کتاب                                                         پالیسۍ او مقررات
برخه                                                          700 - زده کوونکي
عنوان                                                        پالیسی - د زده کوونکو لیږدونی/تبدیلئ
کوډ                                                            721
حالت                                                        فعال
تصویب شوۍ                                      23 جون، کال 1999
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه             24 جنوري, 2018


زده کوونکي

پالیسی 721

د زده کوونکو لیږدونی/تبدیلئ

 

د ښوونځي اداره یا چارواکی باید د لیږدونو یا تبدیلئ لپاره د زده کوونکو غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره مقررات او طرزالعملونه رامینځته کړي. دا ډول غوښتنې هغه وخت تصویب یامنل کیدی شي کله چې د وړاندیز لامل د ګمارل شوي حاضرئ ساحی څخه بهر د ځائ پر ځائ کولو لپاره د اړتیا لیدل کیدو ملاتړ کوي لکه څرنګ په په 1-172 مقرره، "د زده کوونکو لیږد - وړکتون/ابتدایه/منځنی ښوونځی" او په 2-721 مقرره "د زده کوونکو لیږد- عالي ښوونځی" کی په ډاګه شوي دي.

حدود باید کال په کال بیاځلی وکتل شي. د ښوونځي د حدودو رامنځ ته کول به د ټولنې د ښوونځیو د بنسټیزه لیدلاری ملاتړ وکړي چیرته چی امکان ولري.

د زده کوونکو د زده کړې او حساب ورکولو لپاره ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسی او هر ډول اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس پکی بدلون رامنځ ته شي.