فصل: سیاست ها و مقررات
بند: 700 - دانش آموزان
عنوان: سیاست - کودک آزاری و گزارش غفلت از کودک
کد: 771
وضعیت: فعال
اتخاذ شده: 3 اکتبر 1979
آخرین تجدید نظر: 27 سپتامبر 2022
تاریخ های تجدید نظرقبلی : 13 دسامبر 2017

دانش آموزان

سیاست 771

کودک آزاری و گزارش غفلت از کودک

اگر هر کارمند مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی که در مقام حرفه ای یا رسمی خود دلیلی برای مشکوک بودن به کودک آزاری یا بی توجهی به کودک دارد، باید مطابق با کد ویرجینیا §§ 63.2-1509 et seq.، فورا مورد مشکوک را ظرف 24 ساعت به بخش خدمات اجتماعی محلی که کودک در آن زندگی می کند، یا مکانی که تصور می شود سوء استفاده یا غلفت از کودک در آن رخ داده است، یا به خط تلفن رایگان کودک آزاری و غفلت از کودک وزارت خدمات اجتماعی ویرجینیا اطلاع دهد. رویه‌های گزارش کودک آزاری یا غفلت از کودک مشکوک در مقررات 771-1، "رویه‌های گزارش کودک آزاری و غفلت از کودک» بیان شده است."

معاون سرپرست بخش خدمات دانش آموز و دستامورد های بعد از دبیرستان، یا نماینده وی، مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.

اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسی می شود و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.


مراجع حقوقی
مراجع