فصل: سیاست ها و مقررات
بند: 700 - دانش آموزان
عنوان: سیاست - تعلیق یا اخراج طولانی مدت دانش آموزان، پذیرش مجدد، و اخراج/پذیرش
کد: 745
وضعیت: فعال
اتخاذ شده: 23 ژوئن 1999
آخرین تجدید نظر: 19 نوامبر 2021
تاریخ های تجدید نظرقبلی : 27 مارس 20219؛ 4 مارس 2020

دانش آموزان

سیاست 745

تعلیق یا اخراج طولانی مدت دانش آموزان، پذیرش مجدد و اخراج/پذیرش 

مدیران مدارس این اختیار را دارند که عواقب انضباطی را بر دانش‌آموزان اِعمال کنند، از جمله توصیه‌ به بخش مدیریت دانش‌آموز و برنامه‌های جایگزین (SMAPD) برای اقدامات انضباطی بیشتر، که ممکن است منجر به تعلیق طولانی‌مدت یا توصیه به هیئت مدیره برای اخراج شود. دانش‌آموزان همچنین ممکن است از حضور در مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) محروم شوند، اگر به یک برنامه آموزشی غیرسنتی منتقل شده باشند یا برای بیش از 30 روز از یک مدرسه دولتی یا خصوصی دیگر اخراج یا تعلیق شده باشند که بر اساس یافته SMAPD دانش‌آموز برای سایر دانش آموزان یا کارکنان منطقه خطر ایجاد می کند.

دانش‌آموزان ممکن است به دلایلی، از جمله رفتاری که سیاست ها و مقررات هیئت مدیره را نقض می کند و آن دسته از تخلفات خلاصه‌شده در "آیین نامه انضباطی" PWCS، که تنها به این موارد محدود نمی شود، به‌طور طولانی‌مدت تعلیق یا از مدرسه اخراج شوند. "آیین نامه انضباطی" سالانه در اختیار دانش‌آموزان و والدین/سرپرستان قرار می‌گیرد و همچنین سیاست ها و مقررات هیئت مدیره نیز در وب‌سایت منطقه منتشر می‌شود و در صورت درخواست از مدیر مدرسه به صورت چاپی در دسترس خانواده ها قرار می گیرد. رویه‌های مربوط به تعلیق و اخراج طولانی‌مدت در مقررات 1-745، "تعلیق یا اخراج طولانی‌مدت دانش آموزان"؛ مقررات 745-3 "انضباط دانش آموزان مدارس تابستانی"؛ مقررات 745-4 "فرآیند کمیته انضباطی هیئت مدیره برای تشکیل جلسات استیناف درباره اخراج دانش‌آموزان"؛ مقررات 745-6 "تقاضای تجدید نظر از هیئت مدیره درباره تعلیق و اخراج طولانی مدت"؛ و مقررات 747-1 "بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین (SMAPD)" درج شده اند.

تعلیق و اخراج طولانی مدت که دانش آموزان دارای معلولیت درگیر هستند نیز تحت مقررات 745-2 "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت" کنترل می شود. رویه‌های حاکم بر پذیرش مجدد و اخراج/پذیرش دانش آموزان در مقررات 5-745 "پذیرش مجدد و اخراج/ پذیرش" آمده است.

SMAPD باید مدیریت تخلفات جدی منطقه، از جمله تعلیق طولانی مدت، توصیه برای اخراج، پذیرش مجدد، و اخراج/پذیرش دانش آموزان با سابقه را هماهنگ کند.

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسی می شود و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.


مراجع حقوقی

مراجع