کتاب: پالیسۍ او مقررات
برخه: 700 - زده کوونکي
عنوان: پالیسی - د زده کوونکی نوم لیکنه او وتل
کوډ: 711
حالت: فعال
تصویب شوۍ: 16 سپټمبر، کال 2019
په وروستی ځل د کتلو نیټه: 16 نومبر، کال 2021
د کتلو پخوانی نیټی: 23 جنوری، کال 2019

 

زده کوونکي

پالیسی نمبر 711

د زده کوونکی نوم لیکنه او وتل یا ځان ایستل (په شاه کیدل)

هغه زده کوونکی چی پرنس ویلیم کاونټي عامه ښوونځیو (PWCS) کی نوي شاملیږي، هغوي به د آنلاین نوم لیکنی پروسې له لارې نوم لیکنه پیل کوي او پروسه به په مناسب ښوونځي کې بشپړه کوي کوم چې په مقرره 1-711، "د زده کوونکو د نوم لیکنی شرایط او کړنلاری" او مقرره 3-711، "د استوګنې ځای"کې ذکر شوي طرزالعملونو پر اساس د هغوي د کور پتی ساحه کی خدمات وړاندي کوي. زده کوونکي به په مقرره 2-711، "د زده کوونکو وتل یا ځان ایستل" کې په ډاګه شوي طرزالعملونو سره سم د PWCS څخه ووځي.

د ځانګړي تعلیم او زده کوونکو خدماتو لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسی او اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس پکی بدلون رامنځ ته شي.

قانوني حوالی

نوری حوالی