Bản xem trước đánh giá nhu cầu của học sinh PWCS

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bản xem trước của cấp lớp cụ thể về Tựu trường về đánh giá nhu cầu của học sinh từ lớp 3-12. Học sinh sẽ được yêu cầu hoàn thành bài đánh giá này trong vài tuần đầu tiên của năm học. Thông tin thu được từ đánh giá nhu cầu này sẽ cho phép các chuyên gia sức khỏe tâm thần tại trường học hỗ trợ những học sinh và phụ huynh / người giám hộ có nhu cầu lớn nhất. Nếu một học sinh được xác định là có nhu cầu hỗ trợ về tinh thần, phụ huynh / người giám hộ sẽ được liên hệ để thảo luận về kế hoạch hỗ trợ trong ngày học. Nếu bạn không muốn học sinh của mình tham gia đánh giá nhu cầu, vui lòng liên hệ với cố vấn học đường được chỉ định của học sinh, qua email, để đưa ra yêu cầu này. Các trường học sẽ bắt đầu thực hiện đánh giá không sớm hơn ngày 6 tháng 9 năm 2022.

Bản xem trước Khảo sát Học sinh lớp 3 -5 (Năm học 22-23). Các câu hỏi giống nhau cho cấp lớp 6-8

1. Trường học của bạn cho năm học 2022-23 *

2. Cấp lớp của bạn cho năm học 2022-23. *

3

4

5

3. Tên của học sinh*

4. Họ của học sinh *

5. Số ID (ăn trưa) của học sinh.

6. Bạn mong đợi điều gì trong năm học này? (đánh dấu tất cả những gì phù hợp) *

◯ Kết bạn mới

◯ Gặp gỡ giáo viên mới

◯ Học những điều mới

◯ Quay trở lại thói quen

◯ Thử một môn thể thao hoặc câu lạc bộ mới

◯ Gặp lại những người bạn cũ của tôi

◯ Trở lại đội hoặc câu lạc bộ của tôi

7. Trong 6 tháng qua, tôi đã trải qua những điều sau đây... (chọn tất cả những gì phù hợp) *

◯ Tôi đã lo lắng khi ở nhà.

◯ Tôi gặp khó khăn trong việc chú ý trong lớp.

◯ Tôi gặp khó khăn trong việc giữ ngăn nắp.

◯ Tôi đã nhớ việc chơi đùa với các học sinh khác ở trường.

◯ Tôi cảm thấy cô đơn.

◯ Tôi cảm thấy buồn hơn bình thường.

◯ Tôi không thể tiếp cận các nhu cầu cơ bản (bữa ăn, nhà ở, v.v.)

◯ Một người thân của tôi đã chết.

◯ Khác - Vui lòng ghi rõ

◯ Tôi không có bất kỳ điều nào trong số này.

8. Giáo viên và nhân viên nhà trường của bạn có thể làm gì để giúp bạn bắt đầu năm học một cách tích cực? (chọ tất cả những gì phù hợp) *

◯ Giải thích các thủ tục và lịch trình mới của trường / lớp học là gì.

◯ Có các buổi nói chuyện với học sinh trong các nhóm nhỏ hơn.

◯ Kết nối tôi với cố vấn học đường hoặc nhân viên xã hội.

◯ Không có gì, tôi muốn giáo viên và nhân viên nhà trường của tôi làm những điều tương tự như họ đã làm trước đây.

Bản xem trước Khảo sát học sinh lớp 9-12 (Năm học 22-23)

1. Trường học của bạn trong năm học 2022-23. *

2. Cấp lớp của bạn trong năm 2022-23. *

9

10

11

12

3. Tên của học sinh *

4. Học của học sinh *

5. Số ID (ăn trưa) của học sinh.

6. Bạn mong đợi điều gì trong năm học này? (chọn tất tất cả những gì phù hợp) *

◯ Kết bạn mới

◯ Gặp gỡ (các) giáo viên mới

◯ Học hỏi những điều mới

◯ Trở lại thói quen

◯ Thử một môn thể thao hoặc câu lạc bộ mới

◯ Gặp lại những người bạn cũ của tôi

◯ Trở lại đội hoặc câu lạc bộ của tôi

7. Trong 6 tháng qua, tôi đã trải qua những điều sau đây... (chọn tất tất cả những gì phù hợp) *

◯ Tôi đã lo lắng khi ở nhà.

◯ Tôi gặp khó khăn trong việc chú ý trong lớp.

◯ Tôi gặp khó khăn trong việc giữ tổ chức.

◯ Tôi đã bỏ lỡ việc đi chơi với các học sinh khác ở trường.

◯ Tôi cảm thấy cô đơn.

◯ Tôi cảm thấy buồn hơn bình thường.

◯ Tôi không thể tiếp cận các nhu cầu cơ bản (bữa ăn, nhà ở, v.v.)

◯ Người thân của tôi đã chết.

Khác - Vui lòng ghi rõ

Tôi không gặp phải bất kỳ điều nào trong số này.

 

8. Giáo viên và nhân viên nhà trường của bạn có thể làm gì để giúp bạn bắt đầu năm học một cách tích cực? (chọn tất tất cả những gì phù hợp) *

◯ Giải thích các thủ tục và lịch trình mới của trường / lớp học là gì.

◯ Có các buổi nói chuyện với học sinh trong các nhóm nhỏ hơn.

◯ Kết nối tôi với cố vấn học đường hoặc nhân viên xã hội.

◯ Không có gì, tôi muốn giáo viên và nhân viên nhà trường của tôi làm những điều tương tự như họ đã làm trước đây.