Chuong trình Học hè Khởi động (Launch) cấp THPT

Chương trình học hè Khởi động (Launch) cấp trung học phổ thông

Học sinh lớp 9-12 có thể tận dụng các khóa học trong mùa hè để hỗ trợ tốt nghiệp đúng hạn. Có thêm các lựa chọn mùa hè cho học sinh trung học phổ thông cần thi và khắc phục SOL.

Các trường trung học chủ nhà là trường THPT Potomac và trường THPT Unity Reed. Xem thông tin cụ thể về chương trình bên dưới cho trang web Địa điểm Chương trình khởi động để biết thêm chi tiết.

Chương trình Học hè Khởi động (Launch)

Điểm danh

Học sinh không được vắng mặt quá ba ngày tích lũy hoặc 15 giờ trong chương trình 29 ngày để nhận tín chỉ cho khóa học đã học. Học sinh vắng mặt hơn ba ngày sẽ bị rút tên khỏi chương trình học hè và không được cấp tín chỉ.

Chấm điểm

Điểm sẽ được tính theo hướng dẫn được nêu trong quy định chấm điểm của Sở Giáo dục Prince William.

Xin lưu ý: Học sinh rút tên trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 6 năm 2023 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023 có thể rút tên mà không bị phạt điểm. Những học sinh rút tên trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 7 năm 2023 đến ngày 21 tháng 7 năm 2023 sẽ bị đánh dấu là trượt (WF) hoặc đậu (WP). Những học sinh rút tên sau ngày 21 tháng 7 năm 2023 sẽ bị điểm Rớt (F).

Vận chuyển

Dịch vụ đưa đón được cung cấp từ mỗi trường trung học của quận đến trường trung học Potomac hoặc Unity Reed. Vui lòng xem trang web Dịch vụ vận chuyển học hè để biết thêm thông tin.

Học phí

 • Các chương trình miễn học phí.
 • Học sinh không thuộc PWCS nên liên hệ với SummerSchool@pwcs.edu để đăng ký.

Chương trình 6 tuần

 • 26 tháng 6 - 4 tháng 8 năm 2023
 • 7:30 sáng đến 12:45 chiều
 • Ngày 4 tháng 7 là một ngày lễ 

Học sinh trung học phổ thông hiện tại chỉ có thể học một môn học để lấy lại tín chỉ trong chương trình sáu tuần này. Học sinh phải tham gia toàn bộ khóa học và sẽ kiếm được một Tín chỉ Carnegie sau khi hoàn thành thành công khóa học. Học sinh sẽ được các giáo viên hoặc cố vấn hiện tại của họ giới thiệu cho các chương trình.

Học sinh trung học phổ thông đang tìm kiếm một khóa học để lấy tín chỉ ban đầu có thể khám phá Virtual Prince William để biết các lựa chọn khóa học trực tuyến. Vui lòng truy cập trang web Virtual Prince William để biết thêm thông tin.

Các khóa học có sẵn
 • Tiếng Anh 9, 10, 11* và 12
 • Khoa học Trái đất*, Sinh học*, Khoa học Môi trường và Hóa học*
 • Đại số I*, Đại số II*, Hình học*, và Hàm đại số và phân tích dữ liệu (AFDA)
 • Lịch sử Hoa Kỳ & VA*, Thể chế Hoa Kỳ & VA, Lịch sử thế giới I* và Lịch sử thế giới II*
 • Kinh tế và tài chính cá nhân
 • HPE I và HPE II
 • Lớp dạy lái xe:
  • Chỉ dành cho cư dân Quận Prince William
  • Ngày của chương trình: 10-19 tháng 7 năm 2023
  • Phụ huynh và học sinh phải tham dự cuộc họp cung cấp thông tin ảo qua Zoom vào ngày 12 tháng 7.

*Học sinh đăng ký khóa học này sẽ được cung cấp một buổi kiểm tra SOL tại trường THPT Potomac hoặc Unity Reed.

Học viện tốt nghiệp

 • 26 tháng 6 - 4 tháng 8 năm 2023
 • 7:30 sáng đến 12:45 chiều
 • Ngày 4 tháng 7 là một ngày lễ được nghỉ
 • Ngày tốt nghiệp là thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023

Học viện này dành cho học sinh lớp 12 hiện tại không đáp ứng các yêu cầu về khóa học để tốt nghiệp vào tháng 6 nhưng vẫn có thể tốt nghiệp vào tháng 8 và được coi là tốt nghiệp đúng hạn của năm học 2022-2023. Học sinh sẽ chỉ được phép tham gia hai khóa học dù tín chỉ mới hay tín chỉ lặp lại.

Các khóa học có sẵn
 • Tiếng Anh 9, 10, 11* và 12
 • Khoa học Trái đất*, Sinh học*, Thiên văn học và Hải dương học
 • Đại số I*, Hình học*, Hàm đại số và Phân tích dữ liệu (AFDA)
 • Lịch sử Hoa Kỳ/VA*, Thể chế Hoa Kỳ/VA, Lịch sử thế giới I* & II*
 • Kinh tế và tài chính cá nhân
 • Sống độc lập và phát triển cá nhân

Chương trình khắc phục & Thi Khởi động

Thi và khắc phục SOL mùa hè sẽ được cung cấp tại các trường THPT Potomac và Unity Reed.

*Lịch trình và địa điểm khác nhau tùy theo chương trình.

Vận chuyển

Dịch vụ đưa đón được cung cấp từ mỗi trường trung học của quận đến trường THPT Potomac hoặc Unity Reed. Vui lòng xem Trang web đưa đón học sinh hè để biết thêm thông tin.

Học phí

 • Các chương trình miễn học phí.
 • Học sinh không thuộc PWCS nên liên hệ với SummerSchool@pwcs.edu để đăng ký.

Biện pháp khắc phục điểm SOL trong hai tuần 

 • Trường trung học Potomac và Unity Reed
 • Ngày 10-21 tháng 7 năm 2023
 • 7:30 sáng đến 12:45 chiều

Những học sinh đã đậu một khóa học kiểm tra trình độ trung học phổ thông nhưng cần đạt điểm đậu trong (các) bài kiểm tra SOL liên quan của Virginia có thể đăng ký làm bài kiểm tra SOL cuối khóa. Học sinh lớp 9-12 có thể tham gia chương trình phụ đạo trong các khóa học dưới đây miễn phí. Kết thúc khóa học này, học viên sẽ làm lại bài kiểm tra SOL cuối khóa.

Các khóa học có sẵn
 • Đại số I, Đại số II và Hình học
 • Khoa học Trái đất, Sinh học và Hóa học
 • Lịch sử thế giới I và Lịch sử thế giới II
 • Lịch sử Hoa Kỳ/VA
 • Đọc và viết tiếng Anh

Chỉ thi SOL

 • Trường THPT Potomac và Unity Reed
 • Tất cả các buổi thi bắt đầu lúc 7:30 sáng
 • Những học sinh đủ điều kiện thi lại cấp tốc (điểm từ 375-399) sẽ thi lại vào ngày 21 tháng 7 năm 2023.

Những học sinh đã đậu một khóa học kiểm tra trình độ trung học phổ thông nhưng cần đạt điểm đậu trong (các) bài kiểm tra SOL liên quan của Virginia có thể đăng ký làm bài kiểm tra SOL cuối khóa. Đây chỉ là việc quản lý bài kiểm tra SOL và không bao gồm việc khắc phục trước khi kiểm tra.

Tên và ngày thi SOL
 • WorkKeys Bootcamp Viết: Ngày 27 và 28 tháng 6 *phải tham dự cả hai ngày
 • WorkKeys Bootcamp Đọc: Ngày 29 tháng 6 và ngày 30 tháng 6 *phải tham dự cả hai ngày
 • Tiếng Anh 11 Đọc: ngày 5 tháng 7
 • Đại số I, Đại số II và Hình học: ngày 5 tháng 7
 • Khoa học Trái đất, Sinh học và Hóa học: Ngày 6 tháng 7
 • Lịch sử thế giới I, Lịch sử thế giới II và Lịch sử Hoa Kỳ/VA: ngày 7 tháng 7
 • Tiếng Anh 11 Viết: Ngày 18 và 19 tháng 7 *phải tham dự cả hai ngày

Chương trình Giáo dục Nghề nghiệp &  kỹ thuật 

 • Trường THPT Potomac và Unity Reed
 • Ngày 12-13 tháng 7 năm 2023
 • 7:30 sáng đến 12:45 chiều
Thông tin chung

Chương trình đào tạo CTE được thiết kế dành cho học sinh cuối cấp chưa đáp ứng yêu cầu chứng nhận CTE để tốt nghiệp vào tháng 6. Chương trình đào tạo này mang đến cho học sinh cuối cấp cơ hội tốt nghiệp vào tháng 8 và được coi là tốt nghiệp đúng hạn.

Thông tin đăng ký

Thời hạn đăng ký cho các chương trình học hè Khởi động là từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023. Mọi đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Cha mẹ /người giám hộ phải hoàn tất đăng ký Chương trình Khởi động trong ParentVUE.

 1. Để đăng ký học hè cho học sinh PWCS, hãy đăng nhập vào ParentVUE.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Bản ghi trực tuyến.
 3. Cuộn xuống menu gói trực tuyến và chọn Đăng ký học hè 2022-2023.
 4. Hoàn thành và xác nhận thông tin học sinh sau:
  1. Giới thiệu
  2. Gia đình
  3. Cha mẹ/Người giám hộ
  4. Khẩn cấp
 5. Từ màn hình Học sinh:
  1. Loại trừ những học sinh không tham gia Trường hè; HOẶC
  2. Chỉnh sửa để đăng ký bất kỳ học sinh nào sẽ tham gia Trường hè
  3. Chọn chương trình học hè
  4. Kế hoạch tốt nghiệp
  5. Nhu cầu đưa đón
  6. Địa điểm (địa điểm được hiển thị là trường mà học sinh sẽ theo học trong chương trình đã chọn)
 6. Xem lại và nhấn gửi.

Đăng ký mở từ 10/4 đến 26/5, 2023.

Đăng ký ngay

Đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Vấn còn có câu hỏi hoặc cần làm rõ?

Các câu hỏi thường gặp

Hoặc email tới SummerSchool@pwcs.edu

Học sinh trung học phổ thông đang tìm khóa học để lấy tín chỉ ban đầu có thể khám phá Virtual Prince William để biết các tùy chọn khóa học trực tuyến. Vui lòng truy cập trang web Virtual Prince William để biết thêm thông tin.

Nếu có thắc mắc về Năm học Kéo dài (ESY), vui lòng liên hệ với giáo viên giáo dục đặc biệt của con bạn để biết thêm thông tin về các dịch vụ ESY.

Để biết thêm thông tin về các chương trình bồi dưỡng hãy ghé trang web Chương trình bồi dưỡng hè Discovery

Hủy hoặc thay đổi đăng ký

Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch mùa hè có thể thay đổi. Chúng tôi đang cung cấp các tùy chọn sau:

 1. Để thay đổi chương trình mà học sinh của bạn hiện đang đăng ký, hãy hoàn tất đăng ký mới trong ParentVUE. Đăng ký mới của bạn sẽ hủy đăng ký cũ.
 2. Để hủy đăng ký trước ngày 15 tháng 6, hãy liên hệ với trường học của con bạn. Nếu bạn cần hủy đăng ký sau ngày 15 tháng 6, hãy gửi email tên học sinh và tên trường đến SummerSchool@pwcs.edu.