فصل: سیاست ها و مقررات
بند: 700 - دانش آموزان
عنوان: سیاست - وضعیت حضور و غیاب دانش آموز، غیبت های موجه و غیر موجه، تاخیر
کد: 724
وضعیت: فعال
اتخاذ شده: 2 آگوست 1978
آخرین تجدید نظر: 15 سپتامبر 2021
تاریخ های تجدید نظرقبلی : 26 سپتامبر 2018

دانش آموزان

سیاست 724

وضعیت حضور و غیاب دانش آموز، غیبت های موجه و غیر موجه، تاخیر

هیئت مدیره پرینس ویلیام کانتی معتقد است که دانش آموزان باید به طور منظم در مدرسه حضور داشته باشند تا حداکثر توانایی خود را درک کنند.

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی باید از قانون ویرجینیا در مورد حضور اجباری در مدرسه برای همه دانش آموزانی که در سن مدرسه هستند پیروی کنند. پرسنل تعیین شده باید به مدرسه، دانش آموز و خانواده در رعایت الزامات قوانین حضور اجباری در مدرسه کمک کنند.

وضعیت غیبت دانش آموزان باید در سطح مدرسه نظارت شود و طبق قانون ویرجینیا، والدین باید تمام تلاش خود را برای اطمینان از حضور منظم دانش آموز خود به کار گیرند. غیبت هایی که باید موجه شوند در «آیین نامه انضباطی» تعریف شده اند. هر مدرسه می تواند برای حضور و غیاب دانش آموزان جوایز اتخاذ کند.

دانش آموزانی که به دلیل برگزاری تعطیلات مذهبی غیبت می کنند، معذور بوده و جریمه نمی شوند.

حضور منظم در کلاس خیلی مهم است. زمانی که زنگ به صدا در می آید دانش آموزان باید در صندلی خود نشسته باشند و آماده کار باشند. تأخیر مکرر یا عادت به تاخیر، منجر به شکل گیری عادات شخصی نامطلوب می شود و روند آموزشی منظم مدرسه را مختل می کند. این امر نیاز به اقدام اصلاحی دارد. هر مدیر، با مشورت با ذینفعان خود، و مطابق با مقررات 1-724، "حضور، غیبت های موجه و غیر موجه و تأخیر"، باید طرحی برای تقویت حضور منظم دانش‌آموزان در کلاس ایجاد کند.

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.
اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسی می شود و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.

مراجع حقوقی