060

بنیادها و تعهدات اساسی

عدم تبعیض و تعهد به عدالت

هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی متعهد به اجرای مقررات عدم تبعیض و تأمین عدالت در برنامه های آموزشی ، خدمات و فعالیت های خود برای همه دانش آموزان و کارمندان است. این سیستم آموزشی از نظر نژاد ، رنگ ، مذهب ، ملیت ، جنسیت ، هویت جنسیتی ، گرایش جنسی ، بارداری ، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط از جمله شیردهی ، سن ، وضعیت تأهل ، وضعیت جانبازی ، ناتوانی یا معلولیت ، اطلاعات ژنتیکی یا هر مبنای دیگری که قانون منع کرده باشد، هیچگونه تبعیضی در استخدام و یا ارائه برنامه ها ، خدمات و فعالیت های آموزشی اِعمال نخواهد کرد.

رئیس آموزش و پرورش منطقه (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست و مقررات است.

این قانون و هر آیین نامه مربوطه حداقل هر 5 سال یک بار مورد بازبینی قرار می گیرد و در صورت لزوم تجدید نظر می شود.

مراجع حقوقی: تایتل IX اصلاحیه های تحصیلی 1972, 20 U.S.C. § 1681(e)؛ تایتل VI و VII قانون حقوق مدنی 1964, 42 U.S.C. § 2000 e(a)(1), 42 U.S.C. § 2000d ؛ بند 504 قانون توانبخشی 1973, 29 U.S.C. § 794(a)؛ قانون تبعیض سنی 1975, 29 U.S.C. § 621؛ قانون عدم تبعیض اطلاعات ژنتیکی 2008, 42 U.S.C. 2000ff-6(a)(1)؛ قانون آمریکایی های دارای معلولیت 1990, 42 U.S.C.§§ 1201 et seq.؛ قانون حقوق استخدام و خدمات بازنشستگی نظامیان 1994 43 U.S.C. §§ 4301, et. seq.؛ قانون حقوق بشر ویرجینیا ، کد
3905 و§§ 2.2-2901.1, 3900 ؛ روند قانونی رسیدگی به شکایات برای کارمندان مدارس ویرجینیا، کد
§§ 22 1-79; 22 1-306.

تصویب شده: 1 مه 2002

بازبینی / تجدید نظر: 4 نوامبر 2020 هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی