فصل: سیاست ها و مقررات
بند: 700 - دانش آموزان
عنوان: مقررات - نظم و انضباط دانش آموزان مدرسه تابستانی
کد: 745-3
وضعیت: فعال
اتخاذ شده: 19 دسامبر 2018
آخرین تجدید نظر: 19 نوامبر 2021
تاریخ های تجدید نظرقبلی : 4 مارس 2020دانش آموزان

مقررات 745-3

نظم و انضباط دانش آموزان مدرسه تابستانی

هنگام برخورد با حوادث انضباطی جدی که در طول برنامه های مدرسه تابستانی رخ می دهد، رویه های زیر رعایت خواهد شد:

 1. برنامه های مدرسه تابستانی مرکزی

  مدیر مدرسه تابستانی باید بلافاصله با سرپرست بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین (SMAPD) تماس بگیرد. مدیر SMAPD باید با سرپرست معاونت آموزش ویژه و خدمات دانش آموزی، مدیر مدرسه میزبان و مدیر مدرسه پایه تماس گرفته و آنها را از این حادثه مطلع کند. بعلاوه، اگر این تخلف خط مشی استفاده و ایمنی اینترنت مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) را که در مقررات 295-1 "سیستم های کامپیوتری و خدمات شبکه - استفاده مسئولانه و خط مشی ایمنی اینترنت PWCS " مشخص شده است، نقض کند مدیریت SMAPD باید با مدیر ارشد اطلاعات تماس بگیرد.
 2. برنامه های مدرسه تابستانی مستقر در مدرسه

  مدیر مدرسه تابستانی مستقر در مدرسه باید فوراً با سرپرست مربوطه، مدیر مدرسه میزبان و مدیر مدرسه فرستنده تماس گرفته و آنها را از این حادثه مطلع کند. بعلاوه، اگر این تخلف خط مشی استفاده مسئولانه و ایمنی اینترنت (PWCS) را که در مقررات 295-1 "سیستم های کامپیوتری و خدمات شبکه - استفاده مسئولانه و خط مشی ایمنی اینترنت PWCS " مشخص شده است، نقض کند معاون سرپرست مربوطه باید با مدیر ارشد اطلاعات (یا نماینده وی) تماس بگیرد.
 3. برنامه های مدرسه تابستانی مرکزی و مستقر در مدرسه
  1. مدیر مدرسه تابستانی و پرسنل تعیین شده (یعنی حراست) در محل مدرسه تابستانی باید حادثه را بررسی کرده و گزارش حادثه سیستم اطلاعات دانش‌آموز و هرگونه مستندات پشتیبانی را تکمیل کنند.
  2. مدیر مدرسه تابستانی باید با مدیر مدرسه پایه تماس گرفته و یک نسخه از گزارش حادثه سیستم اطلاعات دانش آموز را به همراه کلیه ارجاعات/مستندات پشتیبان و گزارش های پایه/صنف مدرسه تابستانی به مدرسه پایه ارسال کند. در صورتی که دانش آموز در سال تحصیلی جدید پایه/صنف کلاس نهم را شروع می کند، اطلاعات به مدرسه راهنمایی ارسال می شود.
  3. اگر تعلیق کوتاه‌مدت مناسب باشد، مدیر مدرسه تابستانی باید اقداماتی را که در مقررات 1-744 "تعلیق کوتاه‌مدت دانش‌آموزان" ارائه شده است، آغاز کند.
  4. در صورتی که اقدامات انضباطی بیشتر طبق مقررات 745-1 "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان" در نظر گرفته شود، مدیر مدرسه پایه باید یک کنفرانس غیررسمی را برگزار کند زیرا کارکنان مدرسه پایه با دانش آموز بیشتر آشنا هستند. کارکنان مناسب از برنامه مدرسه تابستانی نیز باید در کنفرانس غیر رسمی شرکت کنند. مدير مدرسه پايه پس از مشورت با مدير مدرسه تابستاني هر گونه پيشنهادي را جهت اقدامات انضباطي بيشتر ارائه مي دهد.
  5. کارکنان مدرسه پایه و نمایندگان مسئولین مدرسه تابستانی باید در جلسه دادرسی SMAPD و هر جلسه استیناف (تجدید نظر) در کمیته انضباطی هیئت مدیره شرکت کنند.
  6. تمام مراحل انضباطی بعدی باید مطابق با مقررات 744-1 "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان" ، مقررات 745-1 "تعلیق یا اخراج طولانی مدت دانش آموزان"، مقررات 747-1 "بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین (SMAPD)"، و مقررات 745-6 "درخواست تجدید نظر تعلیق طولانی مدت و اخراج به هیئت مدیره" دنبال شود.

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این قوانین است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.