PWCS Student Needs Assessment Preview - Vietnamese

Đánh giá nhu cầu của học sinh PWCS

Đánh giá nhu cầu cảm xúc của học sinh được thực hiện vào đầu năm học để xác định các rào cản có thể có đối với việc học tập và tham gia.

Các câu hỏi trong cuộc khảo sát đề cập đến tình cảm của học sinh và mức độ mà học sinh cần hỗ trợ nhiều hơn để đạt được thành công trong học tập. Các câu hỏi phù hợp với cấp lớp mà cuộc khảo sát được thực hiện.

Cuộc khảo sát giúp các nhà quản lý trường học, giáo viên và cố vấn học đường xác định những học sinh có thể cần hỗ trợ nhiều hơn để loại bỏ các rào cản về cảm xúc và xã hội đối với việc học. Dữ liệu được sử dụng để thu hút phụ huynh và người giám hộ để đảm bảo sự đồng ý tham gia vào một số yếu tố của các chương trình tư vấn học đường toàn diện của chúng tôi  như được nêu trong Quy định PWCS 651-1, Dịch vụ Tư vấn Học đường K-12.

Chỉ các nhà quản lý trường học và các chuyên gia sức khỏe tâm thần tại trường học mới có quyền truy cập vào các phản hồi của học sinh. Cuộc khảo sát được thực hiện bằng cách sử dụng một công cụ khảo sát điện tử được mã hóa đáp ứng các tiêu chuẩn cao về quyền riêng tư dữ liệu. Tóm tắt những phát hiện của cuộc khảo sát này sẽ được tiết lộ trong các báo cáo toàn bộ phận về sức khỏe của học sinh. Câu trả lời của từng học sinh sẽ không được chia sẻ với công chúng.

Các trường sẽ bắt đầu thực hiện khảo sát ngay sau khi năm học bắt đầu. Nếu bạn muốn học sinh của mình không được tham gia khảo sát, vui lòng gửi Biểu mẫu Chọn không tham gia Đánh giá Nhu cầu Cảm xúc trước ngày đầu tiên đến trường.

Xem trước các cuộc khảo sát học sinh cho năm học 2023-24

Chọn tab cấp lớp