Regulation 745-3

فصل:                                                             سیاست ها و مقررات

لایحه                                                               700 - دانش آموز

عنوان                                                             مقررات - انضباط دانش آموزان مدرسه تابستانی

کد                                                                    745-3

وضعیت                                                        فعال

اتخاذ شده                                                    19 سپتامبر 2018

آخرین تجدید نظر                                      27 ژوئن 2023

تاریخ تجدید نظر قبلی                            4 مارس 2020، 19 نوامبر 2021

 

دانش آموزان                                                                                                                          مقررات 3-745

 

انضباط دانش آموزان مدرسه تابستانی

هنگام برخورد با حوادث انضباطی جدی که در طول برنامه های مدرسه تابستانی رخ می دهد، رویه های زیر دنبال می شود:

 1. برنامه های متمرکز مدرسه تابستانی

  مدیر مدرسه تابستانی باید بلافاصله با سرپرست آموزش دانش آموزان تماس بگیرد. سرپرست آموزش دانش‌آموزان باید با معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش تعلیم و تعلّم، مدیر مدرسه میزبان و مدیر مدرسه پایه تماس گرفته و آنها را از این حادثه مطلع کند. بعلاوه، اگر این تخلف مصوب خط مشی استفاده و ایمنی اینترنت مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) را که در مقررات 1-295، "سیستم های کامپیوتری و خدمات شبکه - سیاست مسئولیت استفاده و ایمنی اینترنت PWCS " مشخص شده است، نقض کند، سرپرست آموزش دانش آموزان باید با افسر ارشد اطلاعات تماس بگیرد.
 2. برنامه های مدرسه تابستانی در سطح مدرسه

  مدیر مدرسه تابستانی در مدرسه باید فوراً با معاونت رئیس آموزش و پرورش مربوطه، مدیر مدرسه میزبان و مدیر مدرسه فرستنده تماس گرفته و آنها را از این حادثه مطلع کند. بعلاوه، اگر این تخلف خط مشی مسئولیت استفاده و ایمنی اینترنت PWCS را که در مقررات 1-295، "سیستم های کامپیوتری و خدمات شبکه - سیاست مسئولیت استفاده و ایمنی اینترنت PWCS " مشخص شده است، نقض کند،معاونت رئیس آموزش و پرورش مربوطه باید با افسر ارشد اطلاعات ( یا نماینده ذیصلاح) تماس بگیرد.
 3. برنامه های مدرسه تابستانی متمرکز و در سطح مدرسه
  1. مدیر مدرسه تابستانی و پرسنل تعیین شده (یعنی حراست) در محل مدرسه تابستانی باید حادثه انضباطی را بررسی کرده و گزارش حادثه و هرگونه مستندات پشتیبانی را در سیستم اطلاعات دانش‌آموز تکمیل کنند.
  2. مدیر مدرسه تابستانی باید با مدیر مدرسه پایه تماس گرفته و یک نسخه از گزارش حادثه وارد شده در سیستم اطلاعات دانش آموز را به همراه کلیه ارجاعات/مستندات پشتیبان و گزارش نمرات کلاسهای تابستانی به مدرسه پایه ارسال کند. در صورتی که دانش آموز در شُرف شورع صنف/پایه نهم باشد، اطلاعات باید به دبیرستان مربوطه ارسال شود.
  3. اگر تعلیق کوتاه‌مدت مناسب باشد، مدیر مدرسه تابستانی باید اقداماتی را که در مقررات 1-744 "تعلیق کوتاه‌مدت دانش‌آموزان" ارائه شده است، آغاز کند.
  4. در صورتی که اقدامات انضباطی بعدی که در مقررات 1-745 "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش‌آموزان" درج شده است در نظر گرفته شود، مدیر مدرسه پایه پس از مشورت با مدیر مدرسه تابستانی، هر گونه توصیه‌ای را برای اقدامات انضباطی بعدی ارائه خواهد کرد.
  5. کارکنان مدرسه پایه و نمایندگان مسئولین مدرسه تابستانی باید در جلسه دادرسی بخش مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین و هر جلسه استیناف یا درخواست تجدید نظر از کمیته انضباطی هیئت مدیره شرکت کنند.
  6. کلیه روند انضباطی بعدی باید مطابق با مقررات 1-744، "تعلیق کوتاه مدت دانش آموزان" ؛ مقررات 1-745، "تعلیق طولانی مدت یا اخراج دانش آموزان"؛ مقررات 1-747، "بخش مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین (SMAPD)"؛ و مقررات 6-745، "درخواست تجدید نظر از هیئت مدیره در رابطه با تعلیق طولانی مدت تعلیق و اخراج" دنبال شود.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش تعلیم و تعلّم (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.