Regulation 689-1

فصل                                                       سیاست ها و مقررات

ماده                                                         600 - دستورالعمل

عنوان                                                    مقررات - استخدام در برنامه های مدرسه تابستانی: برنامه های مرکزی و  مدارس

کد                                                            1-689

وضعیت                                                فعال

اتخاذ شده                                             19 سپتامبر 2018

آخرین تجدید نظر                                23 آوریل 2024

 

دستورالعمل                                                                                                                                                                مقررات 1-689

استخدام در برنامه های مدرسه تابستانی: برنامه های مرکزی و مبتنی بر مدارس

 1. برنامه های مدرسه تابستانی
  1. اطلاعیه‌های مربوط به تاریخ‌ مدرسه تابستانی مرکزی مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) و کلاس های آزمایشی و تجربی باید حداکثر تا 1 آوریل یا پس از تأیید هیئت مدیره در رابطه با برنامه مدرسه تابستانی تبلیغ شود. همه کلاسها باید منوط به تصویب بودجه باشد.
  2. مدارس تایید شده برای میزبانی یک برنامه تابستانی باید تاریخ مدرسه تابستانی و کلاس های آموزشی ارائه شده را به کارکنان فعلی در آن مکان اعلام کنند.
 2. برنامه های مدرسه تابستانی مرکزی
  1. کارکنان دارای مجوز که تمام استانداردهای عملکرد را برآورده می‌کنند یا فراتر از آنها می‌روند، می‌توانند با ارسال درخواست به بخش منابع انسانی، برای پُست های برنامه تابستانی مرکزی درخواست دهند.
  2. کارکنانی که اخیرا بازنشسته شده اند و از مرخصی های خود به طور کامل بهره نبردند و شرکت کنندگان فرصت بازنشستگی (کارکنانی که بزودی بازنشسته می شوند) (ROP) که ساعات ROP خود را برای سال تحصیلی آینده تکمیل نکرده اند، واجد شرایط کار در مدرسه تابستانی نیستند.
  3. معلمان تازه استخدام که انتظار می رود واجد شرایط مجوز هستند اما هنوز آن را دریافت نکرده اند می توانند درخواست دهند.
  4. کارکنان جایگزین، موقت و مربیان پُست های موقت (TPOTA) که تکالیف طولانی مدت را با موفقیت انجام داده اند، می توانند درخواست دهند.
  5. متقاضیانی که در حال حاضر یک درس را در طول سال تحصیلی عادی تدریس می کنند، بدون توجه به تجربه شان در جلسات تابستانی قبلی، برای کلاسهای تابستانی در اولویت قرار خواهند گرفت.
  6. معیارهایی که برای تکمیل پُست های مدرسه تابستانی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
   1. گواهینامه مربوطه و تجربه تدریس؛
   2. عملکرد شغلی؛
   3. نیازهای برنامه مدرسه تابستانی؛ و
   4. سابقه استخدام در مدرسه تابستانی.
  7. معلمانی که برای تدریس در مدرسه تابستانی انتخاب می‌شوند، باید در حوزه یا رشته‌های تاییدیه خود منصوب شوند، مگر در مواردی که متقاضی تایید شده وجود نداشته باشد.
  8. دستمزد معلمان کلاسهای تابستانی باید بر اساس نرخ بودجه مصوب فعلی که در دستورالعمل بودجه مشخص شده است تعیین گردد.
  9. تمام شرایط استخدام در مدرسه تابستانی منوط به ثبت نام کافی دانش آموز، نیازهای برنامه، و تصویب هیئت مدیره از بودجه مدرسه تابستانی است.
 3. برنامه های مدرسه تابستانی مرکزی - مدیران و معاونان
  1. سِمت مدیر و معاون مدیر مدرسه تابستانی هر ساله تا اول فوریه برنامه مدرسه تابستانی آتی اعلام می شود. در آگهی باید وظایف، مسئولیت ها و صلاحیت ها برای پُست (های) مربوطه مشخص شود.
  2. معاون های و دستیاران فعلی و کارمندان واجد شرایط که با موفقیت غربالگری تیم رئیس آموزش و پرورش را برای کارآموزی اداری، دستیار مدیر یا مدیر گذرانده اند، می توانند برای سِمت مدیر و/یا دستیار مدیر مدرسه تابستانی درخواست دهند. علاوه بر این، فرد باید تمام استانداردهای عملکرد را برآورده کند یا از آن فراتر رود. نامه درخواست و رزومه باید در مهلت تعیین شده در آگهی، به مدیر ارشد بخش منابع انسانی ارسال شود.
  3. مدیر بخش آموزشی دانش‌آموز، یا نماینده ذیصلاح، انتصاب مدیران و دستیاران مدیر مدارس تابستانی را به مدیر ارشد بخش منابع انسانی توصیه می‌کند تا وی نیز این توصیه‌ها را بررسی کرده و برای رئیس آموزش و پرورش ارسال کند. رئیس آموزش و پرورش باید به موقع به هیئت مدیره درباره این انتصابات اطلاع دهد.
  4. دستمزد مدیران مدرسه تابستانی براساس موارد زیر خواهد بود:
   1. کارکنانی که در سمت های مدیر و معاون مدرسه تابستانی مرکزی منصوب می شوند، به میزان نرخ مصوب در دستورالعمل بودجه دستمزد دریافت خواهند کرد.
  5. ارزیابی مدیران مدارس تابستانی مرکزی
   1. مدیران مدارس تابستانی در پایان برنامه مدرسه تابستانی ارزیابی خواهند شد. یک نسخه از این ارزیابی باید برای قرار دادن در پرونده کاری کارمند به بخش منابع انسانی ارسال شود.
   2. به دلیل کوتاه بودن برنامه مدرسه تابستانی، کارمندی که در پایان برنامه، رتبه حد نصاب استاندارد دریافت نمی کند، باید مشاوره شود و ممکن است واجد شرایط درخواست برای پست های مدیر و معاون مدیر مدرسه تابستانی در آینده نباشد.
   3. مدیر بخش آموزشی دانش آموز، یا نماینده ذیصلاح، مسئول ارزیابی مدیران مدارس تابستانی خواهد بود. مدیر مدرسه تابستانی مسئول ارزیابی معاون مدرسه تابستان خواهد بود. ارزیابی معاون مدرسه تابستانی باید توسط مدیر بخش آموزشی دانش آموز یا نماینده ذیصلاح بررسی شود.
   4. نتایج ارزیابی در پرونده کاری کارمند نگهداری خواهد شد.
 4. برنامه های مدرسه تابستانی مرکزی - کارکنان پشتیبانی
  1. کارمندان طبقه بندی شده که در حال حاضر توسط هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی استخدام می شوند و تمام استانداردهای عملکرد را رعایت می کنند یا از آنها فراتر می روند، می توانند برای موقعیت های مدرسه تابستانی درخواست دهند.
  2. درخواست برای استخدام در مدرسه تابستانی باید به دفتر منابع انسانی ارسال شود.
  3. معیارهایی که برای تکمیل پُست های مدرسه تابستانی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
   1. نیازهای برنامه های مدرسه تابستانی؛
   2. مدارک تحصیلی متقاضی؛
   3. تجربه کاری مربوطه؛
   4. عملکرد شغلی؛ و
   5. سابقه استخدام در مدرسه تابستانی.
  4. تمام الزامات برای درخواست، مراجع و غیره باید قبل از استخدام تکمیل شود.
  5. دستمزد کارکنان طبقه بندی شده مدرسه تابستانی باید بر اساس نرخ دستمزد کارکنان تایید شده باشد، همانطور که در کتابچه راهنمای بودجه مشخص شده است.
  6. تمام شرایط استخدام در مدرسه تابستانی منوط به ثبت نام کافی دانش آموز، نیازهای برنامه، و تصویب هیئت مدیره از بودجه مدرسه تابستانی است.
 5. برنامه های مدرسه تابستانی در مدارس

  دستور العمل های زیر باید در مورد عملکرد های مدرسه تابستانی در مدارس دنبال شود:
  1. مدیران مدارس باید فرم قصد کار کردن در مدرسه تابستانی در مدارس را که در سایت راه‌اندازی (Launchpad) برنامه‌های آموزشی تابستانی دانش‌آموزان قرار دارد، حداکثر تا 31 مارس به مدیر بخش آموزشی دانش‌آموز یا نماینده ذیصلاح ارسال کنند. مدیر مدرسه ابتدا باید تایید و امضا را از معاون رئیس آموزش و پرورش بخش مربوطه دریافت کند. سپس مدیر مدرسه باید فرم تکمیل شده را به مدیر بهش آموزشی دانش آموز یا نماینده ذیصلاح ارسال کند.
  2. مدیران مدارسی که برنامه‌های مدرسه تابستانی در مدارس را برگزار می‌کنند، مسئول ارائه موارد زیر هستند:
   1. برنامه درسی؛
   2. ارزیابی؛
   3. نمره دهی؛ و
   4. مواد درسی و منابع.
  3. مدیرانی که برنامه های سطح گسترده مدرسه تابستانی در مدارس را برگزار می کنند، ممکن است یک هماهنگ کننده دارای مجوز را برای کمک به تسهیل برنامه انتخاب کنند. مدیریت سال تحصیلی عادی مسئول نظارت بر برنامه مبتنی بر مدارس است و باید همیشه در محل حضور داشته باشد.
  4. کارکنان مدرسه تابستانی مستقر در مدارس باید به الزامات اشتغال مرکزی برای پرسنل آموزشی و طبقه بندی شده پایبند باشند. مدیران مدارس تابستانی مستقر در مدارس ممکن است کارکنان موجود در مدارس را استخدام کنند و/یا برای پست های خالی درخواست ارائه دهند.
  5. ممکن است از مدیران مدرسه تابستانی مستقر در مدرسه انتظار رود که در جلسات آموزشی تابستانی مدیران شرکت کنند.
  6. کلیه دانش آموزانی که در برنامه های مدرسه تابستانی مبتنی بر مدرسه ثبت نام می کنند باید در سیستم مدیریت دانش آموز ثبت نام کنند.
  7. مدیر مدرسه (یا نماینده ذیصلاح) باید مسئول مدیریت برنامه مدرسه تابستانی مبتنی بر مدرسه باشد.

معاون ریئس آموزش و پرورش بخش آموزش و یادگیری (یا نماینده ذیصلاح) و مدیر ارشد بخش منابع انسانی (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.

مراجع

687-1 - مقررات - آموزش در خانه