Tuyên bố Không Phân biệt Đối xử và Thông tin Liên lạc


Hệ Trường Công Quận Prince William (PWCS) không phân biệt đối xử trong công việc hoặc trong các chương trình giáo dục, các dịch vụ phục vụ và hoạt động dựa trên căn bản chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, nhận thực giới tính, khuynh hướng giới tính, mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế có liên quan, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật, thông tin di truyền, hoặc bất kỳ điều căn bản nào khác mà pháp luật cấm.  

Những cá nhân sau đây sẽ xử lý việc đáp ứng yêu cầu thẩm vấn liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử, bao gồm Mục 504 và Tiêu đề IX:


Đạo luật Tự do về Thông tin (tên tiếng Anh là Freedom of Information Act, viết tắt: FOIA), Quyền Công dân, Mục 504 Tuân thủ (Nhân viên), Quyền Bình đẳng về Cơ hội Làm việc, Đạo luật Người Hoa kỳ có Khuyết tật, Thủ tục Giải quyết Khiếu nạ̣i:
Văn phòng Bình đẳng và Tuân thủ
703.791.8071

Mục 504 Tuân thủ (Học sinh):
Giám đốc Giáo dục Đặc biệt
703.791.7287

Tiêu đề IX Tuân thủ:
Chủ nhiệm Giáo dục Sức khỏe, Giáo dục Thể chất và Lái xe, và Hoạt động Học sinh
703.791.7353 

Đạo luật Quyền Hạn Giáo dục và Bảo mật Riêng tư Gia đình (tên tiếng Anh là Educational Rights and Privacy Act, viết tắt: FERPA):
Chuyên viên Quản lý Hồ sơ
703.791.7445
Địa chỉ Bưu điện 
P.O. Box 389, Manassas, VA 20108  

Truy cập Trang Web


Hệ Trường Công Quận Prince William cố gắng cung cấp nội dung trang web có thể truy cập được cho tất cả mọi người sử dụng, kể cả những người có khuyết tật. Chúng tôi hiện đang làm việc để đáp ứng các Tiêu chuẩn Cấp AA của Nguyên tắc Truy cập Nội dung Mạng (tiếng Anh: Web Content Accessibility Guideline, viết tắt: WCAG) 2.0, phù hợp với Mục 504 và Tiêu đề II của Đạo luật Người Mỹ có Khuyết tật năm 1990.

Nếu bạn sử dụng công nghệ trợ giúp (chẳng hạn như màn hình trình đọc, phần mềm cho nhận biết giọng, v.v.) hoặc là một người có khuyết tật khác và gặp khó khăn trong việc truy cập thông tin trên trang web của chúng tôi, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử tại webmaster@pwcs.edu hoặc 703.791.8147. Vui lòng cung cấp URL (địa chỉ web) của tài liệu bạn đã cố truy cập, vấn đề bạn gặp phải, và thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và cố cung cấp thông tin bạn đang tìm kiếm. Vui lòng truyền bất kỳ trở ngại 
nào về việc truy cập thông tin từ trang web nầy đến viên Chủ nhiệm Web và Dịch vụ Truyền thông Xã hội qua thư điện tử tại tilgnerk@pwcs.edu hoặc 703.791.8147.