Chấm điểm ở PWCS

Truyền đạt về tiến độ học thuật là một phần quan trong trong sự học hỏi. Mỗi quý, các giáo viên chia sẻ một báo cáo chính thức về sự tiến bộ của học sinh dưới dạng thẻ báo cáo. Nhưng các học sinh và những gia đình của họ không cần phải đợi một vài tuần để biết về những gì học sinh đang học hỏi và thành tích học tập của họ thế nào. Xem mẫu thẻ báo cáo điểm của học sinh.

Mỗi ngày, các giáo viên chia sẻ với các học sinh họ, những mục tiêu học tập hoặc mục đích cho các bài học của họ. Những chủ ý học tập này bao gồm chi tiết mô tả về cách nào giáo viên sẽ biết rằng một học sinh đã thể hiện sự thông thạo về những gì họ phải học hỏi và có thể làm được như là kết quả của một bài học hoặc một loạt các bài học. Điều này thường được mô tả là “học tập dựa trên các tiêu chuẩn.” 

Các nhiệm vụ học sinh tham gia để chứng minh việc học của họ có thể được thực hiện cho mục đích thực hành (đánh giá quá trình hình thành) hoặc để cung cấp bằng chứng chính thức và có xác định hơn về việc học của học sinh (đánh giá tổng kết). Các học sinh và những gia đình của họ có thể xem thông tin này trên trực tuyến, trong sổ điểm trực tuyến, được cung cấp bởi mỗi giáo viên. 

Các nhiệm vụ sẽ được mô tả bằng cách sử dụng một tiêu đề cố gắng làm rõ những gì học sinh đang học. Ví dụ: một tác vụ sẽ được đặt tên là gì đó mô tả, chẳng hạn như: Kiểm tra nhanh về Các Nguyên nhân của Cách mạng Hoa Kỳ. Thông thường, có thể có số và chữ theo sau tiêu đề để chỉ ra một tiêu chuẩn học tập cụ thể. 

Cách thực hành sắp xếp cho tương xứng các nhiệm vụ được chấm điểm này với các mục tiêu học tập được nêu rõ ràng được rút ra từ các tiêu chuẩn của tiểu bang, thường được gọi là “chấm điểm dựa trên các tiêu chuẩn” Với sự trao đổi rõ ràng về những gì các học sinh được dự kiến để biết và làm được, và với các nhiệm vụ được mô tả rõ ràng trong các báo cáo chấm điểm trên trực tuyến, tất cả chúng ta có thể làm việc cùng nhau để liên tục cải tiến việc học sinh học tập hoặc của từng học sinh.

Mẫu thẻ báo cáo điểm của học sinh