Thân gởi Quý Phụ huynh/Người Giám hộ:

Để đáp ứng Luâ%3ḅt Virginia, hướng dẫn trong Hê%3ḅ Trường Công Quâ%3ḅn Prince William (PWCS) bao gồm một chương trình toàn diê%3ḅn, liên tiếp về Giáo Dục Đời Sống Gia Đình (FLE), sắp xếp cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp mười. Chương trình FLE được thiết kế để cung cấp cho học sinh với kiến thức và kỹ năng để đưa ra những quyết định nắm rõ và có trách nhiệm liên quan đến sự tăng trưởng và phát triển; giao tiếp và mối quan hệ; và sức khoẻ tình cảm và xã hội.

Mặc dù chương trình FLE rất phù hợp với giáo trình hiện tại và nhằm làm phong phú thêm kinh nghiệm có tính chất giáo dục của học sinh, nội dung FLE có thể được xem là nhạy cảm. Do đó, phụ huynh/người giám hộ có thể chọn cách cho con mình không tham gia tất cả hoặc chỉ một phần của hướng dẫn FLE. Các học sinh chọn không tham gia sẽ được cung cấp các hoạt động không phạt vạ về sức khoẻ trong suốt quá trình giảng dạy FLE.  Phụ huynh/người giám hộ nên xem lại các mục tiêu của chương trình FLE liên quan đến cấp lớp hoặc khóa học của con họ trước khi đưa ra các quyết định. Các mục tiêu chi tiết về cấp lớp và liên quan khóa học có ở trang web PWCS tại www.pwcs.edu .

Nếu bạn xác định con của bạn không nên tham gia vào FLE  trong năm học này, hãy đánh dấu các mục tiêu trên mẫu kèm theo lá thư này và gửi lại mẫu cho trường học của con bạn trước khi có hướng dẫn FLE. Trừ khi bạn cho biết là không cần, nếu không con bạn sẽ được tham gia vào chương trình FLE. Bạn không cần phải gởi lại mẫu đơn nếu muốn con bạn tham gia vào chương trình FLE. Phụ huynh/người giám hộ chuyển các học sinh đến các trường trong PWCS có trách nhiệm thông báo cho trường mới về các quyết định không tham gia.

Mặc dù phụ huynh/người giám hộ có thể cho con mình không tham gia chương trình FLE chính thức, các giáo viên không thể chịu trách nhiệm về các câu hỏi tự phát từ các học sinh có liên quan đến các chủ đề đã thảo luận trước đây. Giáo viên cũng không thể chịu trách nhiệm về các cuộc thảo luận về các chủ đề nhạy cảm xảy ra giữa các học sinh bên ngoài lớp học. Điều được công nhâ%3ḅn rằng một số gia đình muốn hướng dẫn FLE được cung cấp trong nhà hoặc nhà thờ, hoặc bác sĩ gia đình hơn. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng các học sinh hiểu và tôn trọng những sự lựa chọn của gia đình trong vấn đề này để tránh áp lực bạn bè quá mức.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Giáo dục Đời sống Gia đình của PWCS, vui lòng truy cập trang mạng Khoa học và Giáo dục Đời sống Gia đình (Science and FLE) trên mạng PWCS. Nếu bạn có thắc mắc về dòng thời gian cho việc giảng dạy FLE ở trường học của con bạn, vui lòng liên hệ với giáo viên hoặc quản trị viên của con bạn. Để biết thêm thông tin về FLE, vui lòng liên lạc đến Văn phòng Học sinh Học tâ%3ḅp, Khoa học và FLE tại số 703-791-7240.

Chân thành,

 Signature of Julia

Renberg Julia 

Giám sát viên Giáo dục Khoa học và Cuô%3ḅc sống Gia đình

 

Hê%3ḅ Trường Công Quâ%3ḅn Prince William
Giáo dục Cuô%3ḅc sống Gia đình (FLE)
MẪU YÊU CẦU VỀ KHÔNG THAM GIA

Nếu bạn chọn không tham gia vào hướng dẫn liên quan đến tất cả hoặc cụ thể về những mục tiêu FLE được xác định, vui lòng hoàn thành mẫu nầy và gởi lại đến giáo viên của con bạn trước khi có Hướng dẫn FLE. Mục tiêu Cấp lớp/khóa học và chi tiết có sẵn trên trang “Science and FLE” của trang web  PWCS tại www.pwcs.edu. Dòng thời gian phân phối hướng dẫn FLE được xác định bởi mỗi trường. 

Xin lưu ý: Bạn không cần gởi mẫu nầy lại trừ phi bạn chọn cho con bạn  không tham gia vào tất cả hoặc bất cứ phần nào của hướng dẫn FLE.


TÊN EM TRẺ: ___________________________________________

TRƯỜNG: _______________________________________________  
 
CẤP LỚP/KHOÁ HỌC: ______________________________________

GIÁO VIÊN: __________________________________________

Xin miễn học sinh có tên nêu trên khỏi viê%3ḅc tham gia vào hướng dẫn Giáo dục Đời sống Gia đình trên các mục tiêu được liệt kê dưới đây. Tôi hiểu rằng câ%3ḅu/cô ta sẽ được nhâ%3ḅn hướng dẫn thay thế có liên quan đến sức khoẻ hoặc các hoạt đô%3ḅng phát triển kỹ năng.

     ____________________               ____________________               ____________________

     ____________________               ____________________               ____________________

     ____________________               ____________________               ____________________

     ____________________               ____________________               ____________________

   
CHỮ KÝ PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HÔ%3ḅ: __________________________________________

NGÀY: __________________     SỐ ĐIÊ%3ḅN THOẠI: _________________________________

 

Thư Gởi Phụ huynh và Mẫu Không Tham gia Giáo dục Cuô%3ḅc sống Gia đình (dành cho In Ấn)

Mẫu Không Tham gia Giáo dục Cuô%3ḅc sống Gia đình (dành cho In Ấn)