فصل
سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموزان
عنوان
سیاست - انضباط دانش آموز
کد
743
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
26 آوریل 2017
آخرین تجدید نظر
4 مارس 2020دانش آموزان

سیاست 743

انضباط دانش آموز 

این یک سیاست هیئت مدیره پرینس ویلیام کانتی است که از ایمنی و امنیت دانش آموزان، کارکنان و اموال مدرسه محافظت کند و از یکپارچگی فرآیند آموزشی با اِعمال عواقب انضباطی بر دانش آموزانی که رفتارشان باعث اختلال در آموزش یا عملیات مدرسه می شود و سایر دانش آموزان را از مزایای آموزشی خود محروم می کند یا رفتار آنها بر سلامت، ایمنی و رفاه سایر دانش آموزان و کارکنان تأثیر منفی می گذارد، اطمینان حاصل کند. دانش‌آموزانی که رفتارشان سیاست‌ها و مقررات هیئت مدیره پرینس ویلیام کانتی، یا قوانین آیین نامه انضباطی مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) را نقض می‌کند، یا تأثیر منفی بر عملکرد منظم مدرسه یا سلامت
و بهزیستی دیگران دارد، منابع را از سایر دانش آموزان منحرف می کنند و مأموریت آموزشی PWCS را به خطر می اندازد. مدیران مدرسه این اختیار را دارند که اقدامات انضباطی را در مورد این دانش‌آموزان اه اجرا درآوردند، از جمله ارجاع به تعلیق یا اخراج دانش‌آموز از مدرسه.

 

تمام اقدامات انضباطی باید شرایط خاص هر دانش آموز، از جمله عوامل ذکر شده در کد ویرجینیا § 22.1-277.06 (C) را در نظر بگیرد. PWCS باید امکانات آموزشی جایگزین را برای دانش آموزانی که در صورت امکان و مقتضی مورد تعلیق و اخراج قرار می گیرند فراهم کند.

 

دفتر مدیریت دانش‌آموز و برنامه‌های جایگزین باید مدیریت تخلفات انضباطی جدی منطقه را، همانطور که در خط‌مشی 745، "تعلیق یا اخراج طولانی‌مدت دانش‌آموزان، پذیرش مجدد، و محرومیت/پذیرش" ؛ مقررات 745-1، "تعلیق یا اخراج طولانی مدت دانش آموزان"؛ و مقررات 745-2 "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت"؛ مقررات 745-3 "انضباط دانش آموزان مدارس تابستانی"؛ مقررات 745-4 "روش های کمیته انضباطی هیئت مدیره برای جلسات تجدید نظردر مورد اخراج دانش آموزان"؛ مقررات 745-5 "پذیرش مجدد و اخراج/ پذیرش"؛ مقررات 745-6، " تقاضای تجدید نظر درباره تعلیق طولانی مدت و اخراج به هیئت مدرسه"؛ و سیاست 747 و مقررات 747-1، "دفتر مدیریت دانش آموزی و برنامه جایگزین (OSMAP)" ارائه شده است، هماهنگ کند.

 

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

 

اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسی می شود و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.


مراجع حقوقی
مراجع