در مکاتب دولتی کاونتی Prince William (PWCS) در حصه استخدام یا ارائه پروگرام ها، خدمات و فعالیت های تعلیمی برای افراد واجد شرایط بر اساس نژاد، رنگ جلد، مذهب، ملیت اصلی، جنسیت، هویت جنسی، علاقه مندی جنسی، حاملگی، ولادت طفل یا امراض مرتبط، سن، حالت مدنی، وضعیت خدمت عسکری، معلولیت، معلومات جنتیکی یا دیگر معیاراتی که توسط قانون منع شده، کدام تبعیض قائل نمی باشد.

PWCS خود را موظف می داند تا محیط های تعلیمی و وظیفوی را از هر نوع تبعیض عاری بسازد. PWCSاز متعلمین، والدین، کارکنان و اعضای جامعه می خواهد که جهت جلوگیری از تبعیض و مقابله با آن، بشمول اذیت و آزار، با یکدیگر همکاری کنند. 

معلومات تماس

جهت کسب معلومات بیشتر یا ارائه راپور تبعیض و یا اذیت و آزار مربوط به هریک از متعلمین، لطفا با شخص ذیل به تماس شوید.
Dana Scanlan، هماهنگ کننده بخش Title IX و مامور برابری حقوق متعلمین
Valerie Lewis، مفتش بخش Title IX

تلیفون: 703-791-8595
فکس: 703-791-8124
ایمیل: TitleIXEquity@pwcs.edu

آدرس پستی
Title IX and Student Equity Office
P.O. Box 389
Manassas, Virginia 20108

آدرس دفتر
14800 Joplin Road
Building 3
Manassas, Virginia 20112
همچنین سوالات مربوط به شرایط جلوگیری از تبعیض را می توانید با دفتر حقوق مدنی (OCR) در وزارت معارف ایالات متحده شریک بسازید. آدرس دفتر OCR مستقر در ویرجینیا
Office for Civil Rights
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-1475

تلیفون: 202-453-6020
فکس: 202-453-6021; TDD: 800-877-8339
ایمیل: OCR.DC@ed.gov

اذیت و آزار جنسی

Title IX مطابق به اصلاحیه های تعلیمی 1972 تبعیض بر اساس جنسیت را در پروگرام ها و فعالیت های تعلیمی منع می کند؛ همچنین این محافظت ها شامل حاملگی، حالت مدنی و داشتن اولاد هم می شود. علاوتا، مطابق به قانون حقوق بشر ویرجینیا، اصلاح شده توسط قانون ارزش های ویرجینیا، تبعیض بر اساس نژاد، رنگ جلد، مذهب، ملیت اصلی، جنسیت، حاملگی، ولادت طفل یا مشکلات جسمی مرتبط، سن، حالت مدنی یا معلولیت در پروگرام ها و فعالیتهای تعلیمی را منع کرده است.

هر متعلمی که اعتقاد دارد قربانی اذیت و آزار جنسی شده است؛ پدر/مادر این متعلم؛ یا هر فردی (بشمول متعلم دیگر یا کارمند PWCS) که تشخیص می دهد که متعلمی در گذشته یا حال قربانی اذیت و آزار جنسی شده است یا می شود، باید آن اذیت و آزار را به مدیر مکتب متعلم یا هماهنگ کننده بخش Title IX و مامور برابری حقوق متعلمین در PWCS راپور بدهد. هریک از مدیران PWCS که اعتقاد دارند یک متعلم در معرض اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است، باید این اذیت و آزار را به هماهنگ کننده بخش Title IX و مامور برابری حقوق متعلمین در PWCS راپور بدهند.  

PWCS به محض دریافت راپور اذیت و آزار جنسی، اقدامات حمایوی ضروری را برای هر متعلمی که ظاهراً قربانی اذیت و آزار جنسی شده است و برای هر متعلمی که متهم به اذیت و آزار جنسی شده است، شروع خواهد کرد. اقدامات حمایوی در واقع خدمات غیر-دسیپلینی و غیرتنبیهی فردی هستند که جهت توقف اذیت و آزار ادعا شده، محافظت از یک یا چند نفر و برگرداندن یا حفظ دسترسی برابر به پروگرام یا فعالیت تعلیمی، ارائه می شوند. اقدامات حمایوی می تواند شامل مشاوره، تمدید مهلت اشتراک در کورس یا دیگر تغییرات مربوط به کورس، تبدیل کردن چوکی و/یا بس مربوطه، اصلاح تقسیم اوقات صنفی، اجرای محدودیت های دوطرفه در حصه تماس فیمابین هردو جانب، و تقویت امنیت و ارزیابی ساحات مشخصی از محوطه مکتب شود اما محدود به موارد فوق نمی باشد.

دفتر بخش Title IX و برابری حقوق متعلمین از طریق تفتیش فوری، همه جانبه و بی طرفانه به شکایت رسمی در حصه اذیت و آزار جنسی رسیدگی خواهد کرد. بعد از ختم پروسه تحقیقات، اگر مشخص شود که اذیت و آزار جنسی واقع شده است، PWCS اقدامات جبرانی مناسب تعیین شده را جهت برگرداندن یا حفظ دسترسی برابر به پروگرام یا فعالیت تعلیمی PWCS را اجرا خواهد کرد. اگر اذیت و آزار جنسی اتفاق افتاده باشد، اقدامات جبرانی ممکن است شامل -و نه محدود به- اخراج کوتاه مدت یا بلند مدت شخص متخلف یا خاطی از مکتب قربانی شود.

متعلمین، والدین و کارکنانی که علاقه مند به کسب معلومات بیشتر درباره پروسیجرهای تحقیق و رسیدگی به ادعاهای مربوط به اذیت و آزار جنسی هستند، می توانند با دفتر بخش Title IX و برابری حقوق متعلمین به تماس شوند.

راپوردهی اذیت و آزار جنسی

هر شخص می تواند (صرف نظر از این که قربانی ادعای اذیت و آزار جنسی باشد یا نباشد) اذیت و آزار جنسی را راپور بدهد. متعلم یا پدر/مادر باید اذیت و آزار جنسی را بلافاصله به مدیر یا معاون مکتب متعلم راپور بدهد؛ اگرچه، هریک از کارکنان مکتب هم می توانند چنین راپوری را دریافت کنند. هریک از مدیران PWCS که اعتقاد دارند یک متعلم در معرض اذیت و آزار جنسی واقع شده است، باید این اذیت و آزار را به هماهنگ کننده بخشTitle IX و مامور برابری حقوق متعلمین در PWCS راپور بدهند. 

اگر، بنا به هر دلیلی شخص ارائه دهنده راپور، ترجیح بدهد که اذیت و آزار ادعا شده را به کارکنان رسمی مکتب راپور ندهد، این شخص می تواند آن را مستقیماً و به قسم حضوری، پستی، تلیفونی یا ایمیل به هماهنگ کننده بخش Title IX راپور بدهد. معلومات تماس هماهنگ کننده بخش Title IX در این ویبسایت لست شده است.

طرح یک شکایت رسمی درباره اذیت و آزار جنسی

شکایت رسمی از اذیت و آزار جنسی سندی است که متعلم، پدر/مادر متعلم یا هماهنگ کنندۀ بخش Title IX آن را خانه پوری و امضا می کند و با ارائه آن از PWCS می خواهد که درباره اذیت و آزار جنسی ادعا شده تحقیق کند. شکایت رسمی کتبی باید به طریق حضوری یا از طریق پست ایالات متحده یا پست الکترونیکی به هماهنگ کننده بخش Title IX تسلیم شود. در حالی که ضروری نیست از فورمه شکایت استفاده شود، این فورمه را می توانید از اینجا دریافت کنیدفورمه شکایت از تبعیض یا اذیت و آزار جنسی (PDF).

اگر راپور اذیت و آزار جنسی ارائه شود ولی فورمه شکایت رسمی ارائه نشود، اقدامات حمایوی ضروری برای هر متعلمی که ظاهراً قربانی اذیت و آزار جنسی شده است و هر متعلمی که متهم به اذیت و آزار جنسی شده است، شروع خواهد شد. اقدامات احتیاطی الی ختم پروسه تحقیقات و رسیدگی به شکایت باقی خواهد ماند، که بر اساس کود اخلاقی متعلم اجرا خواهد شد.

محرمیت

همه راپورها و شکایات مربوط به اذیت و آزار جنسی محرمانه حفظ خواهد شد، مگر این که افشا سازی آنها جهت اجرای تحقیقات و اقدامات اصلاحی مناسب، ضروری باشد. اگر متعلم یا پدر/مادر، اذیت و آزار جنسی را به PWCS راپور بدهد اما خواهان حفظ محرمیت آن باشد، چنین درخواست ممکن است پروسه تحقیقات و اجرای اقدامات اصلاحی ضروری را محدود نماید. اگر متعلم یا پدر/مادر، اذیت و آزار جنسی را به PWCS راپور بدهد اما از PWCS بخواهد که درمورد آن تحقیق نکند، PWCS بررسی خواهد کرد که آیا می تواند این درخواست را در مطابقت به قوانین برحال قبول کند یا نخیر. در چنین شرایطی، PWCS ممکن است تصمیم بگیرد که خودش تحقیق را انجام بدهد، یا آنرا به نهادهای تنفیذ قانون ارجاع دهد، یا هر دو مورد را انجام بدهد.

انتقام طلبی و اظهارات کذب منع می باشد

انتقام طلبی از متعلمین یا کارکنان مکتب که اذیت و آزار جنسی را راپور می دهند یا معلومات را ارائه می کنند، منع می باشد و PWCS انتقام طلبی را تحمل نخواهد کرد.

اشخاصی که از روی عمد راپور یا شکایت کذب و دروغ ارائه می کنند، و همچنین متعلمین یا کارکنانی که عمداً اظهارات کذب ارائه نمایند، در مطابقت به مقررات برحال PWCS حتما تنبیه خواهند شد.

PWCS Title IX تریننگ تیم بخش

اعضای تیم بخش PWCS Title IX در مورد آپدیت ترین رهنمودهای فعلی بلدیت دارند و به اشتراک در تریننگ های تعلیمی مربوط به عناوین تعریف اذیت و آزار جنسی؛ ساحه پروگرام یا فعالیت تعلیمی PWCS؛ نحوۀ اجرای پروسه تحقیقات و رسیدگی به شکایت، بشمول پیشبرد مسائل مربوطه و تهیه راپور تحقیق؛ و نحوه حفظ بی طرفی بشمول پرهیز از پیش داوری درباره واقعیات مورد بررسی، تضاد منافع و جهت گیری را ادامه خواهند داد.

انواع دیگر تبعیض یا اذیت و آزار

فصل VI قانون حقوق مدنی 1964 تبعیض بر اساس نژاد، رنگ جلد و ملیت اصلی را در پروگرامها و فعالیت های تعلیمی منع می کند. علاوتا، مطابق به قانون حقوق بشر ویرجینیا، اصلاح شده توسط قانون ارزش های ویرجینیا، تبعیض بر اساس نژاد، رنگ جلد، مذهب، ملیت اصلی، جنسیت، حاملگی، ولادت طفل یا مشکلات جسمی مرتبط، سن، حالت مدنی یا معلولیت در پروگرام ها و فعالیتهای تعلیمی را منع کرده است.

هر متعلمی که اعتقاد دارد قربانی تبعیض یا اذیت و آزار جنسی بر اساس نژاد، رنگ جلد، مذهب، ملیت اصلی یا عوامل غیرقانونی دیگر شده است (به استثنای قوانین حاکم بالای احکام خدمات تعلیمی خاص، که جزء وظایف معاونیت مدیر در امور تعلیمی خاص و خدمات تعلیمی و مدیر تعلیمی خاص می باشد)؛ پدر/مادر این متعلم؛ یا هر فردی (بشمول متعلم دیگر یا یک کارمند PWCS) که اعتقاد دارد یک متعلم در گذشته یا حال قربانی اذیت و آزار شده است یا می شود، باید آن اذیت و آزار را به مدیر مکتب متعلم یا هماهنگ کننده بخش Title IX و مامور برابری حقوق متعلمین در PWCS راپور بدهد.

PWCS به محض دریافت راپور تبعیض یا اذیت و آزار بر مبنای غیرقانونی، اقدامات محافظتی را برای جلوگیری از اذیت و آزار ادعا شده، محافظت از یک یا چند نفر و برگرداندن یا حفظ دسترسی برابر به پروگرام یا فعالیت تعلیمی را شروع خواهد کرد. اقدامات محافظتی می تواند شامل مشاوره، تمدید مهلت اشتراک در کورس یا دیگر تغییرات مربوط به کورس، تبدیل کردن چوکی و/یا بس مربوطه، اصلاح تقسیم اوقات صنفی، اجرای محدودیت های دوطرفه در حصه تماس فیمابین هردو جانب، تغییر دادن امتیازات مکتب، و تقویت امنیت و ارزیابی ساحات مشخصی از محوطه مکتب شود، اما محدود به موارد فوق نمی باشد.

PWCS به شکایت مربوط به تبعیض یا اذیت و آزاری که متعلمین، قربانی یا مرتکب ادعا شدۀ آن هستند، رسیدگی می کند.  دفتر بخش Title IX و برابری حقوق متعلمین نظارت کننده یا مجری پروسه تحقیقات و رسیدگی خواهد بود و در این حصه به خانواده ها کمک خواهد کرد. اگر مشخص شود که تبعیض یا اذیت و آزار اتفاق افتاده است، PWCS اقدامات ضروری مناسب را برای جلوگیری از تکرار آن اذیت و آزار یا تبعیض انجام خواهد داد؛ این اقدامات ممکن است شامل اخراج کوتاه مدت یا بلند مدت متعلم متخلف یا خاطی از مکتب قربانی شود.

متعلمین، والدین و کارکنانی که علاقه مند به کسب معلومات بیشتر درباره پروسیجرهای تحقیق و رسیدگی به ادعاهای مربوط به اذیت و آزار هستند، می توانند با دفتر بخش Title IX و برابری حقوق متعلمین به تماس شوند. . شکایت مربوط به تبعیض یا اذیت و آزار را می توان به وسیله فورمه شکایت تبعیض یا اذیت و آزار (PDF) ارائه کرد..

معلومات اضافی

پالیسی ها و مقررات مرتبط

PWCS در حال آپدیت کردن پالیسی ها و مقررات ذیل جهت تضمین مطابقت آنها با مقرره های Title IX وزارت معارف ایالات متحده که در 6 می 2020 صادرشده، می باشد. پالیسی ها و مقرره هایی که تحت بررسی و اصلاح می باشند:

پالیسی 738، منع تبعیض و اذیت و آزار متعلمین

مقرره 1-738، پروسیجر رسیدگی به ادعای متعلم درباره تبعیض یا اذیت و آزار

مقرره 3-738، اذیت و آزار متعلمین

پالیسی 701، کود اخلاقی

مقرره 701، کود اخلاقی