پروګرام ځایونه

د اوړي پرګرامونو د کوربه توب لپاره ښوونځي انتخاب شوي دي. د اوړي پروګرام لپاره د ګډون کولو ښوونځی، ​​د زده کوونکي د ځایی ښوونځي لخوا مشخص کیږي. د کوربه ښوونځيو نومونه روښانه (بولډ) شوي دي او نور هغه ښوونځي چې د اوړي پروګرام لپاره به په کوربه ښوونځیو کې ګډون کوي، ​​لاندې لیست شوي دي.

ټرانسپورت

د ټرانسپورت خدمتونه به وړاندې کیږي. د اوړی ښوونځي پروګرام لپاره د بس تمځایونه به د عادي ښوونځي کال بس تمځایونو په پرتله توپیر ولري. د انفرادي زده کوونکو لپاره به د ځانګړي بس تمځایونو اسانتیاوي نه برابریږي.

د اوړي ښوونځي د بس تمځایونو په اړه معلومات به د اوړي ښوونځي له پیل کیدو څخه وړاندي پوسټ او په اړه به یی خبرداری ورکړل شي. مهرباني وکړئ د لا زیاتو معلوماتو لپاره د اوړي ښوونځی د ټرانسپورت ویب پاڼه وګورئ.