پاليسى

پاليسي 404.04

باليسى 60 - بنسټونه او اساسي ژمنتیاوې

پالیسی 134 - د اتباعو یا ښاریانو ګډون

700 - زده کوونکي

پالیسی 701 - د چلند کوډ یا قانون

پالیسی 702 - د ښوونکي لخوا د ټولګي څخه د زده کوونکو لیرۍ کول/ویستل

پالیسی 711 - د زده کوونکی نوم لیکنه او وتل یا ځان ایستل

پالیسی 712 -  د زده کوونکی ځائ پر ځائ کول (شاملول) - د غبرګونی ماشومانو یا له یو څخه زیاتو ماشومانو شاملول

پالیسی 713 -  د تبادله کوونکو زده کوونکو داخله

پالیسی 714 - د حکومت تر نظارت تر لاندی پاملرنه (فوسټر کئر): تعلیمي ثبات، نوم لیکنه او د زده کوونکو شاملول

پالیسی 715 - د زده کوونکي د ښوونځي د حالت خبرتیا چی د نوم لیکنې لپاره د شرط په توګه اړینه ده

پالیسی 721 - د زده کوونکو لیږدونی/تبدیلئ

پالیسی 722 - د والدینو لخوا په کور دننه لارښوونې او په کور دننه د لارښوونی تر لاسه کوونکو او د خصوصي ښوونځي زده کوونکو جزوي نوم لیکنه

پالیسی 723 - د داخلیدو شرایط: فزیکي معاینات او واکسینونه

پالیسی 718 - هغه زده کوونکي چی بې کوره کیده تجربه کوي

پالیسی 731 - د زده کوونکو د مسایلو/ستونزو استناف

پالیسی 733 - د زده کوونکو تنګول یا ځورونه

پالیسی 735 - منع شوي توکي

پالیسی 737 - پلټل او ضبطول

 پالیسی 743 - د زده کوونکو ډسپلین/نظم و ضبط

پالیسی 744 - د لنډي مودی لپاره د زده کوونکو تعلیق/ځنډونه

پالیسی 745 - د اوږدې مودې لپاره د زده کوونکو ځنډونه یا اخراج، بیاځلی داخلیدل، او اخراج / داخله

پالیسی 746 - د زده کوونکی ګډوډونکی چلند - د فیزکی بندیز او جلاوالی څخه کار اخیستل

پالیسی 747 - د زده کوونکو د مدیریت او بدیلو پروګرامونو څانګه

پالیسی 775 - وسلی او نور منع شوي توکی