برای توضیح چگونگی تاثیر آب و هوا بر مدارس و فعالیت ها با شرایط تعطیلی/تاخیر در باز شدن مدارس در PWCS آشنا شوید. FAQs

کد قرمز : مدارس برای دانش آموزان و کارکنان تعطیل است. (استثنا: پرسنل هواشناسی)

"تمام دفاتر و مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى طبق مقررات کد قرمز بسته خواهند بود."

 • ساختمان های مدارس و دفاتر تعطیل می باشند.
 • کلاسهای مجازی لغو می شوند.
 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC). باز نخواهد شد.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه (صبح و عصر) از جمله گردش های علمی، تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شود.
 • کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله آموزش بزرگسالان، کلاس های شبانه، استفاده از ساختمانها در سطح شهر از جمله برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده است.
 • دانش آموزان می توانند به صورت اختیاری برای جبران کار های عقب افتاده یا داوطلبانه روی تکالیف که قبلا تعیین شده کار کنند.

کد نارنجی : یک روز آموزش ناهمزمان برای دانش آموزان و دور کاری برای کارکنان غیر ضروری خواهد بود.

تمام مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى طبق کو نارنجی فعاليت مى كنند.

 • یک روز آموزش ناهمزمان برای دانش آموزان و دور کاری برای کارکنان غیر ضروری خواهد بود.
 • ساختمان های مدارس و دفاتر تعطیل است.
 • اتوبوس ها رفت و آمد نخواهند کرد.
 • کلاس های حضوری و مجازی زنده برگزار نخواهند شد. دانش آموزان ثبت نام در برنامه ویرجینیای مجازی باید برنامه خود را دنبال کنند.
 • دانش آموزان در این روز به صورت ناهمزمان روی تکالیف مربوط به درسی که قبلا تدریس شده است کار خواهند کرد.
 • معلمان از طریق زوم، ساعات کاری زنده خواهند داشت. لطفا برای برنامه کاری به برنامه مدرسه خود مراجعه کنید.
 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC) باز نخواهد شد.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه (صبح و عصر) از جمله گردش های علمی، تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شود.
 • فعالیت های راه دور (مجازی) ممکن است طبق برنامه انجام شود.
 • کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله آموزش بزرگسالان، کلاس های شبانه، استفاده از ساختمانها در سطح شهر از جمله برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده است.
 • برای کسب اطلاعات مربوط به وضعیت هوای نامساعد به وب سایت مرکز هواشناسی مراجعه کنید.

کد سبز : مدارس برای دانش آموزان و معلمان تعطیل است.

"تمام دفاتر و مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى طبق مقررات کد سبز بسته خواهند بود."

 • ساختمان های مدارس و دفاتر تعطیل می باشند.
 • کلاسهای مجازی لغو می شوند.
 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC). باز نخواهد شد.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه (صبح و عصر) از جمله گردش های علمی، تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شود.
 • کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله آموزش بزرگسالان، کلاس های شبانه، استفاده از ساختمانها در سطح شهر از جمله برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده است.
 • دانش آموزان می توانند به صورت اختیاری برای جبران کار های عقب افتاده یا داوطلبانه روی تکالیف که قبلا تعیین شده کار کنند.

شروع مدرسه با دو ساعت تاخیر: مدارس دو ساعت دیر باز می شوند

"تمام مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى دو ساعت دير باز خواهد شد."

 • کلاس های حضوری و مجازی برای K-8 دو ساعت دیر شروع می شود. برای برنامه خاص زنگ کلاسها با مدرسه خود تماس بگیرید.
 • کلاس های حضوری و مجازی دبیرستان از ساعت 10:30 صبح (در 12 دبیرستان جامع) آغاز می شود. برای برنامه خاص زنگ کلاسها با مدرسه خود تماس بگیرید.
 • اتوبوس های صبح با تاخیر دو ساعته شروع به کار می کنند.
 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC) دو ساعت دیرتر آغاز بکار خواهند کرد.
 • یک صبحانه مختصر ارائه خواهد شد. ناهار نیز سرو می شود.
 • گردش های علمی لغو می شوند.
 • فعالیت های ورزشی با توجه به شرایط جاده توسط پرسنل مربوطه به صورت فردی تصمیم گیری خواهد شد.
 • دانش آموزان مهدکودک وقت صبح و تمام وقت دو ساعت دیر کلاسها را شروع خواهند کرد. دانش آموزان مهدکودک وقت صبح يك ساعت دیرتر از برنامه عادی مرخص خواهند شد. دانش آموزان مهدکودک وقت بعد از ظهر یک ساعت دیرتر از برنامه عادی کلاس را شروع خواهند کرد. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه مقطع مهدکودک را در این قسمت ملاحظه کنید.

*والدین/سرپرستان لطفا در موقع تأخیر در شروع مدرسه، دانش آموزان خود را زودتر به مدرسه نیاورید زیرا ممکن است کارکنان مدرسه نیز با تاخیر در مدرسه حضور یابند.

*والدین/سرپرستان این امکان را دارند که فرزندشان را به مدرسه فرستند. با این حال انتظار می رود دانش آموز تمام تکالیف خود را تکمیل کند. دانش آموز شما به صورت تحصیلی جریمه نخواهد شد و به وی غیبت موجه تعلق خواهد گرفت.


بسته شدن زودتر از وقت مقرر: مدارس یک ساعت زودتر تعطیل خواهند شد

"تمام مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى امروز يك ساعت زودتر بسته خواهند شد."

 • کلاسهای مجازی و حضوری یک ساعت زودترخاتمه می یابد.
 • برنامه بعد از مدرسه SACC باز نخواهد شد.
 • اتوبوس ها طبق برنامه عادی کار نخواهند کرد.
 • دانش آموزان مهدکودک وقت صبح يك ساعت دیرتر از برنامه عادی مرخص خواهند شد. کلاسهای مهدکودک وقت بعد از ظهر برگزار نخواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه مهدکودک را در این قسمت ملاحظه کنید.
 • ناهار نیز سرو می شود.
 • گردش های علمی لغو می شوند مگر اینکه قبل از اعلام وضعیت هوا راهی شده باشند. رفت و آمد اتوبوس های دیروقت لغو می شود.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

بسته شدن زودتر از وقت مقرر: مدارس دو ساعت زودتر تعطیل خواهند شد

"تمام مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى امروز دو ساعت زودتر بسته خواهند شد."

 • کلاسهای مجازی و حضوری دو ساعت زودتر پایان می یابند.
 • برنامه بعد از مدرسه SACC باز نخواهد شد.
 • اتوبوس ها طبق برنامه عادی رفت و آمد نخواهند کرد.
 • دانش آموزان مهدکودک وقت صبح دو ساعت زودتر از برنامه عادی مرخص خواهند شد. کلاسهای مهدکودک وقت بعد از ظهر برگزار نخواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه مقطع مهدکودک را در این قسمت ملاحظه کنید.
 • ناهار سرو نیز می شود.
 • گردش های علمی لغو می شوند مگر اینکه قبل از اعلام وضعیت هوا راهی شده باشند. رفت و آمد اتوبوس های دیروقت لغو می شود.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

لغو فعالیت های بعد از مدرسه و برنامه های عصر

"تمام فعاليتهاى برنامه ريزي شده در مدارس یا محوطه مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى براى امروز بعدازظهر و عصر لغو مى شوند. "

 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC) ساعت 5 بعد از ظهر تعطیل می شود
 • تمام فعاليت های حضوری در مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

لغو فعالیت های آخر هفته

"تمام فعاليت هاى برنامه ريزي شده در مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى و يا در محوطه مدارس اين هفته به دليل شرايط نامساعد آب و هوا لغو مى شوند. "

 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

لغو فعالیت های روز شنبه

"تمام فعاليت هاى برنامه ريزي شده در مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى و يا در محوطه مدارس روز شنبه به دليل شرايط نامساعد آب و هوا لغو مى شوند. "

 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

لغو فعالیت های روز یکشنبه

"تمام فعاليت هاى برنامه ريزي شده در مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى و يا در محوطه مدارس روزیکشنبه به دليل شرايط نامساعد آب و هوا لغو مى شوند. "

 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.