R-662-4B-فارسی-دری

فصل: سیاست ها و مقررات
ماده: 600 - دستورالعمل
عنوان: مقررات - الزامات فارغ التحصیلی
کد: 662-4B
وضعیت: فعال
تصویب شده: 22 آگوست 2018


دستورالعمل

مقررات 662-4B

الزامات فارغ التحصیلی

 

شورای آموزش ویرجینیا شرایط فارغ التحصیلی و گزینه های دیپلم را برای دانش آموزان بر اساس سالی که دانش آموز برای اولین بار وارد کلاس نهم می شود، تعیین می کند. مطابق با خط مشی 662 هیئت مدیره ، "الزامات فارغ التحصیلی"، مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) باید از قوانین مقرر برای فارغ التحصیلی پیروی کنند. دانش آموزانی که تمام شرایط تعیین شده برای اخذ دیپلم را برآورده می کنند، فارغ التحصیل PWCS تلقی می شوند و واجد شرایط دریافت دیپلم خواهند بود.
 
شرایط فارغ التحصیلی برای هر نوع دیپلم در بخش اطلاعات عمومی کاتالوگ دوره های دبیرستان PWCS یافت می شود. تعداد کردیت های استاندارد و تایید شده اختصاص یافته برای هر دوره با توجه به ورودی سال اول دبیرستان و گزینه دیپلم مشخص شده است.
 
 1. دانش‌آموزانی که قبل از کلاس نهم کردیت کسب می‌کنند

  وقتی دانش‌آموزان زیر پایه نهم دروس کردیت دار ارائه شده در کلاس‌های نهم تا دوازدهم را برای کسب کردیت با موفقیت به پایان برسانند، این کردیت ها باید برای برآورده کردن کردیت های استاندارد و تأیید شده مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلی محاسبه شود، مشروط بر اینکه دروس از نظر محتوا و آکادمیک معادل با سطح دروس ارائه شده در مقطع دبیرستان باشند.
   
 2. سطح پیشرفته، کمبریج، باکالوریت بین المللی، یا سطح کالج

  دانش‌آموزانی که این دوره‌ها را می‌گذرانند، شرایط لازم برای فارغ‌التحصیلی را طبق این استانداردها تکمیل کرده‌اند، مشروط بر اینکه کردیت های استاندارد و تایید شده‌ای را که برای دانش آموزانی که دیپلم استاندارد یا پیشرفته دریافت می‌کنند، کسب کرده باشند.
   
 3. دانش آموزان انتقالی
   
  1. دانش‌آموزانی که از یک سیستم آموزشی دولتی از کانتی های ایالت ویرجینیا به PWCS منتقل می‌شوند باید تمام شرایط فارغ‌التحصیلی که توسط وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا (VDOE) تعیین شده است را برآورده کنند. مدارس متوسطه PWCS (دبیرستان و راهنمایی) کردیت های دریافتی از سایر مدارس متوسطه معتبر را خواهند پذیرفت. دانش‌آموزانی که از یک مدرسه خصوصی معتبر یا خارج از ایالت به PWCS منتقل می‌شوند، با مشاور مدرسه خود کار می‌کنند تا یک برنامه انعطاف پذیر فردی بر اساس الزامات فارغ التحصیلی که توسط VDOE بیان شده است، برنامه ریزی کنند.
    
  2. دانش آموزان انتقالی باید تعداد کافی از کردیت های تایید شده را بسته به نوع دیپلم مورد نظر و سالی که دانش آموز برای اولین بار وارد دبیرستان ویرجینیا شده است، کسب کنند. دستورالعمل های خاص مربوط به انتقال دانش آموزان در بخش اطلاعات عمومی کاتالوگ دوره های دبیرستان PWCS بیان شده است.
    
  3. دانش آموزان انتقالی که از مدارس غیرمعتبر یا آموزش خانگی وارد می شوند برای اطلاعات در مورد تخصیص کردیت ها به مقررات 715-3 "پذیرش دانش آموزان از مدارس خصوصی/آموزش خانگی توسط والدین" ارجاع می شوند.
    
  4. دروس مشخصی که معمولاً در سطح پایه‌ای پایین‌تر از سطحی که دانش آموز در حال حاضر به آن اختصاص داده می‌شود، برای دانش آموزان انتقالی لازم نیست، مشروط بر اینکه دانش‌آموز دوره‌های مورد نیاز ایالتی را که دانش‌آموز از آنجا در آن مقاطع تحصیل کرده است، تکمیل کرده باشد.
    
  5. دانش‌آموزانی که بالاتر از کلاس دهم هستند و از مدارس یا سایر برنامه‌های آموزشی که به سلامت و تربیت بدنی نیاز ندارند یا کردیت ندارند، منتقل می‌شوند، ملزم به گذراندن یا تکرار این دوره‌ها برای برآورده کردن شرایط فارغ‌التحصیلی نیستند.
    
  6. دانش‌آموزی که در کلاس نهم وارد دبیرستان دولتی ویرجینیا شد، به ایالت دیگر منتقل شد و به دبیرستان دولتی ویرجینیا بازگشت، کردیت های مورد نیاز برای انتقال دانش‌آموزان از مدارس دولتی غیر ویرجینیا را برآورده می کند.
    
 4. کردیت های تایید شده محلی
   
  1. کردیت های تایید شده محلی ممکن است به دانش‌آموزان اعطا شود که بسته دارد به سال ورود دانش‌آموز به کلاس نهم و نوع دیپلمی که دانش آموز دنبال می‌کند.
    
  2. برای جزئیات خاص در مورد این فرآیند، به مقررات 662-4C، "کردیت های تایید شده محلی اعطا شده" مراجعه کنید.
    
 5. مدرک دیپلم

  یک دانش آموز ممکن است بر اساس دستورالعمل های اخذ مدرک که توسط VDOE منتشر شده است، مدرک دیپلم کسب کند.
 
معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش یادگیری دانش آموز و پاسخگویی (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.
 
اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.