Regulation 738-4

فصل: سیاست ها و مقررات
بند: 700 - دانش آموزان
عنوان: مقررات - عدم تبعیض دانش آموزان بر اساس معلولیت
کد: 738-4
وضعیت: فعال
اتخاذ شده: 14 نوامبر 2018
آخرین تجدید نظر: 31 اگوست 2021دانش آموزان

مقررات 738-4

عدم تبعیض دانش آموزان بر اساس معلولیت

 

هیچ دانش آموز دارای معلولیت واجد شرایط، صرفاً بر اساس معلولیت، در هر برنامه یا فعالیتی که کمک مالی فدرال دریافت می کند یا از آن بهره مند می شود، مورد تبعیض قرار نمی گیرد. برای اطمینان از انطباق با این مقررات، رویه های ذکر شده در زیر باید دنبال شود: 

 1. تلاش‌ برای شناسایی افراد دارای معلولیت از طریق یک کمپین تبلیغاتی گسترده در ارتباط با کودک یاب انجام می‌شود. 
   
 2. والدین یا سرپرستان دانش آموزان دارای معلولیت از حقوق خود مطلع می شوند. 
   
 3. هر دانش آموز دارای معلولیت واجد شرایط، آموزش عمومی مناسب و رایگان دریافت می کند. 
   
 4. دانش آموز دارای معلولیت باید قادر به تحصیل باشد و در فعالیت های آموزشی عمومی با سایر دانش آموزان دارای معلولیت و دانش آموزان بدون معلولیت به میزان مناسبی که توسط تیم برنامه آموزش فردی یا تیم بند 504 تعیین می شود، شرکت کند. 
   
 5. قبل از ارائه خدمات اصلی، نیازهای آموزشی دانش‌آموز از طریق ارزیابی‌های مناسب ثبت می‌شود. 
   
 6. ارزیابی مجدد دوره ای زمانی انجام می شود که مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) تشخیص دهد که نیازهای آموزشی یا خدمات مرتبط لازمه ارزیابی مجدد است؛ در صورتی که والدین یا معلمان دانش آموز درخواست ارزیابی مجدد کنند یا حداقل هر سه سال یک بار ارزیابی انجام شود مگر اینکه والدین و PWCS توافق کنند که ارزیابی مجدد ضروری نیست. 
   
 7. اطلاعیه قوانین حفاظتی که برای والدین دانش آموز دارای معلولیت مهیا است باید یک بار در طول سال تحصیلی به والدین دانش آموز و در شرایط زیر زمانی که به دانش آموز مربوط می شود به دانش آموز ارائه شود:
   
  1. PWCS یک ارزیابی اولیه توصیه می کند، یا زمانی که والدین درخواست ارزیابی می کنند؛ 
    
  2. یک نسخه اضافی توسط والدین درخواست می شود؛ 
    
  3. PWCS اولین شکایت رسمی را در یک سال تحصیلی دریافت می کند؛ 
    
  4. PWCS اولین درخواست برای رسیدگی به روند دادرسی را دریافت می کند؛ و 
    
  5. روزی که تصمیم به حذف دانش آموز به دلیل نقض "آیین نامه انضباطی" گرفته می شود، در صورتی که حذف به منزله تغییر در محل تحصیل باشد. 
    
 8. اطلاعیه قوانین محافظتی باید به طور کامل رویه های مربوط به موارد زیر را توضیح دهد: 
   
  1. ارزیابی مستقل آموزشی؛ 
    
  2. ارائه اطلاعیه کتبی قبلی؛ 
    
  3. رضایت والدین؛ 
    
  4. دسترسی به پرونده آموزشی؛ 
    
  5. فرصت‌ها، الزامات، و رویه‌ها، رسیدگی و حل و فصل شکایات از طریق رویه‌های دادرسی، شکایات رسمی، و در دسترس بودن میانجیگری؛ 
    
  6. تعیین مکان آموزشی در طی مراحل قانونی؛ 
    
  7. رویه های محل آموزشی جایگزین موقت  
    
  8. تعیین مکان آموزشی یک جانبه توسط والدین در مدارس خصوصی با هزینه دولتی؛ 
    
  9. اقدامات مدنی؛ و 
    
  10. هزینه های وکالت. 
    
 9. اتهامات تبعیض یا آزار و اذیت بر اساس معلولیت
   
  1. همه اعضای جامعه مدرسه موظفند تخلفات مشکوک به تبعیض یا آزار و اذیت تبعیض آمیز بر اساس معلولیت را به مسئولان مدرسه گزارش دهند. PWCS همه دانش‌آموزان را تشویق می‌کند و از همه کارمندان می‌خواهد که فوراً هرگونه سوء رفتار مشکوک را مطابق با رویه‌های مندرج در مقررات738-3 "حل و فصل اتهامات علیه دانش آموزان مبنی بر تبعیض یا آزار" گزارش دهند.  
    
  2. هنگامی که پاسخگو (کسی که بر علیه او شکایت شده است) یک دانش آموز PWCS باشد، این ادعا باید طبق رویه های مندرج در مقررات 738-3 حل و فصل شود.
    
  3. هنگامی که پاسخگو یک کارمند PWCS یا یک شخص ثالث تحت کنترل PWCS باشد، این ادعا باید طبق رویه های قابل اجرا مربوط به تخلفات کارکنان حل و فصل شود.

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این قوانین است.  

 

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.