BẢN IN MẪU ỦY QUYỀN CHO MẪU GIÁO

Văn phòng Dịch vụ Vận chuyển
Mẫu Ủy quyền Cho Mẫu giáo
2019-20

 

Vui lòng viết in bằng mực:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Họ và Tên Học sinh: ________________________ Số Xe Buýt: _______________  Trạm Xe Buýt: __________________

                                             Tên gọi và Tên Họ

 Trường: _________________________________ Tên Giáo viên: _______________________  Cấp lớp:_____________

 

Tôi cho phép (NHỮNG) NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN sau đây đón con tôi tại trạm xe buýt:
Anh chị em không tham gia học cùng trường phải ít nhất là 12 tuổi với thẻ Nhận Dạng trường cung cấp.

1.________________________________________________ 2.____________________________________________

               Tên gọi và Tên Họ                          Phụ huynh hoặc Người Giám hộ                                Tên gọi và Tên họ                       Phụ huynh hoặc Người Giám hộ

 3.________________________________________________ 4.____________________________________________

               Tên Gọi và Tên Họ                         Mối Quan hệ với học sinh                                               Tên gọi và Tên họ                      Mối Quan hệ với học sinh 

5.________________________________________________ 6.____________________________________________

               Tên Gọi và Tên Họ                        Mối Quan hệ với học sinh                                               Tên gọi và Tên họ                       Mối Quan hệ với học sinh 

7._________________________________________________8._______________________________________________

               Tên Gọi và Tên Họ                        Mối Quan hệ với học sinh                                               Tên gọi và Tên họ                       Mối Quan hệ với học sinh

 

(Những) anh chị em đi học cùng trường, và đi cùng xe buýt, mà có phép dẫn học sinh mẫu giáo đi bộ về nhà. 

 

1.__________________________________ 2.__________________________________________________ 

Tên gọi và Tên họ                        Cấp lớp                                                                                                                     Tên Gọi và Tên họ                          Cấp lớp

Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ theo quy trình hàng ngày đối với việc Chuyển giao Trách nhiệm Bảo vệ cho Mẫu giáo được thiết lập:

Con của bạn sẽ không được giao cho bất kỳ (những) người nào có thẩm quyền trừ khi có một thẻ nhận diện có hình thuộc chính phủ/tiểu bang cấp được trình ra cho người lái xe buýt mỗi ngày. 
Con của bạn sẽ được trả lại trường học nếu không có người được ủy quyền tại trạm dừng xe buýt hoặc người được chỉ định không có thẻ nhận diện có hình thuộc chính phủ/tiểu bang cấp.
Học sinh được trả lại trường phải được đón trong vòng một (1) giờ ̣đồng hồ hoặc sẽ được báo cho các tổ chức quận. 

Viết In Tên của Phụ huynh hoặc Giám hộ: ______________________  Quan hệ với Học sinh: _____________________

Chữ ký của Phụ huynh hoặc Người Giám hộ: ______________________________ Ngày:_________________________ 

Trường:  Vui lòng gởi một bản sao của mẫu nầy đến cho Viên Quản lý Tuyến đường Vận chuyển Tháng Sáu năm 2018