Thông tin Quan trọng về Dị ứng

Thân gởi Phụ huynh/Người Giám hộ:

Các phản ứng dị ứng có thể đe dọa đến tính mạng; những hướng dẫn quan trọng mới của Hệ Trường Công Quận Prince William tập trung vào sự tránh và đối phó với những phản ứng đó. Các chủ đề bao gồm: kho lưu trữ của trường và quản lý của các loại thuốc có cần cho học sinh, ngăn chặn học sinh tiếp xúc với chất gây dị ứng, và huấn luyện then chốt cho các học sinh và các nhân viên trường học.

Vì sự an toàn của con quý vị, xin vui lòng đọc và làm theo các hướng dẫn một cách trọn vẹn và đầy đủ trên trang mạng của khoa Y tế Trường thuộc Chi khu của Trường tại   https://www.pwcs.edu/departments/Student_Services/school_health .  Hoặc tìm “Student Health & Wellness” dưới biểu tượng “Parent” ở đầu trang http://pwcs.edu

Trong số các thông tin quan trọng để biết và làm theo: 

 • Ghi chú tình trạng dị ứng của học sinh trên thẻ Khẩn cấp PWCS phải được cập nhật và có chữ ký cho năm học.

  Tất cả các học sinh được biết trước có dị ứng về thực phẩm hoặc các dị ứng nghiêm trọng khác phải có hoạch định khẩn cấp một cách toàn hảo trong tập tin hồ sơ với y tá của trường.

  Các phụ huynh của các học sinh được chẩn đoán với dị ứng loại có tiềm năng đe dọa tính mạng nên phải gặp y tá trường học và các nhân viên khác để thực hiện một Kế hoạch Hành động Dị ứng (AAP) và một Chương trình Chăm sóc Sức khỏe của Cá nhân có Dị ứng Nghiêm trọng (SAIHCP).

  Những ống tiêm tự động Epinephrine (EpiPens) được kê toa để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của học sinh phải ở trong sở hữu của học sinh và/hoặc duy trì tại trường học để sử dụng, khi cần thiết; phải cung cấp văn bản về lệnh hướng dẫn của bác sĩ cho sử dụng EpiPen.

  Theo luật lệ, tất cả các trường có EpiPens cho những trường hợp khẩn cấp liên quan đến những cá nhân không được biết trước là bị dị ứng loại có tiềm năng nguy hiểm. Đây không phải là một điều thay thế cho các nhu cầu cụ thể của những học sinh có những tình trạng được biết trước. Hãy giữ an toàn bằng cách đảm bảo rằng một EpiPen được kê toa cho đúng có sẵn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của con em quý vị trong mọi lúc cần.

  Hãy làm việc với các bác sĩ và y tá của trường để huấn luyện các em học sinh biết và nhanh chóng báo cáo những dấu hiệu đầu tiên của một phản ứng có thể là dị ứng và cũng hãy dạy họ làm thế nào để tránh những nguy cơ tiềm ẩn.

Hãy đọc toàn những hướng dẫn để biết thêm các thông tin có giá trị, cũng như để truy cập  các mẫu đơn quan trọng cho việc báo cáo và quản lý các tình trạng của học sinh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để đảm bảo sức khỏe liên tục của con quý vị.

Chân Thành,

Chữ ký của Giám sát viên

Polk A. Teresa
Giám sát viên Dịch vụ Y tế Trường
Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh 
  

Hướng dẫn về Dị ứng (dành cho In Ấn)