LỊCH NIÊN HỌC 2019-20 (Bản in) 

Chấp thuận vào tháng 4 năm 2019

Ngày 25 tháng 8            Khai Trường
Ngày 4–7 tháng 9          Nghỉ Lễ Lao Động (Trường và Văn phòng Đóng cửa)
Ngày 12 tháng 10          Học tập Chuyên nghiệp Toàn Hệ — Tất cả Học sinh Nghỉ Học
Ngày 2 tháng 11            Phát triển Chuyên nghiệp Giáo viên/Ngày Làm việc — Tất cả Học sinh Nghỉ Học
Ngày 3 tháng 11            Ngày Bầu cử — Tất cả Học sinh Nghỉ Học — Ngày Làm việc Ảo cho Giáo viên
Ngày 11 tháng 11          Ngày Lễ Cựu Chiến binh
Ngày 25–27 tháng 11     Nghỉ Lễ Tạ Ơn cho Học sinh/Giáo viên
Ngày 21–31 tháng 12     Nghỉ Lễ Đông cho Học sinh/Giáo viên
Ngày 1 tháng 1              Nghỉ Lễ Đông cho Học sinh/Giáo viên
Ngày 4 tháng 1              Trường Mở cửa
Ngày 18 tháng 1            Nghỉ Lễ Martin Luther King
Ngày 22 tháng 1            Trường Tiểu học mở 1/2 Ngày — Hội nghị Phụ huynh/Giáo viên
Ngày 25 tháng 1            Ngày Làm việc của Giáo viên — Tất cả Học sinh Nghỉ Học
Ngày 15 tháng 2            Nghỉ Lễ Sinh nhật Tổng thống Washington/Ngày Tổng thống 
Ngày 29/3 – Ngày 2/4    Nghỉ Lễ Xuân cho Học sinh/Giáo viên
Ngày 5 tháng 4              Phát triển Chuyên nghiệp/Ngày Làm việc cho Giáo viên— Tất cả Học sinh Nghỉ Học
Ngày 31 tháng 5            Lễ Chiến sĩ Trận vong
Ngày 11 tháng 6            Ngày cuối của Niên học