Grading - Vietnamese

Về chấm điểm ở PWCS

Thông tin về về sự tiến bộ học tập là một phần quan trọng của việc học. Mỗi quý, giáo viên chia sẻ một báo cáo chính thức về sự tiến bộ của học sinh dưới dạng thẻ báo cáo điểm. Nhưng học sinh và gia đình của họ không phải chờ đợi vài tuần để biết học sinh đang học gì và họ đang thực hiện như thế nào. Xem thẻ báo cáo điểm mẫu.

Mỗi ngày, giáo viên chia sẻ với học sinh của họ, mục tiêu học tập hoặc mục tiêu cho bài học của họ. Những ý định học tập này bao gồm một mô tả về cách giáo viên sẽ biết rằng một học sinh đã chứng minh sự thành thạo về những gì họ phải học và có thể làm như là kết quả của một bài học hoặc một loạt các bài học. Điều này thường được mô tả là "học tập dựa trên tiêu chuẩn".

Các nhiệm vụ học sinh tham gia để chứng minh việc học của họ có thể được thực hiện để thực hành (đánh giá qua trình) hoặc cung cấp bằng chứng chính thức và kết luận hơn về việc học tập của học sinh (đánh giá tổng kết). Học sinh và gia đình của họ có thể xem thông tin này trực tuyến, trong sổ điểm trực tuyến, được cung cấp bởi mọi giáo viên.

Các nhiệm vụ sẽ được mô tả bằng cách sử dụng một tiêu đề cố gắng làm rõ những gì học sinh đang học. Ví dụ, một nhiệm vụ sẽ được đặt tên là một cái gì đó mô tả như: Nguyên nhân của Bài kiểm tra Cách mạng Mỹ. Thông thường có thể có những con số và chữ cái theo tiêu đề để chỉ ra một tiêu chuẩn học tập cụ thể.

Thực tiễn này của việc sắp xếp các nhiệm vụ được phân loại với các mục tiêu học tập được nêu rõ ràng được rút ra từ các tiêu chuẩn của tiểu bang, thường được gọi là "chấm điểm dựa trên tiêu chuẩn". Với cách giao tiếp rõ ràng về những gì học sinh dự kiến sẽ biết và làm, và với các nhiệm vụ được mô tả rõ ràng được dán nhãn trong các báo cáo chấm điểm trực tuyến, tất cả chúng ta có thể làm việc cùng nhau để liên tục cải thiện việc học của học sinh hoặc mỗi học sinh.

Thẻ báo cáo điểm mẫu