Thông tin về khảo sát - Vietnamese

Thông tin

PWCS vui mừng chia sẻ rằng Khảo sát về sự tham gia của Gia đình Tiêu đề I hàng năm hoàn toàn bằng điện tử năm nay và sẽ được thực hiện bằng chín ngôn ngữ. Phụ huynh/Người giám hộ sẽ có thể hoàn thành bản khảo sát thông qua liên kết được cung cấp qua email và tin nhắn văn bản. Cuộc khảo sát sẽ mở vào ngày 2 tháng 5.

Sau khi truy cập vào liên kết, phụ huynh và người giám hộ có thể sử dụng quả địa cầu ở góc trên bên phải của bản khảo sát để truy cập ngôn ngữ sử dụng tại nhà hoặc ngôn ngữ ưa thích của họ. Chúng tôi đang cung cấp một cuộc khảo sát ở trường tiểu học và trung học cơ sở. Nếu quý vị có nhiều con đang học tiểu học hoặc trung học cơ sở, vui lòng đánh dấu vào ô cho mỗi trường mà con quý vị theo học trong bản khảo sát. Khi trả lời các câu hỏi còn lại, chúng tôi yêu cầu phụ huynh đưa ra câu trả lời tổng thể cho tất cả con em hcuar mình ở cấp trường đó.

Chia sẻ ý kiến của quý vị về trải nghiệm ở trường của con quý vị sẽ giúp chúng tôi xác định những điểm mạnh và những lĩnh vực chúng tôi có thể cải thiện. Trong suốt mùa hè, Tiêu đề I sẽ đưa ra các bản tóm tắt dữ liệu nhỏ mà quý vị có thể thấy thú vị và hữu ích trong việc hỗ trợ việc học tập của con quý vị.

Chúng tôi sẽ chia sẻ bản tóm tắt kết quả từ cuộc khảo sát hàng năm với phụ huynh và cộng đồng Tiêu đề I trong Hội nghị Thường niên Tiêu đề I của mỗi trường. quý vị sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn bằng cách đưa ra ý kiến đóng góp của mình về chương trình Tiêu đề I trong PWCS.

Hãy tìm bản khảo sát vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 5. quý vị có thể truy cập khảo sát trực tiếp từ liên kết mà quý vị sẽ nhận được qua tin nhắn và email. Hãy theo dõi!

Khảo sát về Sự tham gia của gia đình Tiêu đề I