نمونه پرسشهای ارزیابی نیازهای دانش‌آموز PWCS

در زیر، نمونه ای از پرسش های مربوط به ارزیابی نیازهای دانش آموزان را بر اساس پایه/صنف ملاحظه خواهید کرد که برای دانش‌آموزان پایه های 3 تا 12 در نظر گرفته شده است. از دانش آموزان خواسته می شود که این ارزیابی را در چند هفته اول سال تحصیلی تکمیل کنند. اطلاعات به‌دست‌آمده از این نظرسنجی به متخصصان سلامت روان در مدرسه اجازه می‌دهد تا از دانش‌آموزان و والدین/سرپرستانی که بیشترین نیاز را دارند حمایت کنند. اگر دانش آموزی به حمایت عاطفی نیاز داشته باشد، با ولی/سرپرست وی تماس گرفته می شود تا در مورد طرحی جهت حمایت از دانش آموز در طول ساعات مدرسه گفتگو شود.  اگر مایل نیستید دانش‌آموزتان در این نظرسنجی شرکت کند، لطفاً از طریق ایمیل با مشاور مدرسه دانش‌آموز خود تماس بگیرید. مدارس برگزاری این ارزیابی را زودتر از 6 سپتامبر 2022 آغاز نخواهند کرد.

نمونه پرسشهای نظرسنجی دانش آموزان مقاطع 3الی 5 (سال تحصیلی 22-23)  پرسش ها برای مقاطع 6 الی 8 مشابه می باشند

1. مدرسه شما در سال تحصیلی 2022-23 *

-- لطفاً انتخاب کنید --

2. پایه/صنف شما در سال تحصیلی 2022-23 *

3

4

5

3. نام دانش آموز*

                                                

4. نام خانوادگی دانش آموز*

                                                

5. شماره شناسایی ID (ناهار) دانش آموز

                                                

6. چه انتظاراتی در سال تحصیلی جدید دارید؟ (تمام مواردی را که شامل می شود علامت بزنید) *

آشنایی با دوستان جدید

آشنایی با معلمان جدید

یادگیری چیزهای جدید

بازگشت به روال عادی 

شرکت در یک ورزش یا کلوب جدید 

دیدار دوستان قدیمی

بازگشت به تیم یا کلوب خود  

7. در 6 ماه گذشته موارد زیر را تجربه کردم ... (تمام مواردی را که شامل می شود علامت بزنید) *

در خانه مضطرب بودم.

در تمرکز در کلاس درس مشکل داشتم.

در منظم بودن مشکل داشتم.

دلم برای معاشرت با دانش آموزان دیگر در مدرسه تنگ شده بود.

احساس تنهایی می کردم.

احساس غمگینی بیش از حد می کردم.

نمی توانستم به نیازهای اولیه (غذا ، مسکن و غیره) دسترسی داشته باشم.

کسی را که دوست داشتم درگذشت.

غیره - لطفاً توضیح دهید.                                            

من هیچکدام از این موارد را تجربه نکردم.

8. معلمان و کارکنان مدرسه برای یک شروع خوب و موفقیت آمیز در سال تحصیلی جدید چه کمکی می توانند بکنند؟ (تمام مواردی را که شامل می شود علامت بزنید) *

روش ها و برنامه های جدید مدرسه/کلاس درس را توضیح دهند.

جلسات گفتگو با دانش آموزان در گروه های کوچکتر برگزار کنند.

مرا به مشاور مدرسه یا مددکار اجتماعی مدرسه معرفی کنند.

هیچ. من دوست دارم معلمان و کارکنان مدرسه همان کارهایی را انجام دهند که قبلا انجام داده اند.

نمونه پرسش های نظرسنجی دانش آموزان مقاطع 9 الی 12 (سال تحصیلی 22-23)

1. مدرسه شما در سال تحصیلی 2022-23 *

-- لطفاً انتخاب کنید --

2. پایه/صنف شما در سال تحصیلی 2022-23 *

9

10

11

12

3. نام دانش آموز*

                                                

4. نام خانوادگی دانش آموز*

                                                

5. شماره شناسایی ID (ناهار) دانش آموز

                                                

6. چه انتظاراتی در سال تحصیلی جدید دارید؟ (تمام مواردی را که شامل می شود علامت بزنید) *

آشنایی با دوستان جدید

آشنایی با معلمان جدید

یادگیری چیزهای جدید

بازگشت به روال عادی 

شرکت در یک ورزش یا کلوب جدید 

دیدار دوستان قدیمی

بازگشت به تیم یا کلوب خود 

7. در 6 ماه گذشته موارد زیر را تجربه کردم ... (تمام مواردی را که شامل می شود علامت بزنید) *

در خانه مضطرب بودم.

در تمرکز در کلاس درس مشکل داشتم.

در منظم بودن مشکل داشتم.

دلم برای معاشرت با دانش آموزان دیگر در مدرسه تنگ شده بود.

احساس تنهایی می کردم.

احساس غمگینی بیش از حد می کردم.

نمی توانستم به نیازهای اولیه (غذا ، مسکن و غیره) دسترسی داشته باشم.

کسی را که دوست داشتم درگذشت.

غیره - لطفاً توضیح دهید.                                            

من هیچکدام از این موارد را تجربه نکردم.

8. معلمان و کارکنان مدرسه برای یک شروع خوب و موفقیت آمیز در سال تحصیلی جدید چه کمکی می توانند بکنند؟ (تمام مواردی را که شامل می شود علامت بزنید) *

روش ها و برنامه های جدید مدرسه/کلاس درس را توضیح دهند.

جلسات گفتگو با دانش آموزان در گروه های کوچکتر برگزار کنند.

مرا به مشاور مدرسه یا مددکار اجتماعی مدرسه معرفی کنند.

هیچ. من دوست دارم معلمان و کارکنان مدرسه همان کارهایی را انجام دهند که قبلا انجام داده اند.