Chương trình dành cho Học viên Tiếng Anh
Hệ Trường Công lập Quận Prince William

Văn phòng Chương trình và Dịch vụ dành cho Học viên Tiếng Anh

Văn phòng Chương Trình và Dịch Vụ Dành cho Học Viên Tiếng Anh (tiếng Anh: English Learner, viết tắt: EL) giám sát và duy trì những dịch vụ phục vụ cho các Học viên Tiếng Anh và các trẻ em và thanh niên nhập cư (tiếng Anh: Immigrant Children and Youth, viết tắt: IY) trong sự ủng hộ các quy định của tiểu bang và liên bang. Các chức năng chủ yếu là cung cấp các dịch vụ phục vụ ghi danh toàn phần và đảm bảo các chương trình thuộc cơ sở trường nhà (địa điểm trường được định theo nơn cư ngụ) có chất lượng cao, trong đó hỗ trợ các Học viên Tiếng Anh đạt được trình độ thông thạo tiếng Anh, trong khi đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn nội dung của tiểu bang. Dịch vụ Trung ương Phục vụ Ghi danh đáp ứng những yêu cầu về thông tin và đánh giá về việc hội đủ tiêu chuẩn Chương trình EL. Dịch vụ Giảng dạy hỗ trợ các viên giáo dục trong sự thực hiện các thực hành tốt nhất về việc giảng dạy EL thành công. Dịch vụ Dịch thuật tạo điều kiện truyền thông giao tiếp với phụ huynh.

TIÊU CHUẨN HỘI ĐỦ CHO CHƯƠNG TRÌNH

Tại sao con tôi được xác định là một Học viên Tiếng Anh?
Khi gia đình ghi danh một học sinh vào Hệ Trường Công lập Quận Prince William, họ hoàn thành một Khảo sát Ngôn ngữ Tại Nhà. Khi các câu trả lời cho một số câu hỏi để chỉ ra một ngôn ngữ khác hơn là Tiếng Anh, chúng tôi thực hiện một trắc nghiệm sàng lọc. Dựa vào những kết quả của kiểm tra sàng lọc trình độ Anh ngữ này, học sinh có thể có đủ điều kiện hưởng các Dịch vụ của Chương trình dành cho Học viên Tiếng Anh. 

Cấp Mực Thành thạo Anh ngữ (tiếng Anh: English Language Proficiency, viết tắt: ELP) là gì?
Một cấp mực ELP mô tả mức độ học sinh thực hiện Anh ngữ trong sự nói, nghe, đọc và viết dựa trên đánh giá WIDA Consortium được xác nhận của Virginia. Có năm cấp từ “Cấp 1- Nhập Bước” đến “Cấp 5- Bắt Cầu”. Khi một học sinh đến mức “Cấp 6- Tiến Bước”, học sinh không còn nhận được Dịch vụ Chương trình EL trực tiếp, nhưng tiến triển học tập của cậu/cô ta được các giáo viên và các viên điều hành trường giám sát trong hai năm.

 
Làm thế nào cấp mực ELP của học sinh tôi được xác định?
Các học sinh trước nhất được xác định thông qua trắc nghiệm WIDA MODEL. Nếu được xác định đạt đủ tiêu chuẩn hưởng những Dịch vụ Chương trình EL dựa trên sàng lọc khởi đầu nầy, họ sẽ được đánh giá mỗi năm với một đánh giá WIDA ACCESS for ELLs 2.0.
Alternate ACCESS for ELLs 2.0 và Virginia ELP Alternative Checklists cũng sẵn có các học sinh hội đủ điều kiện. Các gia đình nhận các kết quả của các kiểm tra nầy từ trường hoặc nhân viên của Dịch vụ Trung tâm Ghi danh nơi kiểm tra được thực hiện.

Khi nào học sinh tôi được đánh giá trở lại?
Sự tiến bộ của học sinh về ngôn ngữ tại các cấp mực 1-5 ELP được đánh giá vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân của mỗi năm như được chấp thuận bởi Bộ Giáo dục Virginia (tên tiếng Anh là Virginia Department of Education, viết tắt: VDOE).

Khi nào học sinh tôi ra khỏi Chương trình dành cho Học viên Tiếng Anh?
Bộ Giáo dục Virginia thiết lập một tiêu chuẩn thành thạo. Trường học sinh bạn hoặc Dịch vụ Trung tâm Ghi danh có thể cung cấp cho bạn thông tin cụ thể hơn về tiêu chuẩn hiện hành và điểm số của học sinh bạn.

Có thể học sinh tôi cũng hội đủ tiêu chuẩn và tham gia trong các chương trình đặc biệt khác không?
Có. Các Học viên Tiếng Anh có thể được hội đủ điều kiện cho tham gia vào các chương trình giáo dục khác chẳng hạn như các dịch vụ giáo dục năng khiếu, các dịch vụ giáo dục đặc biệt, cũng như các chương trình chuyên khoa, nâng cao, và/hoặc các chương trình phi truyền thống có sẵn tại trường học của học sinh hoặc cần thiết khi học sinh bạn hội đủ điều kiện trong sự hỗ trợ tiến cao bước về học tập và thành tích.
PWCS cung cấp những dịch vụ giáo dục năng khiếu cho các học sinh trong cấp lớp từ Mẫu giáo–12 trong phạm vi khung khổ của “Những Quy định Quản lý các Dịch vụ Giáo dục cho các Học sinh Năng khiếu” của Virginia. Các phụ huynh hoặc những người giám hộ có thể giới thiệu cho học sinh chọn tham gia thực hiện sự xác định và sắp xếp nhận dịch vụ giáo dục năng khiếu. Thêm thông tin về quá trình giới thiệu và về các dịch vụ giáo dục năng khiếu có thể tìm tại gifteded.departments.pwcs.edu, hoặc gọi đến Giáo dục Năng khiếu và Chương trình Đặc biệt tại 703.791.7400.
PWCS cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho học sinh có những khuyết tật cần phải có giảng dạy đặc biệt. Nếu bạn nghi ngờ rằng học sinh của bạn có thể có một khuyết tật ảnh hưởng đến sự phát triển hoặc thành tích học tập của học sinh, hoặc có thể có một sự suy giảm tâm thần hoặc thể chất mà giới hạn đáng kể một hoạt động chính trong đời sống, xin vui lòng liên hệ với Giám đốc Giáo dục Đặc biệt ở số 703.791.7287 để biết thêm thông tin. Học viên tiếng Anh hội đủ tiêu chuẩn cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ nhận được phục vụ cùng với sự giảng dạy phát triển Anh ngữ. Nếu bạn có câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với trường của con bạn. 

CÁC DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH EL TỪ MẪU GIÁO - LỚP 12 TẠI CÁC TRƯỜNG
Làm thế nào giảng dạy để cải tiến trình độ thành thạo Anh ngữ được cung cấp cho học sinh?
Chúng tôi cung cấp giảng dạy phát triển Anh ngữ (tiếng Anh: English Language Development, viết tắt: ELD) trong những môn tiếng Anh và nghệ thuật ngôn ngữ cho các học sinh tại các cấp mực ELP 1-5. Giảng dạy tập trung vào nội dung học tập từ giáo án cấp lớp. 
Chúng tôi cung cấp giảng dạy có hỗ trợ (tiếng Anh: Sheltered Instruction, viết tắt: SI) trong một hoặc nhiều lớp trong các nội dung chính thuộc toán học, xã hội học, và khoa học. Hướng dẫn hỗ trợ học sinh tại các Cấp ELP 1-5 để trở nên thành thạo trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung của tiểu bang.  

Ai cung cấp hướng dẫn giảng dạy cho Học viên Tiếng Anh tham gia trong chương trình?
Các giáo viên được chứng nhận trong giáo dục EOSL và các giáo viên phối hợp được chứng nhận trong các lĩnh vực nội dung khác (ví dụ như là Đọc, Tiếng Anh, Toán học,  Nghiên cứu Xã hội học, Khoa học và Giáo dục Đặc biệt) cũng là những viên được đào tạo trong giảng dạy EL.  
Những tiêu chuẩn nào được sử dụng trong sự giảng dạy các Học viên Tiếng Anh?
Bộ Giáo dục Virginia gia tham gia với hiệp hội WIDA Consortium và thông qua năm Tiêu chuẩn Phát triển Anh Ngữ WIDA để thực hiện các môn học chính sau đây: Các tiêu chuẩn WIDA ELD tiêu biểu thế nào các học viên tiếng Anh:  
1) Giao tiếp với các dịch vụ xã hội và giảng dạy trong các trường.
2) Giao tiếp thông tin, các ý tưởng và khái niệm cần thiết cho sự thành công học tập trong Nghệ thuật Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học, và Nghiên cứu Xã hội học.
Để có thêm thông tin, xin truy cập trang web của WIDA tại: wida.wisc.edu
Tiêu chuẩn Học tập (tên tiếng Anh: Standards of Learning, viết tắt: SOL) cho từ Mẫu giáo - 12 của Bộ Giáo dục Virginia được thực hiện trong cả hai môi trường bao gồm các lớp học và loại các lớp học chỉ dành cho Học viên Tiếng Anh sử dụng phương pháp giảng dạy có hỗ trợ ẩn.  
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Bộ Giáo dục Virginia về SOLs và kiểm tra tại: http://www.doe.virginia.gov/testing/  

“Sheltered” (hỗ trợ ẩn) có nghĩa là gì?
Hỗ trợ ẩn có nghĩa là hướng dẫn giảng dạy học tập được thiết kế chi tiết để làm cho các khái niệm môn học cấp lớp dễ hiểu đối với các EL đồng thời thúc đẩy sự phát triển Anh ngữ của họ.
Những loại dịch vụ phân phối mẫu nào được cung cấp?
Để tối đa hóa ngôn ngữ và hỗ trợ lĩnh vực nội dung, chúng tôi cung cấp các mô hình phân phối phục vụ sau đây: Cùng giảng dạy; Tách ra; chỉ cho Học viên Tiếng Anh; Nhập vào; và Bao gồm

  1. Cùng giảng dạy (co-taugh) = hai giáo viên hoặc nhiều hơn cùng giảng dạy một nhóm học sinh giống nhau trong phạm vi cùng lớp học
  2. Tách ra (Pull out) = các Học viên Tiếng Anh rời khỏi lớp học giáo dục tổng quát để nhận giảng dạy
  3. Chỉ cho Học viên Tiếng Anh (EL-only) = Một lớp học bao gồm chỉ có các Học viên Tiếng Anh
  4.  Bao gồm (Inclusion) = các EL được giảng dạy trong cùng lớp học với các bạn cùng lứa thuộc giáo dục tổng quát
  5. Nhập vào (Push-in) = Các EL được hỗ trợ cá nhân hoặc trong các nhóm nhỏ trong phạm vi lớp học giáo dục tổng quát

Có thể nào các học viên mới bắt đầu học tiếng Anh thu thập được tín chỉ không?

Có, đây là một tính năng quan trọng của chương trình EL thuộc trường trung học phổ thông chúng tôi. Học viên mới bắt đầu học tiếng Anh đạt được các tín chỉ, bao gồm cả các tín chỉ loại có kiểm chứng, áp dụng vào điều kiện cần thiết cho tốt nghiệp trong khi nhận hỗ trợ trong sự phát triển các kỹ năng ngôn ngữ học thuật và các kỹ năng đọc viết. Đánh giá sàng lọc về toán học cho các cấp lớp 9-12 xác định sự chuyển các tín chỉ toán học và khuyến nghị khóa học toán học. 
Để biết thêm thông tin về Chương trình và  Dịch vụ dành cho Học viên Tiếng Anh, xin liên lạc với trường của học sinh bạn. Thông tin bổ sung có thể tìm thấy ở trang web của chúng tôi tại: 
www.pwcs.edu/departments/elprogramsservices hoặc gọi số 703.791.8745.

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VÀ THÔNG DỊCH
Những dịch vụ ngôn ngữ gì Hệ Trường Công Quận Prince Willam cung cấp? 

PWCS cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho các phụ huynh. Chúng tôi cung cấp tiếp cận đến thông dịch viên chuyên nghiệp, để giúp các gia đình chúng tôi hiểu được thông tin quan trọng về việc giáo dục của con họ. Chúng tôi cũng cung cấp các bản dịch, của nhiều tài liệu và các thông tin quan trọng, cho đến năm thứ tiếng thường được yêu cầu nhất trong khu vực của chúng tôi—tiếng Tây Ban nha, tiếng Urdu, tiếng Ả rập, tiếng Việt và tiếng Hàn.

Làm thế nào các gia đình nhận được hỗ trợ ngôn ngữ? 

Có mặt—khi viếng thăm trường con bạn hoặc viếng đến một trong các chi nhánh trung tâm ghi danh của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu cho một thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn. Bạn cũng có thể chỉ đến ngôn ngữ của bạn bằng cách sử dụng một trong những áp phích hỗ trợ ngôn ngữ của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi sẽ ngay lập tức có một thông dịch viên trên điện thoại để giúp bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông dịch viên mặt đối mặt cho hầu hết các ngôn ngữ, nếu có yêu cầu trước.

Trên điện thoại—Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thế nào nhận được phục vụ cho dịch thuật hoặc thông dịch, xin gọi 703.791.7568. 

Trên Trực tuyến—nhiều tài liệu và thông tin của chúng tôi có sẵn bằng tiếng Tây Ban nha, tiếng Urdu, tiếng Ả rập, tiếng Việt, và tiếng Hàn. Hãy truy nạp vào trang web của chúng tôi tại www.pwcs.edu và nhấn vào biểu tượng cho ngôn ngữ tiếng Việt để xem các tài liệu đã được dịch sẵn. Để xem một bản dịch của trang web chúng tôi, bạn cũng có thể chọn sử dụng công cụ dịch thuật (Google Translate) cung cấp cho hơn 50 ngôn ngữ. Các bản dịch sử dụng phần mềm vi tính thường là không hoàn hảo, nhưng có thể giúp bạn quen dần với những thông tin mà Hệ Trường chưa dịch sẵn.

Chương trình dành cho Học viên tiếng Anh