Các Trường Công Lập Quận Prince William (PWCS) không phân biệt đối xử trong việc làm cũng như trong việc cung cấp các chương trình giáo dục, dịch vụ và hoạt động chỉ vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh con hoặc các điều kiện y tế liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm.

PWCS cam kết cung cấp môi trường học tập và làm việc không có mọi hình thức phân biệt đối xử. PWCS khuyến khích học sinh, phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng làm việc cùng nhau để ngăn chặn và khắc phục sự phân biệt đối xử kể cả quấy rối.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, hoặc để báo cáo về sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối liên quan tới hoặc trực tiếp tới một hay nhiều học sinh, hãy liên hệ: 

Dana Scanlan, Điều phối viên Tiêu đề IX và Cán bộ về Công bằng Học sinh

Carey Williams, Điều tra viên Tiêu đề IXTelephone: 571-374-6839
Fax: 571-503-2230 
Email: [email protected]

Địa chỉ gửi thư:
Văn phòng Tiêu đề IX và Công bằng Học sinh
P.O. Box 389
Manassas, VA 20108

Địa điểm văn phòng: 
14800 Joplin Rd. 
Building 49 
Manassas, VA 20112

Các câu hỏi liên quan đến các quy định không phân biệt đối xử cũng có thể được chuyển đến Văn phòng Dân quyền (OCR) tại Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Văn phòng OCR cho vùng Virginia được đặt tại:

Văn phòng Dân quyền 
Bộ Giáo dục Hoa Kỳ 
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-1475

Telephone: 202-453-6020
FAX: 202-453-6021; TDD: 800-877-8339
Email: [email protected]

 

 

Quấy rối tình dục

Tiêu đề IX của Sửa đổi Giáo dục năm 1972 cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong các chương trình và hoạt động giáo dục; các biện pháp bảo vệ này cũng mở rộng đến mang thai và tình trạng hôn nhân / làm cha mẹ. Hơn nữa, Đạo luật Nhân quyền Virginia, được sửa đổi bởi Đạo luật Giá trị Virginia, cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, mang thai, sinh con hoặc các điều kiện y tế liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân hoặc khuyết tật trong các chương trình và hoạt động giáo dục.

Bất kỳ học sinh nào tin rằng mình đã bị quấy rối tình dục; bất kỳ phụ huynh nào của một học sinh đó; hoặc bất kỳ cá nhân nào (bao gồm một học sinh khác hoặc một nhân viên PWCS) tin rằng một học sinh đã, hoặc đang bị quấy rối tình dục được khuyến khích báo cáo hành vi quấy rối cho hiệu trưởng của học sinh hoặc cho Điều phối viên Tiêu đề IX của PWCS và Cán bộ công bằng học sinh. Bất kỳ quản trị viên PWCS nào tin rằng học sinh đang bị quấy rối tình dục đều phải báo cáo cho điều phối viên Tiêu đề IX của PWCS và Cán bộ công bằng học sinh.

Sau khi nhận được báo cáo về quấy rối tình dục, PWCS sẽ cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho bất kỳ học sinh nào bị cáo buộc là nạn nhân của quấy rối tình dục và cho bất kỳ học sinh nào bị buộc tội quấy rối tình dục. Các biện pháp hỗ trợ là các dịch vụ cá nhân không kỷ luật, không trừng phạt được thiết kế cá nhân hóa để ngăn chặn sự quấy rối bị cáo buộc, bảo vệ một hoặc nhiều cá nhân và khôi phục hoặc duy trì quyền truy cập bình đẳng vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục. Các biện pháp hỗ trợ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tư vấn, gia hạn thời hạn hoặc điều chỉnh liên quan đến khóa học khác, thay đổi chỗ ngồi và / hoặc phân công xe buýt, sửa đổi lịch học, hạn chế về tiếp xúc lẫn nhau giữa các bên, và tăng cường an ninh và giám sát một số khu vực nhất định của khuôn viên trường.

Tiêu đề IX và Văn phòng Công bằng Học sinh sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, kỹ lưỡng và vô tư về bất kỳ tố cáo chính thức nào về quấy rối tình dục. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, nếu xác định rằng quấy rối tình dục đã xảy ra, PWCS sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp được thiết kế để khôi phục hoặc bảo vệ quyền truy cập bình đẳng vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục PWCS. Khi có phát hiện quấy rối tình dục, các biện pháp khắc phục có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, đuổi học ngắn hạn hoặc dài hạn kẻ quấy rối khỏi trường học của nạn nhân.

Học sinh, phụ huynh và nhân viên muốn biết thêm thông tin về các thủ tục mà theo đó các cáo buộc quấy rối tình dục được điều tra và giải quyết được khuyến khích liên hệ với Văn phòng Tiêu đề IX và Công bằng Học sinh.

Báo cáo về quấy rối tình dục

Bất kỳ người nào cũng có thể báo cáo hành vi quấy rối tình dục (bất kể người đó có phải là nạn nhân bị cáo buộc quấy rối tình dục hay không). Học sinh hoặc phụ huynh cần nhanh chóng báo cáo bất kỳ hành vi quấy rối tình dục nào cho hiệu trưởng hoặc hiệu phó, mặc dù bất kỳ nhân viên nhà trường nào cũng có thể nhận được báo cáo đó. Bất kỳ quản trị viên PWCS nào tin rằng học sinh đang bị quấy rối tình dục đều phải báo cáo cho điều phối viên Tiêu đề IX Cán bộ công bằng học sinh của PWCS.

Nếu, vì bất kỳ lý do gì, người làm báo cáo không muốn báo cáo cáo buộc quấy rối cho nhân viên tại trường, người đó có thể báo cáo trực tiếp cho Điều phối viên Title IX trực tiếp, qua thư, qua điện thoại hoặc qua thư điện tử cho Điều phối viên Title IX được liệt kê trên trang web này.

Khởi kiện chính thức về quấy rối tình dục

Tố cáo chính thức về quấy rối tình dục là một tài liệu được nộp và có chữ ký của học sinh, phụ huynh học sinh hoặc Điều phối viên Title IX, cáo buộc quấy rối tình dục và yêu cầu PWCS điều tra các cáo buộc. Đơn Tố cáo Chính thức bằng văn bản phải được nộp trực tiếp cho Điều phối viên Tiêu đề IX, thư qua bưu điện Hoa Kỳ, hoặc bằng thư điện tử. Mặc dù việc sử dụng mẫu đơn Tố cáo là không cần thiết, nhưng mẫu CÓ sẵn ở đây: Đơn Tố cáo về phân biệt đối xử hoặc quấy rối (PDF).

Nếu một báo cáo về quấy rối tình dục được thực hiện, nhưng không có Tố cáo Chính thức nào được nộp, các biện pháp hỗ trợ thích hợp sẽ có sẵn cho bất kỳ học sinh nào là nạn nhân của quấy rối tình dục và cho bất kỳ học sinh nào bị cáo buộc quấy rối tình dục. Các biện pháp hỗ trợ sẽ vẫn có sẵn trong khi chờ điều tra và giải quyết báo cáo, sẽ được thực hiện theo Quy tắc Ứng xử của Học sinh. 

Giữ bí mật

Tất cả các báo cáo và tố cáo về quấy rối tình dục sẽ được giữ bí mật trừ khi cần thiết để thực hiện điều tra và có hành động khắc phục thích hợp. Khi học sinh hoặc phụ huynh báo cáo quấy rối tình dục cho PWCS nhưng yêu cầu giưa bí mật, yêu cầu đó có thể hạn chế khả năng điều tra và thực hiện hành động khắc phục cần thiết. Khi một học sinh hoặc phụ huynh báo cáo quấy rối tình dục cho PWCS nhưng yêu cầu PWCS không điều tra, PWCS sẽ xác định xem PWCS có thể tôn trọng yêu cầu đó theo luật hiện hành hay không. Trong những tình huống như vậy, PWCS có thể xác định rằng PWCS phải điều tra hoặc báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật, hoặc cả hai. 

Cấm Trả đũa và tuyên bố sai trái

Việc trả đũa học sinh hoặc nhân viên nhà trường báo cáo hành vi quấy rối tình dục hoặc cung cấp thông tin đều bị cấm và sẽ không được PWCS dung thứ.  

Những người cố ý báo cáo hoặc tố cáo sai, cũng như bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào cố ý trình bày các tuyên bố sai lệch, sẽ bị kỷ luật theo các quy định hiện hành của PWCS.

Đào tạo đội ngũ PWCS về Tiêu đề IX

Các thành viên của nhóm Tiêu đề IX của PWCS được cập nhật về các hướng dẫn hiện tại và sẽ tiếp tục tham gia đào tạo về các chủ đề như định nghĩa về quấy rối tình dục; phạm vi chương trình hoặc hoạt động giáo dục của PWCS; làm thế nào để tiến hành một quá trình điều tra và khiếu kiện, bao gồm cả việc xử lý các vấn đề liên quan và tạo ra một báo cáo điều tra; và làm thế nào để phục vụ vô tư, bao gồm cả bằng cách tránh định kiến về các sự kiện tại vấn đề, xung đột lợi ích, và thiên vị.

 

Các hình thức phân biệt đối xử hoặc quấy rối khác

Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia trong các chương trình và hoạt động giáo dục. Hơn nữa, Đạo luật Nhân quyền Virginia, được sửa đổi bởi Đạo luật Giá trị Virginia, cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, mang thai, sinh con hoặc các điều kiện y tế liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân hoặc khuyết tật trong các chương trình và hoạt động giáo dục. 

Bất kỳ học sinh nào tin rằng họ đã bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hoặc trên bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm (ngoại trừ những luật đó điều chỉnh việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt, mà thuộc về trách nhiệm của Phó Tổng Giám thị phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh và Giám đốc Giáo dục Đặc biệt); bất kỳ phụ huynh nào của một học sinh như vậy; hoặc bất kỳ cá nhân nào (bao gồm một học sinh khác hoặc một nhân viên PWCS) tin rằng một học sinh đã, hoặc đang bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối được khuyến khích báo cáo sự quấy rối cho hiệu trưởng của học sinh hoặc cho Điều phối viên Tiêu đề IX của PWCS và Cán bộ Công bằng Học sinh.  

Sau khi nhận được báo cáo về phân biệt đối xử hoặc quấy rối trên bất kỳ cơ sở nào bị pháp luật cấm, PWCS sẽ bắt đầu các biện pháp bảo vệ được thiết kế để ngăn chặn sự quấy rối bị cáo buộc, bảo vệ một hoặc nhiều cá nhân và khôi phục hoặc bảo vệ quyền truy cập bình đẳng vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục. Các biện pháp bảo vệ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tư vấn, gia hạn thời hạn hoặc điều chỉnh liên quan đến khóa học khác, thay đổi chỗ ngồi và / hoặc phân công xe buýt, sửa đổi lịch học, hạn chế tiếp xúc giữa các bên, thay đổi đặc quyền của trường, và tăng cường an ninh và giám sát một số khu vực nhất định trong khuôn viên trường.  

PWCS sẽ điều tra bất kỳ khiếu nại nào về phân biệt đối xử hoặc quấy rối liên quan đến hoặc hướng đến học sinh. Văn phòng Tiêu đề IX và Công bằng Học sinh sẽ điều tra hoặc giám sát quá trình điều tra và giải quyết và cũng sẽ phục vụ như một nguồn lực cho các gia đình. Nếu được xác định rằng phân biệt đối xử hoặc quấy rối đã xảy ra, PWCS sẽ thực hiện hành động thích hợp nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối đó tái diễn; hành động như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đuổi học ngắn hạn hoặc dài hạn của học sinh khỏi trường học của nạn nhân.   

Học sinh, phụ huynh và nhân viên muốn biết thêm thông tin về các thủ tục mà theo đó các cáo buộc quấy rối được điều tra và giải quyết được khuyến khích liên hệ với Văn phòng Tiêu đề IX và Công bằng Học sinh. Tố cáo về phân biệt đối xử hoặc quấy rối có thể được gửi bằng cách sử dụng Đơn Tố cáo về phân biệt đối xử hoặc quấy rối (PDF).

 

Thông tin bổ sung

Chính sách và quy định thích hợp

PWCS đang trong quá trình cập nhật các chính sách và quy định sau đây để đảm bảo tuân thủ các quy định của Tiêu đề IX của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ được ban hành vào ngày 6 tháng 5 năm 2020. Các chính sách và quy định đang được xem xét và sửa đổi bao gồm: