قوانین

662-1B قانون

قانون رقم 724.1 

قانون رقم 733.1

قانون رقم 743.1

قانون رقم 745.1

735-2 سیگار کشیدن/در اختیار داشتن و/یا مصرف تمام محصولات دخانی 

قانون : 2-275