کتاب: سیاست ها و مقررات

بخش : 400 - خدمات پشتیبانی

عنوان : مقررات - تعطیلی مدارس به دلیل وضعیت خطرناک

کد: 1-404.04

وضعیت: فعال

اتخاذ شده: 11 سپتامبر 2019

آخرين تجديد نظر: 30 نوامبر 2021

تاریخ های قبل از تجدید نظر: 11 سپتامبر 2019؛ 27 مه 2020؛ 23 ژوئن، 2021

خدمات پشتیبانی

مقررات: 1-404.04

تعطیلی مدرسه به دلیل وضعیت خطرناک

 1. هدف

  1. هدف از این آیین نامه، ایجاد روند عملیات در مدارس دولتی پرنس ویلیام کانتی (PWCS) هنگام بروز وضعیت خطرناک یا شرایط آب و هوایی نامساعد می باشد. این امر شامل رویه هایی برای پرسنل و تعیین کارکنانی است که برای انجام کارهای ضروری برای منطقه مورد نیاز هستند.

  2. هنگامی که به تشخیص سرپرست بخش (رئیس آموزش و پرورش)، شرایطی وجود داشته باشد که برای سلامت و ایمنی دانش آموزان و کارکنان خطرناک باشد، رئیس آموزش و پرورش باید اقدامات مقتضی را انجام دهد تا زمان اطلاع رسانی درباره تأخیر را به اطلاع همه کارمندان برساند یا:

   1. تاخیر درشروع مدارس (دو ساعت تاخیر برای دانش آموزان)؛

   2. ترخیص زودهنگام کارکنان و/یا دانش آموزان ز مدرسه (تعطیل زودتر از وقت مقرر)؛

   3. بستن مدارس برای تمام روز (کد سبز یا کد قرمز)؛

   4. بستن ساختمان های مدارس و راه اندازی آموزش مجازی (کد نارنجی)؛ یا

   5. اتخاذ سایر اقدامات لازم برای حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان و کارکنان.

  3. در صورتی که هر یک از اقدامات فوق انجام شود، رئیس آموزش و پرورش باید تنظیمات مناسبی در سیستم حمل و نقل دانش آموزان انجام دهد و اطلاعات لازم را به کارکنان، دانش آموزان، والدین، و جامعه به طور گسترده ابلاغ کند.

  4. در صورت وجوشرایط خطرناک در یک مدرسه، مدیر برای حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان و کارکنان اقدامات لازم را انجام می دهد. برای مراحل تصمیم گیری به بخش IX (نهم)، C مراجعه کنید.

  5. اطلاعات مربوط به بسته شدن مدرسه، گشایش با تاخیر یا تعطیلی زود هنگام را می توان در توییتر @PWCSNews، فیسبوک، وب سایت PWCS، کانال تلویزیونی PWCS و همچنین ایمیل و پیامک به تلفن همراه والدین/سرپرستان که به عنوان تماس های اضطراری ارائه شده اند، یافت. رسانه های خبری به محض تصمیم گیری مطلع خواهند شد. مدیران و کارکنان مدرسه مسئول دریافت اطلاعات مربوط به این تصمیمات از این منابع هستند.

 2. تعریف ها

  1. مرخصی آزاد: کارکنان می توانند در صورت بروز وضعیت هوای فوق العاده و یا شرایط اضطراری مشابه، از موافقت با اخذ مرخصی آزاد استفاده کنند که مانع از آن می شود که بدون خطر به محل کار خود مراجعه کنند (به صورت حضوری یا مجازی) یا در طی کد نارنجی یا کد سبز، شروع مدارس با تاخیر یا ترخیص زودهنگام در محل کار بمانند. کارکنان از مرخصی با حقوق (مانند سالیانه، مرخصی بدون حقوق یا شخصی) یا مرخصی بدون حقوق استفاده خواهند کرد. کارکنانی که واجد شرایط مرخصی سالانه نیستند، ممکن است در صورت استفاده از مرخصی آزاد، مجاز به استفاده از مرخصی استعلاجی باشند (به مقررات 542-9، "مرخصی آزاد" مراجعه کنید).

  2. کارمند غیر معاف: كارمندى كه واجد شرايط دريافت اضافه كاری بيش از 40 ساعت در هفته است وقتی بیش از این مقدار ساعت در محل کار مشغول به کار باشد، طبق قانون استانداردهاى عادلانه كار (FLSA). در PWCS، کارکنان عادی غیرمعاف به عنوان کارکنان «طبقه بندی شده» شناسایی می شوند و دارای رده حقوقی 1 تا 11 هستند و طبق مقررات کد قرمز/نارنجی همانطور که در بخش D تعریف شده است، حقوق دریافت می کنند. کارکنانی که به طور موقت ساعتی کار می کنند فقط برای ساعاتی که کار می کنند درستمزد دریافت می کنند و دریافت دستمزد طبق مقررات کد قرمز/نارنجی که در بخش D تعریف شده است، واجد شرایط نیستند.

  3. کارکنانی که در شرایط هوای نامساعد انجام وظیفه می کنند: کارکنانی که به عنوان پرسنل حیاتی یا ضروری برای عملیات منطقه تعیین شده اند و حضور آنها در محل کار ممکن است صرف نظر از وجود شرایط اضطراری یا بسته شدن منطقه ضروری باشد. این دسته از کارکنان هواشناسی باید در زمان های مشخص شده برای انجام وظایف ضروری همانطور که تعیین شده است، به محل کار خود مراجعه کنند.

  4. دستمزد کد قرمز/نارنجی : در روزهای کد قرمز یا کد نارنجی، و بعد از اینکه همه کارکنان به دلیل آب و هوای نامساعد مرخص شدند، یا در تعطیلات آخر هفته کار می کنند یا در تعطیلات قبل از شروع مدرسه به دلیل آب و هوای نامناسب فراخوانده می شوند، یک کارمند خاص(نه کارمند موقت) ) مورد نیاز یا تایید شده برای کار در محل باید یک برابر و نیم نرخ معمول ساعت کاری خود دستمزد دریافت کند. این دستمزد علاوه بر حقوق عادی کارمند به حساب می آید. نرخ یک برابر و نیم در روزهای کد قرمز و کد نارنجی بدون توجه به ساعات کار در طول هفته، و همچنین سایر ساعات کاری در طول وضعیت آب و هوای نامساعد اِعمال می شود (روزهای غیر کاری بخشی از وضعیت آب و هوای نامساعد هستند، که مطابق با تایید رئیس آموزش و پرورش یا نماینده وی تعیین می شوند). کارکنان موقت غیر معاف فقط برای ساعاتی که در محل کار مشغول به کار هستند دستمزد درسافت می کنند و مشمول دریافت دستمزد کد قرمز/نارنجی نمی باشند.

 3. بسته شدن/تاخیر در مدرسه و فعالیت های بعد از مدرسه

  از اسامی زیر برای بستن/تاخیر در مدرسه استفاده می شود تا کارمندان را از مراجعه به محل کار یا ترک زود هنگام محل کار به دلیل شرایط جوی و یا خطر آگاه سازد. همزمان با اعلام تغییرات در برنامه ها، به رسانه های خبری اطلاع رسانی می شود.

  کد قرمز مدارس برای دانش آموزان تعطیل است. کارمندان به محل کار خود مراجعه نمی کنند، مگر اینکه به عنوان کارکنان وضعیت هوای نامساعد تعیین شده باشند. کارکنان وضعیت هوای نامساعد باید در زمان های مشخص شده برای انجام وظایف ضروری طبق دستور به محل کار مراجعه کنند.
  کد نارنجی ساختمان های مدارس و دفاتر تعطیل می باشند. خدمات و آموزش مجازی (همزمان یا غیر همزمان)طبق برنامه یک روز عادی مدرسه اِعمال می گردد مگر اینکه غیر از آن گزراش شود. همه کارکنان در سطح معلمین برای ارائه آموزش موظف به دور کاری هستند ( همزمان یا ناهمزمان). کلیه مسئولین و کارکنان طبقه بندی شده موظف به دورکاری در ساعات کاری عادی هستند. کارکنانی که شغل آنها از راه دور انجام پذیر نیست (مثل غذا و تغذیه، حمل و نقل و تاسیسات) دستورالعمل های مشخصی را از رئیس خود دریافت خواهند کرد.
  کد سبز مدارس برای دانش آموزان تعطیل است. کارکنان هوای نامساعد به موقع در محل کار حاضر می شوند. کارمندان خاص طبق دستور رئیس آموزش و پرورش با یک ساعت تأخیر یا در زمان خاصی به محل کار خود گزارش می دهند (به ضمیمه I مراجعه کنید). مرخصی آزاد قابل اجرا می باشد. معلمان (کلیه کارکنان رده 12) و کلیه کارکنان غیر معاف قراردادی کمتر از 250 روز به محل کار مراجعه نمی کنند.
  شروع مدرسه با دو ساعت تاخیر مدارس با دو ساعت تاخیر باز می شوند. کارکنان هوای نامساعد و کارکنان بخش غذا و تغذیه به موقع به محل کار خود مراجعه می کنند. معلمان (کلیه کارکنان رده 12) و کلیه کارکنان غیر معاف که کمتر از 250 روز در سال کار می کنند با دو ساعت تاخیر به محل کار خود مراجعه می کنند. مسئولین و کارکنان قراردادی 250 روز یک ساعت دیرتر به محل کار خود مراجعه می کنند. رانندگان اتوبوس، متصدیان اتوبوس، سرپرستان مسيرها و اعزام کنندگان یا دیسپچرها با یک ساعت تاخیر به محل کار مراجعه می کنند (به بخش III., C., 4. مراجعه كنيد). مرخصی آزاد قابل اجرا می باشد.
  تعطیل زودتر از وقت مقرر: مدارس زودتر از وقت مقرر تعطیل می شوند. معلمان، دستياران معلم، مسئولین كتابخانه، مترجمين زبان اشاره و پرستاران مدرسه (كارمنداني كه مسئوليت اصلي آنها با دانش آموزان است) پساز ترخیص دانش آموزان، مي توانند زودتر از وقت مقرر مرخص شوند. سایر کارکنان در برنامه کاری عادی خود باقی می مانند مگر اینکه به طور مشخص با اعلام اطلاعیه ای از سوی رئیس آموزش و پرورش مرخص شوند. مرخصی آزاد قابل اجرا می باشد.


  1. کد قرمز :

   1. مدارس تعطیل می شوند و تمام فعالیت های مدرسه (روز و عصر) لغو می شود. اتوبوس های مدرسه فعالیت نخواهند کرد. برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC) باز نخواهد شد.

   2. کارکنان به محل کار مراجعه نخواهند کرد. برخی از مقامات و کارکنان، که به ویژه به عنوان پرسنل هوای نامساعد تعیین شده اند، باید در زمان های مشخص شده برای انجام وظایف اساسی به محل کار مراجعه کنند.

   3. کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله آموزش بزرگسالان، کلاس های شبانه، و برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده است. اعلام لغو کلاس های کالج مجتمع ویرجینیای شمالی (NVCC) به عهده این دانشکده است.

   4. مرکز هواشناسی ممکن است به دلیل کد قرمز بسته نشود. کارمندان طبقه بندی شده که موظف به انجام وظیفه هستند، دستمزد مربوط به کد قرمز/نارنجی دریافت می کنند. کارکنان موقت مطابق با نرخ ساعت کار خود دستمزد دریافت می کنند. هرگونه تغيير در ساعات كار در وب سايت مركز هواشناسی پست خواهد شد.

  2. کد نارنجی :

   1. ساختمان های مدارس و دفاتر تعطیلمی می باشد. خدمات و آموزش مجازی (همزمان یا غیر همزمان)طبق برنامه یک روز عادی مدرسه اِعمال می گردد مگر اینکه غیر از آن گزراش شود. اتوبوس های مدرسه فعالیت نخواهند کرد. برنامه SACC باز نمی باشد.

   2. تمام فعاليت های حضوری مدرسه (صبح و عصر) از جمله گردش های علمی، تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شود. فعالیت های راه دور (مجازی) ممکن است طبق برنامه انجام شود.

   3. پرسنل هوای نامساعد برای انجام کارهای ضروری مانند برف روبی باید به موقع به محل کار مراجعه کنند.

   4. کلیه مسئولین (حقوق رده 13 و بالاتر) و کلیه کارکنان طبقه بندی شده در ساعات کاری عادی دور کاری خواهند کرد. کارکنانی که شغل آنها از راه دور انجام پذیر نیست (مثل غذا و تغذیه، حمل و نقل و تاسیسات) دستورالعمل های مشخصی را از رئیس خود دریافت خواهند کرد.

   5. همه کارکنان در مقیاس حقوق معلمان (حقوق رده 12) باید از دور کار کنند و آموزش از راه دور (همزمان یا ناهمزمان) را طبق برنامه روزانه مدرسه ارائه دهند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.

   6. مرخصی آزاد قابل اجرا می باشد. در صورت وجود وضعیت آب و هوای فوق العاده و یا شرایط اضطراری مشابه که مانع حضور ایمن (حضوری یا از راه دور) کارمندان در محل کار می شود، کارمندانی که قادر به دورکاری یا مراجعه حضوری نیستند، می توانند درخواست مجوز برای مرخصی دهند.

   7. فعالیت های توسعه حرفه ای ممکن است از راه دور صورت گیرد. دپارتمان یا مدرسه ای که فعالیت تحت حمایت آن می باشد باید اطلاعات مربوط به الزامات توسعه حرفه ای را در اختیار کارکنان مربوطه قرار دهد.

   8. کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله آموزش بزرگسالان، کلاس های شبانه، برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده است. اعلام لغو کلاس های NVCC به عهده این دانشکده است.

   9. ساعات کار مركز هواشناسی در وب سايت آن پست خواهد شد.

  3. کد سبز :

   1. مدارس برای دانش آموزان تعطیل است و تمام فعالیت های مدرسه (روز و عصر) لغو می شوند. برنامه SACC باز نمی باشد. اتوبوس های مدرسه فعالیت نخواهند کرد. برای فعالیتهای خاصی که نمیتوان آنها را تغییر داد یا در روزهایی که هوا بهبود مییابد جبران کرد، ممکن است در موارد خاصی استثناء در نظر گرفته شود. چنین استثنائاتی باید توسط رئیس آموزش و پرورش یا سرپرست منطقه مورد تایید قرار گیرد.

   2. پرسنل هوای نامساعد برای انجام کارهای ضروری مانند برف روبی باید به موقع به محل کار مراجعه کنند.

   3. کلیه مسئولین (رده حقوقی 13 و بالاتر) و کارکنان طبقه بندی شده 250 روزه باید با یک ساعت تاخیر یا در زمان مشخصی که رئیس آموزش و پرورش ارائه می دهد به محل کار خود مراجعه کنند یا در صورت عدم امکان حضور در محل کار، برای درخواست مرخصی مناسب با رئیس خود تماس بگیرند. مقررات 542-9، "مرخصی آزاد").

   4. کلیه کارکنان رده حقوقی معلم (رده 12) و کلیه کارکنان غیر معاف که کمتر از 250 روز کار می کنند، به محل کار خود مراجعه نمی کنند.

   5. کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله آموزش بزرگسالان، کلاس های شبانه، برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده است. اعلام لغو کلاس های NVCC به عهده این دانشکده است.

   6. ساعات کار مركز هواشناسی در وب سايت آن پست خواهد شد.

  4. شروع مدرسه با دو ساعت تاخیر:

   1. کارکنان هوای نامساعد (مثلا نظافتپچان کارکنان تاسیسات خاص و کارکنان نگهداری اتوبوس) طبق برنامه کاری عادی به محل کار مراجعه خواهند کرد. برای فهرست شغل هایی که به عنوان پرسنل هوای نامساعد شناخته شده اند به بخش V., A مراجعه کنید.

   2. کارکنان خدمات غذا و تغذیه مدارس به موقع به محل کار مراجعه خواهند کرد.

   3. کلیه مسئولین (رده حقوقی 13 و بالاتر) و کارکنان طبقه بندی شده 250 روزه باید با یک ساعت تاخیر یا در زمان مشخصی که رئیس آموزش و پرورش ارائه می دهد به محل کار خود مراجعه کنند یا در صورت عدم امکان حضور در محل کار، برای درخواست مرخصی مناسب با رئیس خود تماس بگیرند. مقررات 542-9، "مرخصی آزاد").

   4. رانندگان اتوبوس، متصدیان اتوبوس، مدیریت مسیرهای اتوبوس، و عزام کننده ها یا دیسپچرها یک ساعت دیرتر به محل کار مراجعه خواهند کرد.

   5. سایر کارکنان که در قسمت 1-4 بالا قرار ندارند، با دو ساعت تاخیر به محل کار مراجعه خواهند کرد.

   6. کارکنان طبقه بندی شده نباید بیش از برنامه کاری روزانه خود که تحت قوانین حقوق ، دستمزد دریافت کنند، مگر اینکه از نظر فیزیکی (حضور در محل کار) ساعات کاری فراتر از روز کاری عادی خود داشته باشند.

   7. یک صبحانه مختصر ارائه خواهد شد. گردش های علمی لغو می شوند. سفرهای ورزشی ممکن است بسته به شرایط جاده ها توسط سرپرست منطقه و مدیر بخش حمل و نقل به صورت فردی تایید شود.

   8. ناهار سرو می شود.

   9. والدین/سرپرستان هنگامی که مدارس با تأخیر شروع می شوند، نباید دانش آموزان خود را زودتر به مدرسه بیاورند زیرا ممکن است کارکنان مدرسه نیز با تاخیر در مدرسه حضور یابند.

   10. SACC با دو ساعت تاخیر باز می شود.

   11. ساعات کار مركز هواشناسی در وب سايت آن پست خواهد شد.

   12. در فصل هوا نامساعد بسیار شدید ، برخی از والدین/سرپرستان ممکن است جاده ها و پیاده روهای منطقه خود را برای تردد دانش آموزان غیرایمن قلمداد کنند. در این موارد، والدین/سرپرستان این امکان را دارند که فرزندشان را به مدرسه نفرستند. با این حال انتظار می رود دانش آموز تمام تکالیف خود را تکمیل کند. به علاوه، دانش آموز به صورت تحصیلی جریمه نخواهد شد و به وی غیبت موجه تعلق خواهد گرفت.

  5. بسته شدن زودتر از وقت مقرر:

   1. تعطیل یک ساعت زود تر

    1. رفت و آمد اتوبوس ها طبق برنامه عادی خواهد بود هيچ تغييري در برنامه نیم روز مهدکودک وجود نخواهد داشت.

    2. ناهار سرو می شود.

    3. گردش علمی و ورزشی لغو می شود.

    4. برنامه بعد از مدرسه SACC باز نخواهد بود.

    5. معلمان، دستياران معلم، دستياران كتابخانه، مترجمين زبان اشاره و پرستاران مدرسه (كارمنداني كه مسئوليت اصلي آنها با دانش آموزان است) مي توانند پس از ترک دانش آموزان از ساختمان مدرسه با تایید مدیر زودتر از وقت مقرر مرخص شوند. این کارکنان فقط یک برای ساعت ترخیص آزاد اعتبار دریافت خواهند کرد. کارکنان طبقه بندی شده نباید بیش از برنامه کاری روزانه خود که تحت قوانین حقوق ، دستمزد دریافت کنند، مگر اینکه از نظر فیزیکی (حضور در محل کار) ساعات کاری فراتر از روز کاری عادی خود داشته باشند.

    6. مسئولین و تمامی کارکنان غیر معاف در برنامه کاری عادی باقی می مانند مگر اینکه به طور مشخص با اعلام اطلاعیه ای از سوی رئیس آموزش و پرورش معاف شوند.

    7. کارمندانی که به دلیل شرایط آب و هوایی قادر به ماندن در محل کار نمی باشند، باید با رئیس خود تماس بگیرند تا در خواست ترخیص کنند (مقررات 542-9، "مرخصی آزاد").

    8. تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند. اعلام لغو کلاس های NVCC به عهده این دانشکده است.

    9. رئیس آموزش و پرورش این حق را برای تعیین وقت تعطیلی منطقه محفوظ می دارد.

   2. بسته شدن دو ساعت زود تر از وقت مقرر

    1. رفت و آمد اتوبوس ها طبق برنامه عادی خواهد بود در صورتی که اعلام بسته شدن مدارس قبل از زمان سوار شدن دانش آموزان مهدکودک به اتوبوس باشد کلاسهای بعد از ظهر لغو می شوند.

    2. دانش آموزان مهدکودک وقت صبح دو ساعت زودتر از برنامه عادی مرخص خواهند شد. کلاسهای مهدکودک وقت بعد از ظهر برگزار نخواهد شد.

    3. گردش های علمی لغو می شوند مگر اینکه قبل از اعلام وضعیت هوا دانش آموزان راهی شده باشند. تلاش برای لغو برنامه صورت می گیرد. رفت و آمد اتوبوس های دیروقت لغو می شود.

    4. برنامه بعد از مدرسه SACC باز نخواهد بود.

    5. ناهار سرو می شود (در صورت امکان یک برنامه جایگزین در نظر گرفته می شود )

    6. معلمان، دستياران معلم، دستياران كتابخانه، مترجمين زبان اشاره و پرستاران مدرسه (كارمنداني كه مسئوليت اصلي آنها با دانش آموزان است) مي توانند پس از ترخیص دانش آموزان از ساختمان و محوطه مدرسه، زودتر از وقت مقرر مرخص شوند. این کارکنان فقط برای یک ساعت ترخیص آزاد اعتبار دریافت خواهند کرد. کارکنان طبقه بندی شده نباید بیش از برنامه کاری روزانه خود که تحت قوانین حقوق ، دستمزد دریافت کنند، مگر اینکه از نظر فیزیکی (حضور در محل کار) ساعات کاری فراتر از روز کاری عادی خود داشته باشند.

    7. مسئولین و تمامی کارکنان غیر معاف در برنامه کاری عادی باقی می مانند مگر اینکه به طور مشخص با اعلام اطلاعیه ای از سوی رئیس آموزش و پرورش معاف شوند.

    8. کارمندانی که به دلیل شرایط آب و هوایی قادر به ماندن در محل کار نمی باشند، باید با رئیس خود تماس بگیرند تا در خواست ترخیص کنند (مقررات 542-9، "مرخصی آزاد").

    9. تمام فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (روز و عصر) لغو می شوند. اعلام لغو کلاس های NVCC به عهده این دانشکده است.

    10. رئیس آموزش و پرورش این حق را برای تعیین وقت تعطیلی منطقه محفوظ می دارد.

  6. لغو فعالیت ها و برنامه های عصرانه

   گاهی برخی از شرایط آب و هوایی یا شرایط دیگر ممکن است پس از اعلام ترخیص مدارس یا در طول روزهای غیر مدرسه (آخر هفته/تعطیلات) رخ دهد، اما به دلیل ایمنی، ممکن است همه فعالیت ها لغو شوند. وقتی این اتفاق در یک روز مدرسه رخ می دهد، برنامه SACC ساعت 5 بعد از ظهر بسته می شود.

 4. دورکاری

  1. در تمام شرایط بسته شدن کد قرمز و کد سبز، کارکنان آموزشی ممکن است داوطلبانه دورکاری کنند یا دیگر راهکارهای کار در خانه را انتخاب کنند مانند وارد کردن داده ها، نمره دادن به تکالیف دانش آموزان یا تکمیل کاری عادی خود . (مطابق مقررات 561-1، "دورکاری"). زمان صرف شده در این روش کاملاً داوطلبانه است و در ساعات قرارداد محاسبه نمی شود و یا به نحو دیگری جبران نمی شود.

  2. از آنجا كه كارمندان غیر معاف بايد از طرف منطقه برای تمام كارهايي كه انجام مي دهند دستمزد دریافت کنند، از «دورکاری» يا ديگر روشهای كار در منزل منع مي شوند مگر به استثناي آنچه كه در بسته شدن كد نارنجی بيان شده، بدون تایید از پیش تصويب شده توسط رئیس خود. مقررات 561-1, "دورکاری" دستورالعمل های ویژه بیشتر مربوط به بسته شدن مدارس بدون برنامه قبلی یا باز شدن مدارس با تاخیر در زیر فهرست شده است.

 5. پرسنل هوای نامساعد

  1. پرسنل هوای نامساعد کارمندانی هستند که به عنوان امری حساس یا ضروری برای عملیات منطقه تعیین شده اند و حضور آنها بدون در نظر گرفتن شرایط اضطراری یا تعطیلی منطقه ممکن است الزامی باشد، و عدم حضور آنها در محل کار می تواند ایمنی یا رفاه منطقه و/یا تاسیسات را به خطر بیاندازد. این دسته از کارکنان هوای نامساعد باید در زمان های مشخص شده برای انجام وظایف ضروری همانطور که تعیین شده است، به محل کار خود مراجعه کنند.

   مشاغل آب و هوای نامساعد که امنیت دانش آموزان، کارکنان و اموال منظقه را تضمین می کند عبارتند از: (ستاره * یادداشت "در صورت نیاز")

   1. هیئت اجرایی*
   2. مسئولین دفاتر مرکزی/مدارس*
   3. کادر متولیان (نظافتچی) دفاتر مرکزی/مدارس*
   4. مشاغل خاص تاسیسات*
   5. مشاغل خاص حمل و نقل*
   6. مشاغل خاص انبار داری*
   7. گشت امنیتی مدرسه
   8. مامور امنيت مدرسه*
   9. مامور امنيت جامعه*

  2. مسئولین مدارس و بخش های اداری باید اطمینان حاصل کنند که افراد اعلام شده، از قبل و قبل از هر گونه شرایط آب و هوایی نامساعد، می دانند که آنها به عنوان کارکنان هوای نامساعد برای عملیات و راه اندازی امورات منطقه شناسایی شده اند.

  3. در حالی که این آیین نامه دستورالعملهایی را برای شناسایی کارکنان آب وهوای نامساعد ارائه می دهد، رئیس آموزش و پرورش، کابینه اجرایی، و مدیران در نهایت این اختیار را دارند که به دلیل نیازهای تجاری، شرایط غیرقابل پیش بینی یا سایر موارد قابل توجیه، پرسنل را از این فهرست اضافه یا حذف کنند.

  4. کارکنان هوای نامساعد که ملزم به انجام وظیفه هستند اما در جریان آب و هوای نامساعد به محل کار خود مراجعه نمی کنند (مگر در مواردی که مرخصی تایید شده داشته باشند) ممکن است مشمول اقدامات انضباطی شوند.

  5. تمام كارکنان تعيين شده به عنوان پرسنل هوای نامساعد با توجه به فهرست شغل های آموزش دیده برای انجام عملكردهای اضطراری در سراسر منظقه تعیین و تأیید می شوند. این لیست قبل از آغاز هر سال تهیه می شود و کارکنان به صورت کتبی مطلع می گردند.

 6. کارکنان شیفت دوم

  دستورالعمل های زیر مربوط به متولیان (نظافتچیان) و دیگر کارکنان شیفت دوم می باشد که در طول شب پس از پایان ساعات عادی مدارس در ساختمان های مدرسه باقی می مانند:

  1. هنگامی که آب و هوا پس از ساعات عادی مدرسه نامساعد می شود، جهت ایمنی کارکنان، رئیس آموزش و پرورش می تواند به دلیل شرایط آب و هوایی خطرناک و نامناسب، اجازه ترخیص زودهنگام متولیان و سایر کارمندان شیفت دوم را بدهد. رئیس آموزش و پرورش یا نماینده وی باید ترخیص زودهنگام را در یک زمان مشخص تعیین کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، کارکنانتحت تاثیر برای باقیمانده روز از زمان ترخیص زودهنگام دستمزد دریافت می کنند.

  2. پرسنل مدرسه و متولیان باید تمام تلاش خود را برای آماده سازی ساختمان در روز بعد قبل از ترخیص انجام دهند.

  3. کارمندان خاص هوای نامساعد، که پس از تعیین زمان تعطیلی مشخص شده توسط رئیس آموزش و پرورش کار می کنند، باید برای باقیمانده روز از زمان تعطیلی دستمزد دریافت کنند. علاوه بر این، آنها باید نرخی معادل یک و نیم برابر نرخ معمولی دستمزد خود را برای ساعات کار بعد از زمان تعطیلی دریافت کنند.

 7. سیستم زمان و حضور و غیاب منطقه

  منطقه اختیارات لازم را داردکه با صلاحدید خود به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد نحوه اعلام زمان را هنگام بسته شدن یا تأخیر در باز شدن مدارس تعیین کند. از دستورالعمل های زیر استفاده می شود:

  1. کارمندان طبقه بندی شده که به عنوان کارکنان هوای نامساعد در طول یک روز يا تعطيلات آخر هفته برای آماده کردن بازگشایی مدارس بعد از تعطیلی به دلیل هوای نامساعد کار می کنند، باید ساعت ورود و خارج از محل کار را در سيستم حضور و غیاب منطقه وارد کنند. ساعات کاری در طول شرایط کد قرمز یا کد نارنجی با نرخ یک برابر و نیم نسبت به نرخ عادی دستمزد آنها (حقوق قرمز/نارنجی) پرداخت می شود. ساعات کاری در طول کد سبز مطابق با نرخ عادی دستمزد کارمند است و هیچ دستمزد اضافی برای کار به آنها تعلق نخواهد گرفت.

  2. کارکنان موقت غیر معاف فقط برای ساعاتی که در محل کار مشغول به کار هستند دستمزد دریافت می کنند و مشمول دریافت دستمزد کد قرمز/نارنجی نمی باشند.

  3. كارمندى كه ساعات کاری خود را در هنگام بسته شدن منطقه به پايان نرسانده باشد، براى باقى روز و ساعات کاری خود دستمزد دريافت مى كند.

  4. اگر کارمندی در مرخصی تایید شده باشد و منطقه بازگشایی با تاخیر، تعطیلی با کد قرمز یا کد سبز، یا ترخص زودهنگام اعلام کند، کارمند (در صورت وجود برای گروه کارمند خاص) برای ساعات اعطا شده برای تعطیلی اضطراری اعتبار دریافت خواهد کرد، حد اکثر برای یک روز کامل کاری، همانطور که توسط سیستم ثبت حقوق و دستمزد تعریف شده است، همراه با تطبیق مرخصی باقی مانده کارمند.

  5. زمانی که قرار است کارمند در یک جلسه (مثلاً ارائه یا شرکت در کارآموزی) در روز قرمز، نارنجی یا سبز شرکت کند، حضور در جلسه بسته به صلاحدید کارمند و رئیس وی دارد. هيچ دستمزد اضافي نسبت به نرخ عادي حقوق كاركنان پرداخت نمي شود.

 8. جلسه هیئت مدیره

  1. در صورت آب و هوای نامساعد، یا سایر شرایط اضطراری، که منجر به ترخیص یا تعطیلی مدارس توسط رئیس آموزش و پرورش می شود، منشی هیئت مدیره باید نظرسنجی از اعضای هیئت مدیره را برای تعیین اینکه آیا جلسه باید لغو گردد یا به تعویق بیفتد آغاز کند، طبق رویه های مندرج در خط مشی 137، «نظرسنجی از هیئت مدیره مدارس پرینس ویلیام کانتی».

  2. در صورتی که هیئت مدیره تصمیم به برگزاری جلسه در روز قرمز یا نارنجی یا بعد از ترخیص زودهنگام بگیرد، رئیس آموزش و پرورش تعیین می کند که چه کارمندانی به محل کار مراجعه کنند، و امنیت کارکنان را در نظر خواهد گرفت. اگر رئیس آموزش و پرورش کد قرمز یا کد نارنجی را اعلام کند، کارکنان طبقه بندی شده ملزم به کار در محل یک برابر و نیم نرخ ساعات معمولی خود دستمزد دریافت می کنند.

 9. تصمیم گیری و ارتباط

  1. تصمیم تاخیر در شروع مدارس، بستن مدارس با کد قرمز، نارنجی یا سبز، یا ترخیص زودهنگام تحت اختیار رئیس آموزش و پرورش (یا نماینده وی) می باشد.

  2. تصمیم بستن مدارس به دلیل شرایط نامطلوب جاده ها بر اساس توصیه های مدیر بخش حمل و نقل و مدیر عامل می باشد.

  3. مدیران یا مسئولین که به دلیل شرایط نامطلوب دیگر دلایلی برای بسته شدن یک یا چند مدرسه دارند توصیه را به سرپرست بخش مطرح می کنند. سرپرست بخش با مشورت مدیر عامل و رئیس نیروی انسانی، توصیه را به رئیس آموزش و پرورش (یا نماینده وی) ابلاغ می کند. رئیس آموزش و پرورش (یا نماینده وی)تصمیم نهایی را می گیرد.

  4. اگرچه مدیران و مسئولین مربوطه مسئولیت سلامت و ایمنی پرسنل و حفاظت از اموال در مواقع اضطراری را بر عهده دارند اما استفاده از اضافه کاری برای کارکنان طبقه بندی شده به حداقل میزان لازم برای مقابله با شرایط اضطراری محدود می شود.

  5. درباره بستن مدارس با کد قرمز، نارنجی یا سبز یا به تاخیر باز شدن مدرسه با تاخیر تا حد امکان ساعت ها قبل تصمیم گیری می شود. به جز در شرايط غير عادي كه خواستار اقدامات اضطراري باشد، تصميم شب قبل، يا در ساعت 4:30 صبح ، گرفته مي شود. این امر باعث می شود که اطلاع رسانی از پیش توسط رئیس اطلاعات (یا نماینده وی) به والدین/سرپرستان، کارکنان و دانش آموزان انجام شود.

  6. بسته شدن زودهنگام بعد از شروع مدارس توسط رئیس اطلاعات (یا نماینده وی) به رسانه های خبری اعلام می شود. این پیام همچنین باید با استفاده از شبکه تلفن و ایمیل کارکنان دفتر مرکزی به مدارس و بخشهای اداری مخابره شود.

  7. زمانی که مدارس به دلایلی که برای عموم مردم واضح نیست، مانند قطع برق یک منطقه یا قطع آب، باید زود بسته شوند، این مسئولیت مدیران این است که توسط یک سیستم هشدار مانند پیام صوتی خودکار/ایمیل به والدین و ارائه دهندگان خدمات کودکان اطلاع دهند. این روند به ویژه برای دانش آموزان ابتدایی اهمیت زیادی دارد.

 10. استثنا

  ، رئیس آموزش و پرورش اختیار دارد كه استثناهايي از اين مقررات به عنوان موارد مناسب در نظر گرفته شود.

رئیس عامل، رئیس نیروی انسانی، سرپرستان بخشهای مختلف و رئیس اطلاعات (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این آیین نامه هستند.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.

کراس ریفرنس

542-9

561-1

PDF ضمیمہ I