Quy định 738-1

HỌC SINH

Ngày 14/02/2018

CÁC HỌC SINH

Thủ tục Khiếu nại cho Lời Khai của Học sinh về Phân biệt Đối xử hoặc Quấy rối

Hệ Trường Công Quận Prince William (PWCS) không phân biệt đối xử đối lại với các học sinh của Hệ Trường trong việc cung cấp những dịch vụ phục vụ hoặc các hoạt động giáo dục, dựa trên căn bản chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế có liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật, hoặc bất kỳ điều căn bản nào khác mà pháp luật cấm (những thể loại được bảo vệ). Hệ Trường có mục đích giải quyết tất cả các khiếu nại về phân biệt đối xử và quấy rối một cách nhanh chóng, công minh, và ở cấp điều hành trực tiếp nhất, với một sự xung đột và gián đoạn tối thiểu đến hoạt động của các trường học.

Do đó, Hội đồng Giáo dục Trường Quận Prince William đã thông qua một thủ tục khiếu nại nội bộ cung cấp cho việc giải quyết nhanh chóng và công bằng đối với các khiếu nại cáo buộc bất kỳ hành động bị cấm bởi luật chống phân biệt đối xử và sự thực hiện các quy định của liên bang và tiểu bang.

I. Định nghĩa Phân biệt Đối xử và Quấy rối

A. Phân biệt đối xử xãy ra khi một người không được trao cho sự quan tâm công bằng, không có cơ hội như những người khác trong hoàn cảnh tương tự, hoặc là bị quấy rối trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, mang thai, khuyết tật, tuổi tác, hoặc thành viên trong bất kỳ thể loại được bảo vệ khác. Thủ tục khiếu nại nầy áp dụng cho việc phân biệt đối xử và quấy rối cho các học sinh được thực hiện bởi các nhân viên, các học sinh, hoặc bên thứ ba dưới sự kiểm soát của PWCS.

B. Quấy rối dựa trên các thể loại được bảo vệ có thể bao gồm sử dụng các điện thoại di động, mạng truyền thông xã hội, internet, hoặc các hình thức giao tiếp điện tử khác, hoặc các hành vi khác mà 

 • Tạo ra một môi trường giáo dục có sự đe dọa, thù nghịch, hoặc xúc phạm;
 • Can thiệp vào sự giáo dục của một cá nhân một cách đáng kể hoặc vô lý; hoặc
 • Nếu không thì đủ nghiêm trọng để hạn chế khả năng của một học sinh tham gia vào hoặc hưởng lợi từ chương trình giáo dục.

Có hành vi tạo thành quấy rối, dựa trên định nghĩa trước, có thể bao gồm: 

 • Tranh tường có chứa đựng ngôn ngữ xúc phạm;
 • Gọi tên gây sỉ nhục, các lời nói đùa, hay các tin đồn;
 • Những hành động hung hăng hoặc hành hung tấn công thuộc thể chất đến một người hoặc tài sản của người đó;
 • Tài liệu bằng văn bản, điện tử, hoặc đồ họa được phân phối cho những người khác, trên hoặc ngoài phạm vi tài sản của trường; hoặc là 
 • Các hành vi thù địch khác dựa trên tư cách thành viên của một người trong một thể loại được bảo vệ.

 C. Phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên giới tính bị cấm bởi Tiêu đề IX, theo định nghĩa và bị cấm bởi Quy định  783-3, “Quấy rối Học sinh”

II. Quy trình Khiếu nại

A. Học sinh, hoặc một phụ huynh nộp đơn khiếu nại thay mặt cho một học sinh, nên thảo luận khiếu nại với hiệu trưởng hoặc người đại diện của hiệu trưởng, ngay khi họ nhận thức được sự kỳ thị bị tố giác hoặc hành vi quấy rối. Học sinh, hoặc phụ huynh, có thể chính thức hóa khiếu nại của cậu/cô ta bằng cách hoàn thành Đính kèm II trong quy định nầy. Khiếu nại phải được báo cáo càng sớm càng tốt khi có thể và trong vòng ba mươi (30) ngày học kể từ ngày xãy ra, trừ khi có các tình huống cấp thiết xãy ra gây chậm trễ.

B. Trách nhiệm của hiệu trưởng là để khuyến cáo cho Viên Cộng sự Tổng Giám đốc phù hợp về khiếu nại trong vòng (3) ngày học kể từ ngày nộp đơn, trừ phi có các tình huống cấp thiết gây ra chậm trễ. Nếu khiếu nại liên quan đến vấn đề quấy rối dựa trên giới tính, viên hiệu trưởng phải báo cáo và cung cấp một bản sao của bất kỳ văn bản khiếu nại nào đến cho Điều phối viên Tiêu đề IX của Hệ Trường. Nếu khiếu nại liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử hoặc quấy rối trên căn bản dựa trên khuyết tật, viên hiệu trưởng cũng phải báo cáo về khiếu nại và cung cấp một bản sao của bất kỳ văn bản khiếu nại nào đến cho Điều phối viên Mục 504 của Hệ Trường. Sau khi tham khảo ý kiến với Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc và Điều phối viên Tiêu đề IX hoặc Mục 504 (nếu phù hợp), viên hiệu trưởng sẽ điều tra vụ khiếu nại trong vòng 10 ngày học kể từ ngày nộp đơn. Nếu hiệu trưởng xác định rằng cần phải có hơn 10 ngày học để điều tra khiếu nại, người khiếu nại và bị cáo sẽ phải được thông báo về lý do của việc kéo dài cuộc điều tra và ngày cuộc điều tra sẽ được kết thúc.

Nếu việc khiếu nại trực tiếp chống lại một nhân viên của PWCS, viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho viên Cộng sự Tổng Giám đốc Nguồn Nhân sự và viên Chủ nhiệm Quản lý Nguy cơ và các Dịch vụ Hỗ trợ An ninh, và khiếu nại phải được lập tức đệ trình đến và điều tra theo những thủ tục được định trong Quy định 507-1, "Những Thủ tục Khiếu nại dành cho các Lời khai về Phân biệt Đối xử Liên quan đến các Nhân viên."

C. Một cuộc điều tra được thực hiện bởi hiệu trưởng sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn với các nhân chứng và xem xét bất kỳ hồ sơ nào hoặc chứng cứ tài liệu khác. Học sinh, hoặc phụ huynh, sẽ được yêu cầu cung cấp các tên của những người có thể xác minh hoặc làm chứng những khía cạnh quan trọng của vụ việc. Đối tượng của sự kiện khiếu nại cũng sẽ được trao cho cơ hội để đáp ứng và cung cấp những nhân chứng. Trường hợp vụ việc có thể được thảo luận với các viên điều hành khác nhau khi cần thiết. Thông tin từ cuộc điều tra được bảo mật, ngoại trừ đến mức thông tin tiết lộ có giới hạn là cần thiết để tiến hành một cuộc điều tra một cách đầy đủ và công bằng, cho phép bị can đáp ứng, có hành động kỷ luật hoặc khắc phục khác, hoặc trả lời cho một cuộc thẩm vấn của chính phủ hoặc tòa án. Người bị khiếu nại phải được thông báo về những cáo buộc chống lại người đó và được có cơ hội phản hồi. Nếu người đó là một học sinh, thông báo cũng sẽ được gởi đến cho (các) phụ huynh/(các) giám hộ của học sinh.

Trong vòng 10 ngày học kể từ khi viên hiệu trưởng hoàn thành việc điều tra, người sẽ thông báo cho các bên bằng văn bản về việc chính sách hay quy định của Hội đồng Giáo dục PWCS đã bị vi phạm và liệu hành động khắc phục đã hoặc sẽ được thực hiện hay không. Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc và Điều phối viên Tiêu đề IX hoặc Mục 504 (nếu có) cũng sẽ nhận được một bản sao của thông báo bằng văn bản này.

D. Khiếu nại có căn cứ đối với một học sinh có hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối sẽ buộc học sinh đó trong hành động kỷ luật theo các thủ tục kỷ luật đã được thiết lập. Hành động kỷ luật như vậy có thể bao gồm từ lời cảnh cáo và tư vấn cho đến đình chỉ hoặc đuổi học, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc và nhu cầu bảo vệ những học sinh khác khỏi hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối trong tương lai. Viên hiệu trưởng hoặc bất kỳ Cấp Cộng sự Tổng giám đốc nào có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ nạn nhân và/hoặc ngăn ngừa hành vi tái diễn, bao gồm nhưng không giới hạn đến, một trường hoặc chương trình thuyên chuyển cho cả nạn nhân hoặc người vi phạm. Hiệu trưởng nên chuyển đến viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc bất kỳ đề nghị nào về hành động kỷ luật có liên quan đến việc học sinh chịu trách nhiệm về phân biệt đối xử/quấy rối và phải có các biện pháp để ngăn chặn bất kỳ sự phân biệt đối xử/quấy rối thêm đến nạn nhân và để giải quyết đến những hậu quả của sự phân biệt đối xử. Trong vòng 10 ngày học từ khi viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc nhận được khuyến cáo kỷ luật của hiệu trưởng, các bên của khiếu nại sẽ được thông báo bằng văn bản, tùy thuộc vào các điều khoản bảo mật của Đạo luật về Quyền Giáo dục và Riêng tư của Gia đình, cho dù viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc hỗ trợ khuyến nghị đó và/hoặc đề xuất bất kỳ hành động kỷ luật bổ sung hoặc kỷ luật nào khác, bất kỳ biện pháp nào nhằm ngăn ngừa sự tái diễn của phân biệt đối xử/quấy rối, và/hoặc bất kỳ biện pháp nào để giải quyết các hậu quả của việc phân biệt đối xử/quấy rối.

III. Quy trình Kháng cáo

A. Nếu có bất đồng với việc giải quyết khiếu nại, một kháng cáo về quyết định của hiệu trưởng có thể được nộp đến viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc phù hợp trong vòng năm (5) ngày học sau khi nhận được quyết định của hiệu trưởng, bằng cách sử dụng Mẫu Khiếu nại được kèm trong quy định nầy là Đính kèm II.

Viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc phải nên tiến hành bất cứ điều tra gì thêm nếu cộng sự ấy cho là phù hợp trong sự tham khảo ý kiến với viên Đại diện Tổng Giám đốc và Điều phối viên Tiêu đề IX hoặc Mục 504 của PWCS ̣(nếu phù hợp), và sẽ cung cấp cho các bên một văn bản quyết định trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kháng cáo hoặc hoàn thành bất kỳ điều tra nào thêm. Nếu viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc xác định rằng cần phải có hơn mười (10) ngày học để điều tra vụ khiếu nại, người khiếu nại và bị cáo sẽ được thông báo về lý do của việc điều tra được kéo dài và ngày mà cuộc điều tra sẽ kết thúc.

B. Trong trường hợp kháng cáo việc phân biệt đối xử về khuyết tật bị cấm bởi Mục 504, khiếu nại sẽ và bất kỳ việc điều tra bổ sung thêm sẽ được xử lý trong tư vấn với Điều Phối viên Mục 504 của PWCS Trong trường hợp kháng cáo việc quấy rối hoặc phân biệt đối xử trên căn bản giới tính, khiếu nại và bất kỳ điều tra bổ sung thêm sẽ được xử lý trong tư vấn với Điều Phối viên Mục 504 của PWCS.

IV. Thông tin Tổng quát

A. Việc trả thù chống đối với bất cứ cá nhân nào nộp đơn khiếu nại hoặc tham gia vào một cuộc điều tra về khiếu nại phân biệt đối xử là một điều cấm nghiêm nghặt. Các học sinh sẽ được xử lý kỷ luật đối với hành vi trả thù riêng biệt và ngoài kỷ luật áp đặt dành cho hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối ban đầu.

B. Nếu một khiếu nại được thực hiện chống lại viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc hoặc 
viên Đại diện Tổng Giám đốc, thì Giám đốc Hệ trường phải chỉ định một người thay thế để hành động trong vị trí của viên điều hành cho đến khi có quyết định giải quyết việc khiếu nại. Nếu đơn khiếu nại được thực hiện chống đối lại viên Tổng Giám đốc Hệ trường, khiếu nại sẽ được trình lên Tư vấn Chi Khu Trường của Hội đồng Giáo dục cho điều tra.

C. Thông tin liên lạc trực tiếp tại Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh cho tất cả các khiếu nại về phân biệt đối xử và quấy nhiễu học sinh là qua Giám sát viên Trợ giúp Học sinh và các Chương trình Phòng tránh, số 703.791.7436. Thông tin liên lạc trực tiếp cho các lời khai khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên căn bản khuyết tật là qua Điều phối viên Mục 504 của PWCS, Văn phòng Giáo dục Đặc biệt, tại 703.791.8515. Thông tin liên lạc trực tiếp cho các lời khai khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên căn bản giới tính là qua Điều phối viên Tiêu đề IX của PWCS, tại 703.791.7436.

Cộng sự Tổng Giám đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được sửa đổi khi cần. 

HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM

 

Đính kèm I 
Quy định 738-1

Khiếu nại về Phân biệt đối xử hoặc Quấy rối 

 

“Bộ Quy tắc Ứng xử” của Hệ Trường Công Quận Prince William tuyên bố rằng, “Các từ ngữ, những cử chỉ, các biểu tượng, những hành động, hoặc tiếp xúc thể chất mà xúc phạm, hăm dọa, đe dọa, hoặc ngược đãi những người khác sẽ không được dung thứ.” Viên hiệu trưởng và nhân viên trường nầy cam kết để thực thi “Bộ Quy tắc Ứng xử” và sẽ đáp ứng một cách kịp thời và phù hợp đối với những khiếu nại về quấy rối hoặc phân biệt đối xử. Bất cứ học sinh nào có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách nói chuyện với viên điều hành và/hoặc hoàn thành mẫu đơn này và gởi đến một viên phó hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng. 

PHẦN I: NGƯỜI THƯA KIỆN 

Tên: ___________________________________________________________________________________________________ 

Chủng tộc/Nguồn gốc Quốc gia Học  sinh:  ________________________________________________________

Giới tính của Học sinh: _____________________________________ Cấp Lớp: ______________________________

Địa chỉ: ________________________________________________________________________________________________     

Tên (các) Phụ huynh/(các) Người Giám hộ: _______________________________________________________

Địa chỉ (các) Phụ huynh/(các) Người Giám hộ, nếu khác với địa chỉ của học sinh:

_________________________________________________________________________________________________________

Điện thoại: ____________________________________________________________________________________________     

Sở làm  của Phụ huynh                                                       Nhà

Trường: _______________________________________________________________________________________________     

Tên Giáo viên hoặc viên Điều hành: ________________________________________________________________

 

PHẦN II: PHÁP QUYỀN

Đánh dấu dưới đây về tại sao bạn tin rằng bạn bị quấy rối hoặc bị phân biệt đối xử bởi vì bạn là thành viên trong một thể nhóm được bảo vệ. Đánh dấu tất cả phù hợp.

 1. Có phải khiếu nại nầy dựa trên căn bản quấy rối tình dục? Nếu CÓ, hãy sang qua Phần III 

  _____ CÓ

  _____ KHÔNG

   

 2. Luận cứ của Khiếu nại 

         Chủng tộc                              Khuyết tật

         Màu da                                  Tình trạng Hôn nhân

         Nguồn gốc Quốc gia             Tôn giáo

         Giới tính                                Trả thù

         Mang thai                                  Khác

 

(Nếu cần thêm chỗ cho bất kỳ mục nào dưới đây, vui lòng thêm giấy và đính vào mẫu đơn nầy. Đừng viết trên mặt sau hoặc bên lề.) 

PHẦN III. PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ HOẶC QUẤY RỐI BỊ CÁO BUỘC 

 1. Liệt kê (các) tên của (các) người mà bạn đang cáo buộc vi phạm các chính sách không phân biệt đối xử và quấy rối của Chi Khu Trường.

   

  Tên                                                 Trường hoặc Địa điểm           Vị trí                                     Điện thoại 

            ____________________________       ___________________________           _________________________    __________________________ 

            ____________________________       ___________________________           _________________________    __________________________ 

             ____________________________       ___________________________           _________________________    __________________________

   

 2. Hãy mô tả những gì đã xảy ra - bao gồm ngày, giờ, và địa điểm cho mỗi sự kiện bất cứ khi nào có thể. 

          ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Nếu bạn cần thêm chỗ, xin vui lòng bổ sung thêm giấy và đính với mẫu đơn. 

 3. Các hành động, những phê bình gì, v.v., đã khiến bạn tin rằng phân biệt đối xử hoặc quấy rối đã xảy ra bởi vì liên hệ thành viên của bạn trong một thể nhóm được bảo vệ mà bạn đã nêu ra trong Phần II của mẫu đơn này? 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nếu bạn cần thêm chỗ, vui lòng bổ sung thêm giấy và đính với mẫu đơn.

4. Nếu có thể, vui lòng cung cấp (những) tên hoặc bất kỳ (các) học sinh hoặc (các) nhân viên nào trong tình huống giống nhau mà bạn tin đã có hành vi trong một cách tương tự như bạn, nhưng nhận lãnh được cách đối xử khác. 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nếu bạn cần thêm chỗ, xin vui lòng thêm trang và đính với mẫu đơn này. 

 

5. Liệt kê tất cả các nhân chứng hoặc những người có thể kiểm chứng lời buộc tội của bạn. 

         Tên                                               Trường hoặc Địa điểm           Vị trí                                     Điện thoại 

          ____________________________       ___________________________           _________________________    __________________________ 

          ____________________________       ___________________________           _________________________    __________________________ 

           ____________________________       ___________________________           _________________________    __________________________ 

          ____________________________       ___________________________           _________________________    __________________________

 

     Nếu bạn cần thêm chỗ, xin vui lòng thêm các trang và đính với mẫu đơn này. 

PHẦN IV:  GIẢI  PHÁP CỦA KHIẾU NẠI 

Những hành động nào bạn nghĩ có thể được thực hiện để giải quyết khiếu nại? 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tôi xác nhận rằng thông tin trong bản khiếu nại nầy là thực và chính xác theo những gì tốt nhất mà tôi hồi tưởng. Tôi đồng ý tuân thủ hoàn toàn quy trình điều tra. 

        _____________________________________________________________                   ____________________________________________________

        Chữ ký Học sinh                                                                                      Ngày 

        _____________________________________________________________                   ____________________________________________________

        Chữ ký Học sinh                                                                                      Ngày


Gởi qua bưu điện, thư điện tử, hoặc điện thư đến  viên cộng sự tổng giám đốc: 

Level Associate Superintendent 

c/o Office of the Superintendent
Prince William County Public Schools
P.O. Box 389
Manassas, Virginia 20108

Số Điện thư: 703.791.7309

 

Đính kèm II 
Quy định 738-1

Mẫu Kháng cáo về những Khiếu nại Quấy rối hoặc Phân biệt Đối xử
Cộng sự Tổng Giáo đốc
Hệ Trường Công Quận Prince William
P.O. Box 389
Manassas, Virginia 20108

VUI  LÒNG VIẾT IN

Tên Học sinh hoặc Phụ huynh hoàn thành mẫu khiếu nại nầy:

Trường: _______________________________________________________________________________________________

Tên của (các) Người bị buộc tội quấy rối hoặc phân biệt đối xử: ________________________________        ________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Mô tả về Khiếu nại (sử dụng ngày, giờ, tên nhân chứng cụ thể, v.v. nếu có thể):

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________


Nghị quyết/Biện pháp Sơ khởi cho Khiếu nại

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

Căn bản của Khiếu nại:

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Yêu cầu Bồi thường:
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Chữ ký của Học sinh hoặc Phụ huynh hoàn thành mẫu nầy:

Ngày: _______________________________________
GHI CHÚ: Mọi khiếu nại sẽ được tiếp theo sau với một cuộc điều tra. Những người bị cáo buộc, cũng như những phụ huynh của các em học sinh có liên quan, sẽ được thông báo về các khiếu nại, các nhân chứng sẽ được phỏng vấn, và tất cả các thông tin sẽ được giữ kín ngoại trừ những gì cần phải được chia sẻ như là một phần của cuộc điều tra hoặc nếu không thì luật pháp cung cấp.

Quy định 738-1 Đính kèm I (dành cho In Ấn)

Quy định 738-1 Đính kèm II (dành cho In Ấn)