Mẫu Không Tham gia Hộp thư Điện tử Học sinh

Học khu Công lập Quận Prince William (PWCS) có thể cung cấp cho các học sinh những công cụ liên lạc và phối hợp qua thư điện tử miễn phí trên căn bản đám mây mạng hay trên internet. Những công cụ như thế cung cấp khả năng cho học sinh PWCS liên lạc, lưu trữ tập tin, và phối hợp trên các tài liệu và bản trình bày trong thời gian thực từ trường học hoặc ở nhà, tất cả trong một môi trường trực tuyến an toàn. Việc thực hiện hộp thư điện tử của học sinh PWCS trong lớp học là một quyết định của giáo viên, nhưng Mẫu Không Tham gia Hộp thư Điện tử Học sinh PWCS cung cấp cho phụ huynh/ người giám hộ tùy chọn để không tham gia trong việc sử dụng các công cụ đó cho các con họ nếu họ không muốn con họ tham gia vào một môi trường đám mây mạng. Để có thêm thông tin, truy cập

https://www.pwcs.edu/departments/Instructional_technology/office_365_in_prince_william_county_public_schools/microsoft_office_365_f_a_qs

Xin ký tên dưới đây và chỉ gởi lại nếu bạn không muốn cho học sinh bạn tham gia vào một hộp thư điện tử học sinh PWCS.

 

______________________________________________________________________________________________
(Viết in Tên Học sinh)  Tên họ         Tên gọi                  Tên lót                       Cấp lớp

 

______________________________________________________________________________________________
Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ                                                    Ngày

 

Mẫu Không Tham gia Hộp thư Điện tử Học sinh (chỉ cho In Ấn)